รศ.นพ. มงคล วัฒนสุข
ศ. กิตติคุณ นพ. อุทิศ ดีสมโชค
 รศ.พญ. เล็ก ปริวิสุทธิ์
นพ. สุรวุฒิ ปรีชานนท์
นพ. อุดม วิศิษฏสุนทร
พลโทหญิง รศ.พญ. พรฑิตา ชัยอำนวย
รศ.นพ. ฐิตเวทย์ ตุมราศวิน
ศ. คลินิก นพ. สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์
รศ. (พิเศษ) นพ. สมชาย เอื้อรัตนวงศ์
พลตรีหญิง รศ.พญ. ไพจิตต์ อัศวธนบดี
พญ. ทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์