พญ.กนกรัตน์ นันทิรุจ ประธาน
นพ.วรวิทย์  เลาห์เรณู อนุกรรมการ
พญ.รัตนวดี  ณ นคร อนุกรรมการ
นพ.วิรัตน์  ภิญโญพรพานิช อนุกรรมการ
พญ.ภัทริยา  มาลัยศรี อนุกรรมการ