พญ.อัจฉรา กุลวิสุทธิ์ ประธาน
พญ.วันรัชดา คัชมาตย์ อนุกรรมการ
พญ.นันทนา กสิตานนท์ อนุกรรมการ
พญ.พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์ อนุกรรมการ
พญ.ปริฉัตร เอื้ออารัวงศา อนุกรรมการ
นพ.โชคชัย กิตติญาณปัญญา อนุกรรมการ
นพ.รัตตะพล ภัคโชตานนท์ อนุกรรมการ