กรรมการบริหาร วาระปี พ.ศ. 2559-2561

คณะกรรมการอำนวยการ

ที่ปรึกษา

คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัย

คณะอนุกรรมการจริยธรรม