พญ.มนาธิป โอศิริ ประธาน
นพ.สิทธิชัย อุกฤษฏชน อนุกรรมการ
พญ.อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์ อนุกรรมการ
พญ.นันทนา กสิตานนท์ อนุกรรมการ
พญ.สิริพร มานวธงชัย อนุกรรมการ
นพ.พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน อนุกรรมการ
พญ.บุญจริง ศิริไพฑูรย์ อนุกรรมการ
พญ.ปารวี ชีวะอิสระกุล อนุกรรมการ
พญ.กิตติวรรณ สุเมธกุล อนุกรรมการ
พญ.ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ อนุกรรมการและเลขานุการ