แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม (Guideline for the Treatment of Osteoarthritis of Knee)

     โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดในชุมชนทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก แพทย์และประชาชนมักให้ความสำคัญในการดูแลรักษาน้อย เพราะคิดว่าเป็นโรคที่มีความเสื่อมที่เป็นไปตามธรรมชาติของสังขาร จึงไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง จนอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการดูแลที่ไม่ถูกต้อง ในปัจจุบันมีความสนใจในโรคนี้มากขึ้น ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิทยาการแพทย์ ทำให้ทราบถึงรายละเอียดของกลไก และพยาธิสภาพของโรค และได้มีการวางแนวทางการรักษาโรคนี้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี อาชีพ และเศรษฐฐานะของประชากรไทยแตกต่างจากประชากรของประเทศทางตะวันตก ดังนั้นทางสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยจึงได้จัดทำแนวทางการรักษาโรคนี้เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมชาวไทย


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม