อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม โครงการวิจัย
พญ. วันรัชดา คัชมาตย์ ความสัมพันธ์ระหว่างการรู้คิดบกพร่องกับความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
พญ. วันรัชดา คัชมาตย์ แบบสอบถามเพื่อตรวจหาผู้ป่วยที่อาจเป็นโรคข้อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Questionnaire for Identifying Subjects with Potential Rheumatic Disease)
พญ. ชิงชิง ฟูเจริญ ความชุกของภาวะกรดไหลย้อนที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยายับยั้ง proton pump ในผู้ป่วยโรคหนังแข็งและประสิทธิภาพของการรักษาเมื่อให้ร่วมกับยา domperidone เทียบกับยาที่องค์ประกอบของสาร alginic