นพ.พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน ประธาน
พญ.ไพจิตต์ อัศวธนบดี อนุกรรมการ
พญ.ทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์ อนุกรรมการ
พญ.ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ อนุกรรมการ
พญ.นันทนา กสิตานนท์ อนุกรรมการ
พญ.พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์ อนุกรรมการ
นพ.ชยวี เมืองจันทร์ อนุกรรมการ