Search

-= Thai Rheumatism Association =-

Category

ผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน

ทุนพัฒนาการวิจัย – แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ปีการศึกษา แพทย์ประจำบ้านต่อยอด โครงการวิจัย
2552 พญ. ขวัญฤทัย ศรีพวาทกุล ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารักษาซ้ำโรงพยาบาลของผู้ป่วยเอสแอลอี (SLE) ของหน่วยโรคข้อและภูมิแพ้ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
นพ. สิทธิ์ หงษ์ทรงเกียรติ การศึกษาผลของยารักษาวัณโรคต่อระดับกรดยูริก
พญ. พรเพ็ญ อัครวัชรางกูร ความชุกของภาวะหมดระดูก่อนกำหนดในผู้ป่วยโรคลูปุสที่มีอาการกำเริบของอวัยวะสำคัญและได้รับการรักษาด้วยยากดภูมิต้านทานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2553 นพ. พีระวัฒน์ บุนยตีรณะ ความน่าเชื่อถือของแบบ สอบถามสุขภาพในหลายมิติฉบับประยุกต์ภาษาไทยในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
นพ. รัตตะพล ภัคโชตานนท์ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับวิตามินดีในเลือดกับระดับความรุนแรงของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
พญ. โชติมา ศรศิริวงศ์ Asymptomatic radiographic joint abnormalities in Thai psoriasis patients ; Two years follow
2554 พญ. บุษกร ดาราวรรณกุล การศึกษาปัจจัยที่พยากรณ์การเข้าสู่ภาวะโรคสงบของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
พญ. สรวงกนก เผ่าทรง ระดับโปรแคลซิโตนินในซีรั่มในโรคข้ออักเสบเฉียบพลันที่เกิดจากการติดเชื้อและข้ออักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ
นพ. พนมกร หล้าคำ ภาวะข้อผิดปกติในผู้ป่วยลูปัสในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
นพ. ประพันธ์ บูรณบุรีเดช ผลการรักษาผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ หลังให้การรักษาเต็มที่ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของโรคในโรงพยาบาลรามาธิบดี
พญ. สริดา เลาหพันธุ์สวัสดิ์ การทดสอบ Interferon Gamma Release Assays ที่ไม่สามารถแปลผลได้ในผู้ป่วยรูมาตอยด์
2555 พญ. อัมพร ปิติภากร บทบาทของ Angiotension-converting enzyme (ACE) gene polymorphism ในผู้ป่วย systemic lupus erythematosus ในประเทศไทย
2557 พญ. ศมนันท์ อินทองคำ การศึกษาการตอบสนองของระดับภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่ได้ยาปรับเปลี่ยนการดำเนินโรคและ/หรือยากลุ่มสารชีวภาพ
พญ. วิมล จังสมบัติศิริ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อองค์ประกอบของร่างกายและการไร้ความ สามารถในผู้ป่วยโรคหนังแข็ง
พญ. ภาวินี เหลืองรุ่งโรจน์ การประเมินโอกาสโรคกำเริบหลังลดยาปรับเปลี่ยนการดำเนินโรคในผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาตอยด์ระยะโรคสงบด้วยการตรวจข้อโดยคลื่นเสียงความถี่สูง
พญ. นราวดี โฆษิตเภสัช ความแตกต่างของผลบวกแอนตินิวคลิโอโซมแอนติบอดีระหว่างผู้ป่วยที่มีการกำเริบกับผู้ป่วยที่ไม่มีการกำเริบของโรคลูปุส
พญ. วิยะนุช โลมะรัตน์ การศึกษาแบบสุ่มมีกลุ่มเปรียบเทียบแบบปิดสองทางเพื่อประเมินประสิทธิภาพของวิตามินดีในผู้ป่วยโรคลูปัส
นพ. พงษ์จิรัษฏ์ ตันตยาคม ความสัมพันธ์ของความรุนแรงของโรคกับภาวะอ้วนลงพุงในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ชาวไทย
พญ. ฐิติรัตน์ ภูริหิรัณย์ ลักษณะทางคลินิกของโรคข้ออักเสบเฉียบพลันจากผลึกเกลือโมโนโซเดียมยูเรทและแคลเซียมไพโรฟอสเฟตไดไฮเดรทในโรงพยาบาลศิริราช
พญ. ชนจันทร์ เพชรรัตน์ ความชุกของกลุ่มอาการอ้วนลงพุงในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินและโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบติดยึดในโรงพยาบาลศิริราช
พญ. พัชรวรรณ สืบมี ความสัมพันธ์ระหว่าง glomerular filtration rate ที่วัดโดยวิธี isotopic renal scan เปรียบเทียบกับค่า glomerular filtration rate ที่ได้จากสูตรคำนวณในผู้ป่วยโรคหนังแข็ง
นพ. กิตติกร ดวงกำ การประเมินความรุนแรงของการตึงแข็งที่ผิวหนังด้วยตนเองในผู้ป่วยโรคหนังแข็ง
พญ. วรกานต์ ทิพย์สิงห์ ความชุกของการเกิดการเคลื่อนของกระดูกสันหลังส่วนคอลำดับที่ 1 และ 2 ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
นพ. กานน จตุวรพฤกษ์ การศึกษาความไวและความจำเพาะของเกณฑ์การวินิจฉัยโรคเกาต์ในผู้ป่วยชาวไทย
พญ. พรทิพย์ อินทร์พิบูลย์ ระบาดวิทยาปัจจัยเสี่ยงและอัตรารอดชีวิตของผู้ป่วยโรคลูปัสที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดโดยไม่พบต้นเหตุการติดเชื้อในร่างกาย
พญ. สิริรักษ์ สิทธิวุฒิวรพันธ์ ความชุกของการติดเชื้อไวรัสซีเอ็มวีในผู้ป่วยโรคเอสแอลอี
2558 พญ. ญาดา ศิริพันธ์โนน ผลของการล้างไตทางหน้าท้องในการรักษาภาวะ renal crisis ในโรคหนังแข็ง
พญ. นีรชา สุรภากุล ระดับเอสทีทูในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน และอาสาสมัครสุขภาพดี
พญ. ปียฉัตร คงเมือง อุปสรรคต่อการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ให้ได้ตามเป้าหมาย : การศึกษาวิจัยสังเกตที่ศูนย์โรคข้อและรูมาติสซั่มแห่งหนึ่งในประเทศไทย
2559 พญ. รัตนภา เผื่อนอุดม ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหักใน 10 ปี คำนวณโดยแฟรกซ์กับความรุนแรงของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
พญ. วิภาดา ไกรเกรียงศรี อัลตร้าซาวด์ต่อมน้ำลายในกลุ่มอาการโจเกรน

ทุนพัฒนาการวิจัย – อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม โครงการวิจัย
พญ. วันรัชดา คัชมาตย์ ความสัมพันธ์ระหว่างการรู้คิดบกพร่องกับความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
พญ. วันรัชดา คัชมาตย์ แบบสอบถามเพื่อตรวจหาผู้ป่วยที่อาจเป็นโรคข้อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Questionnaire for Identifying Subjects with Potential Rheumatic Disease)
พญ. ชิงชิง ฟูเจริญ ความชุกของภาวะกรดไหลย้อนที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยายับยั้ง proton pump ในผู้ป่วยโรคหนังแข็งและประสิทธิภาพของการรักษาเมื่อให้ร่วมกับยา domperidone เทียบกับยาที่องค์ประกอบของสาร alginic

©2016 | Thai Rheumatism Association

Up ↑