พญ.มนาธิป โอศิริ ประธาน
นพ.สิทธิชัย อุกฤษฏชน อนุกรรมการ
พญ.ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ อนุกรรมการ
พญ.อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์ อนุกรรมการ
พญ.นันทนา กสิตานนท์ อนุกรรมการ
พญ.สิริพร มานวธงชัย อนุกรรมการ
นพ.พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน อนุกรรมการ
นพ.วีระพงศ์ ผู้มีธรรม อนุกรรมการ
พญ.ปารวี ชีวะอิสระกุล อนุกรรมการ
พญ.กิตติวรรณ สุเมธกุล อนุกรรมการ
พญ.ดวงกมล เอี่ยวเรืองสุรัติ อนุกรรมการ