สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

ที่อยู่
ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์
0-2716-6524-5
0-2716-6661-4 ต่อ 9002-3

โทรสาร
0-2716-6525

อีเมล
info@thairheumatology.org

เฟสบุ๊ค
Thai Rheumatism Association

add friend