นายกสมาคมฯ นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณู
นายกรับเลือก นพ.ศิรภพ สุวรรณโรจน์
อุปนายกบริหาร พญ.มนาธิป โอศิริ
อุปนายกวิชาการ พญ.อัจฉรา กุลวิสุทธิ์
อุปนายกฝ่ายฝึกอบรมและสอบ นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณู
อุปนายกฝ่ายวิจัย พญ.มนาธิป โอศิริ
เลขาธิการ นพ.พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน
เหรัญญิก นพ.สิทธิชัย อุกฤษฏชน
กรรมการกลาง นพ.กิตติ โตเต็มโชคชัยการ
นพ.วิรัตน์ ภิญโญพรพานิช
พญ.จีรภัทร วงศ์ชินศรี
นพ.สูงชัย อังธารารักษ์
พญ.พันธุ์จง หาญวิวัฒนกุล
พญ.สิริพร มานวธงชัย
พญ.บุญจริง ศิริไพฑูรย์
นพ.ภาสกร แสงสว่างโชติ