แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดยึด พ.ศ. 2555