สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย ได้เริ่มกำเนิดขึ้น ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 โดยกลุ่มแพทย์ที่สนใจในการรักษาผู้ป่วยโรคข้อ ซึ่งประกอบด้วยอายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ และแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ร่วมกันก่อตั้งเป็นชมรมที่ชื่อว่า ชมรมรูมาติสม์แห่งประเทศไทย หลังจากนั้นสมาชิกได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนในปี พ.ศ. 2528 ได้จัดตั้งเป็น “สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1ส่งเสริมวิทยาการ การวิจัย การค้นคว้า การแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็น เกี่ยวกับวิชาการกลุ่มโรครูมาติสซั่มและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มโรครูมาติสซั่มแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป
3ส่งเสริมความร่วมมือ จรรยาแพทย์ และความสามัคคีระหว่างแพทย์ ซึ่งปฏิบัติงานในวิชาแขนงนี้และแพทย์ในสาขาวิชาอื่น ๆ
4ร่วมมือกับสมาคมหรือองค์กรทางด้านกลุ่มโรครูมาติสซั่มและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
5สนับสนุนและธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาชิกและสาขาวิชาชีพนี้
6ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง