กรรมการบริหาร วาระปี พ.ศ. 2561-2563

คณะกรรมการอำนวยการ

ที่ปรึกษา

คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัย

คณะอนุกรรมการจริยธรรม