นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณู ประธาน
นพ.อุทิศ ดีสมโชค ที่ปรึกษา
พญ.เล็ก ปริวิสุทธิ์ ที่ปรึกษา
นพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท์ ที่ปรึกษา
พญ.พรฑิตา ชัยอำนวย ที่ปรึกษา
นพ.สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์ ที่ปรึกษา
พญ.กนกรัตน นันทิรุจ ที่ปรึกษา
นพ.สมชาย เอื้อรัตนวงศ์ ที่ปรึกษา
พญ.ไพจิตต์ อัศวธนบดี อนุกรรมการ
พญ.รัตนวดี ณ นคร อนุกรรมการ
นพ.กิตติ โตเต็มโชคชัยการ อนุกรรมการ
พญ.ทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์ อนุกรรมการ
พญ.อัจฉรา กุลวิสุทธิ์ อนุกรรมการ
พญ.มนาธิป โอศิริ อนุกรรมการ
นพ.สูงชัย อังธารารักษ์ อนุกรรมการ
นพ.สิทธิชัย อุกฤษฏชน อนุกรรมการ
พญ.พันธุ์จง หาญวิวัฒนกุล อนุกรรมการ
พญ.เอมวลี อารมย์ดี อนุกรรมการ
พญ.ประภาพร พิสิษฐ์กุล อนุกรรมการ
นพ.พรชัย เดชานุวงษ์ อนุกรรมการ
พญ.สิริพร มานวธงชัย อนุกรรมการ
นพ.พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน อนุกรรมการ
พญ.บุญจริง ศิริไพฑูรย์ อนุกรรมการ
พญ.ปริฉัตร เอื้ออารีวงศา อนุกรรมการ
นพ.ภาสกร แสงสว่างโชติ อนุกรรมการ
นพ.ศิรภพ สุวรรณโรจน์ อนุกรรมการและเลขาณุการ
พญ.นันทนา กสิตานนท์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ