นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณู ประธาน
พญ.กนกรัตน์ นันทิรุจ อนุกรรมการ
พญ.รัตนวดี ณ นคร อนุกรรมการ
นพ.วิรัตน์ ภิญโญพรพานิช อนุกรรมการ
พญ.จีรภัทร วงศ์ชินศรี อนุกรรมการและเลขานุการ