นายกสมาคมฯ พญ.กนกรัตน์ นันทิรุจ
นายกรับเลือก นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณู
อุปนายกบริหาร พญ.รัตนวดี ณ นคร
อุปนายกวิชาการ นพ.พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน
อุปนายกฝ่ายฝึกอบรมและสอบ นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณู
อุปนายกฝ่ายวิจัย พญ.มนาธิป โอศิริ
เลขาธิการ นพ.ศิรภพ สุวรรณโรจน์
เหรัญญิก นพ.พุทธิรัต ลิ่วเฉลิมวงศ์
กรรมการกลาง นพ.กิตติ โตเต็มโชคชัยการ
พญ.อัจฉรา กุลวิสุทธิ์
นพ.วิรัตน์ ภิญโญพรพานิช
นพ.สูงชัย อังธารารักษ์
พญ.พันธุ์จง หาญวิวัฒนกุล
นพ.พรชัย เดชานุวงษ์
พญ.บุญจริง ศิริไพฑูรย์
พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค
พญ.ภัทริยา มาลัยศรี