Search

-= Thai Rheumatism Association =-

Category

กรรมการ

คณะอนุกรรมการจริยธรรม วาระปี พ.ศ. 2561-2563

นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณู ประธาน
พญ.กนกรัตน์ นันทิรุจ อนุกรรมการ
พญ.รัตนวดี ณ นคร อนุกรรมการ
นพ.วิรัตน์ ภิญโญพรพานิช อนุกรรมการ
พญ.จีรภัทร วงศ์ชินศรี อนุกรรมการและเลขานุการ

ที่ปรึกษา วาระปี พ.ศ. 2561-2563

รศ.นพ. มงคล วัฒนสุข
ศ. กิตติคุณ นพ. อุทิศ ดีสมโชค
 รศ.พญ. เล็ก ปริวิสุทธิ์
นพ. สุรวุฒิ ปรีชานนท์
นพ. อุดม วิศิษฏสุนทร
พลโทหญิง รศ.พญ. พรฑิตา ชัยอำนวย
รศ.นพ. ฐิตเวทย์ ตุมราศวิน
ศ. คลินิก นพ. สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์
ผศ.พญ.กนกรัตน นันทิรุจ
รศ. (พิเศษ) นพ. สมชาย เอื้อรัตนวงศ์
พลตรีหญิง รศ.พญ. ไพจิตต์ อัศวธนบดี
พญ. ทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัย วาระปี พ.ศ. 2561-2563

 

พญ.มนาธิป โอศิริ ประธาน
นพ.สิทธิชัย อุกฤษฏชน อนุกรรมการ
พญ.อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์ อนุกรรมการ
พญ.นันทนา กสิตานนท์ อนุกรรมการ
พญ.สิริพร มานวธงชัย อนุกรรมการ
นพ.พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน อนุกรรมการ
พญ.บุญจริง ศิริไพฑูรย์ อนุกรรมการ
พญ.ปารวี ชีวะอิสระกุล อนุกรรมการ
พญ.กิตติวรรณ สุเมธกุล อนุกรรมการ
พญ.ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม วาระปี พ.ศ. 2561-2563

 

นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณู ประธาน
นพ.อุทิศ ดีสมโชค ที่ปรึกษา
พญ.เล็ก ปริวิสุทธิ์ ที่ปรึกษา
นพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท์ ที่ปรึกษา
พญ.พรฑิตา ชัยอำนวย ที่ปรึกษา
นพ.สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์ ที่ปรึกษา
พญ.กนกรัตน นันทิรุจ ที่ปรึกษา
นพ.สมชาย เอื้อรัตนวงศ์ ที่ปรึกษา
พญ.ไพจิตต์ อัศวธนบดี อนุกรรมการ
พญ.รัตนวดี ณ นคร อนุกรรมการ
นพ.กิตติ โตเต็มโชคชัยการ อนุกรรมการ
พญ.ทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์ อนุกรรมการ
พญ.มนาธิป โอศิริ อนุกรรมการ
นพ.สูงชัย อังธารารักษ์ อนุกรรมการ
พญ.พันธุ์จง หาญวิวัฒนกุล อนุกรรมการ
นพ.สิทธิชัย อุกฤษฏชน อนุกรรมการ
พญ.ประภาพร พิสิษฐ์กุล อนุกรรมการ
พญ.วันรัชดา คัชมาตย์ อนุกรรมการ
พญ.ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ อนุกรรมการ
พญ.สิริพร มานวธงชัย อนุกรรมการ
นพ.พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน อนุกรรมการ
พญ.บุญจริง ศิริไพฑูรย์ อนุกรรมการ
พญ.ปริฉัตร เอื้ออารีวงศา อนุกรรมการ
นพ.ภาสกร แสงสว่างโชติ อนุกรรมการ
นพ.ศิรภพ สุวรรณโรจน์ อนุกรรมการและเลขานุการ
พญ.นันทนา กสิตานนท์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ วาระปี พ.ศ. 2561-2563

 

พญ.อัจฉรา กุลวิสุทธิ์ ประธาน
พญ.วันรัชดา คัชมาตย์ อนุกรรมการ
พญ.นันทนา กสิตานนท์ อนุกรรมการ
พญ.พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์ อนุกรรมการ
พญ.ปริฉัตร เอื้ออารัวงศา อนุกรรมการ
นพ.โชคชัย กิตติญาณปัญญา อนุกรรมการ
นพ.รัตตะพล ภัคโชตานนท์ อนุกรรมการ

คณะกรรมการอำนวยการ วาระปี พ.ศ. 2561-2563

นายกสมาคมฯ นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณู
นายกรับเลือก นพ.ศิรภพ สุวรรณโรจน์
อุปนายกบริหาร พญ.มนาธิป โอศิริ
อุปนายกวิชาการ พญ.อัจฉรา กุลวิสุทธิ์
อุปนายกฝ่ายฝึกอบรมและสอบ นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณู
อุปนายกฝ่ายวิจัย พญ.มนาธิป โอศิริ
เลขาธิการ นพ.พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน
เหรัญญิก นพ.สิทธิชัย อุกฤษฏชน
กรรมการกลาง นพ.กิตติ โตเต็มโชคชัยการ
นพ.วิรัตน์ ภิญโญพรพานิช
พญ.จีรภัทร วงศ์ชินศรี
นพ.สูงชัย อังธารารักษ์
พญ.พันธุ์จง หาญวิวัฒนกุล
พญ.สิริพร มานวธงชัย
พญ.บุญจริง ศิริไพฑูรย์
นพ.ภาสกร แสงสว่างโชติ

©2016 | Thai Rheumatism Association

Up ↑