รายนาม ต้นสังกัด อื่น ๆ
พญ. กนกรัตน์ นันทิรุจ ร.พ. รามาธิบดี ร.พ. พญาไท 1
พญ. กัลยกร เชาว์วิศิษฐ ร.พ. กรุงเทพ
พญ. กาญจนา บุญเสนอ ร.พ. จันทรุเบกษา, นครปฐม
นพ. กานน จตุวรพฤกษ์ ร.พ. ธรรมศาสตร์
นพ. กิตติ โตเต็มโชคชัยการ ร.พ. รามาธิบดี ร.พ. วิชัยยุทธ, ร.พ. พญาไท 2
พญ. กิตติวรรณ สุเมธกุล ร.พ. ราชวิถี
พญ. กุลศิริ ธรรมโชติ ร.พ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า
นพ. เกียรติ ภาสภิญโญ ร.พ. รามคำแหง
พญ. จีรภัทร วงศ์ชินศรี ร.พ. นพรัตนราชธานี
พญ. ชนจันทร์ เพชรรัตน์ ร.พ. ราชบุรี
นพ. ชยวี  เมืองจันทร์ ร.พ. ศิริราช
นพ. ชัยโรจน์  ซึงสนธิพร ร.พ. นครธน
นพ. ชาติวุฒิ ค้ำชู ร.พ. สินแพทย์ ศูนย์แพทย์พัฒนา
นพ. โชคชัย กิตติญาณปัญญา ร.พ. เลิดสิน ร.พ. ยันฮี
นพ. โชคชัย ธนาเดชสุนทร ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ร.พ. รามาธิบดี
พญ. ฐิติรัตน์ ภริหิรัณย์ ร.พ. นครปฐม
นพ. ฐิตเวทย์ ตุมราศวิน ร.พ. บำรุงราษฎร์ ร.พ. บางกอกเนอร์ซิ่งโฮม, ร.พ. เซนต์หลุยส์, สำนักงานแพทย์
พญ. ณีรวัลย์ กระแจะจันทร์ ร.พ. ศิครินทร์
นพ. ถนอมศักดิ์ ดอกไม้วัฒนา ร.พ. พญาไท 1
พญ. ทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์ ร.พ. ราชวิถี ร.พ. พญาไท 2, ร.พ. ธนบุรี 2
นพ. ธนพงษ์ อัสนุเมธ ร.พ. เจ้าพระยา
นพ. ธเนศ ปิติธรรมภรณ์ ร.พ. รามาธิบดี
นพ. ธานี ตั้งอรุณสันติ ร.พ. เวชธานี
นพ. นพรัตน์ ฤชากร ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, นครนายก
พญ. นพวรรณ โฆษิตชัยวัฒน์ ร.พ. ปิยะเวท
พญ. นราวดี โฆษิตเภสัช ร.พ. จุฬาลงกรณ์
พญ. นีรชา สุรภากุล ร.พ. สระบุรี
นพ. บัลลังก์ เอกบัณฑิต ร.พ. รามคำแหง
พญ. บุษกร ดาราวรรณกุล ร.พ. เวชธานี ร.พ. เซนต์หลุยส์
นพ. ปรวัฒน์ มะกรวัฒนะ ร.พ. บำรุงราษฎร์
พญ. ประภาพร พิสิษฐ์กุล ร.พ. รามาธิบดี
พญ. ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ ร.พ. ศิริราช
พญ. ปารวี ชีวะอิสระกุล ร.พ. รามาธิบดี
พญ. ปูชนิยะดา วิเชียรธรรม ร.พ. รามาธิบดี ร.พ. กรุงเทพ, ร.พ. สมิติเวช ศรีนครินทร์
พญ. พรฑิตา ชัยอำนวย ร.พ. พระมงกุฎเกล้า คลินิกแพทย์พรฑิตา, คลินิกบางลำภู
นพ. พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน ร.พ. พระมงกุฎเกล้า
นพ. พงษ์จิรัษฎ์ ตันตยาคม ร.พ. ศิริราชปิยมหาการุณย์
นพ. พนัสพงษ์ จันทร์บรรเจิด ร.พ. นพรัตนราชธานี
นพ. พรชัย เดชานุวงษ์ ร.พ. วชิรพยาบาล
นพ. พรทวี เลิศศรีสถิต ร.พ. นครธน
พญ. พรทิพย์ อินทร์พิบูลย์ ศึกษาต่อ ร.พ. รามาธิบดี
พญ. พันธุ์จง หาญวิวัฒนกุล ร.พ. ธรรมศาสตร์ ร.พ. สำโรง, ร.พ. ธนบุรี 2
พญ. พัสวี วนานุวัธ ร.พ. ตำรวจ ร.พ. สมิติเวชศรีนครินทร์, ร.พ. วิภาราม
นพ. พิบูลย์ ดวงเฉลิมวงศ์ ร.พ. ราษฎร์บูรณะ
พญ. พิศมัย จารุศิริพิพัฒน์ ร.พ. สมิติเวช สุขุมวิท
นพ. พุทธิรัต ลิ่วเฉลิมวงศ์ ร.พ. เซ็นทรัลเยนเนอรัล
พญ. ไพจิตต์ อัศวธนบดี ร.พ. พระมงกุฎเกล้า
พญ. ภารณี เอื้อทวีเกียรติ ร.พ. บำรุงราษฎร์
นพ. ภาสกร แสงสว่างโชติ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, นครนายก
พญ. ภิรดี ศรีจันทร์ ร.พ. พระนั่งเกล้า, นนทบุรี
พญ. มณีรัตน์ ธนกิติวิรุฬ ร.พ. ธนบุรี 1
พญ. มนาธิป โอศิริ ร.พ. จุฬาลงกรณ์ ร.พ. กรุงเทพคริสเตียน, ร.พ. บางกอกเนอร์ซิ่งโฮม
นพ. ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล ร.พ. จุฬารัตน์ 9
พญ. เยาวลักษณ์ จินดาบรรเจิด ร.พ. เจ้าพระยา
นพ. รัตตะพล ภัคโชตานนท์ ร.พ. พระมงกุฎเกล้า
พญ. รัตนภา เผื่อนอุดม ร.พ. วชิรพยาบาล
พญ. ระวีพร มุขดี ร.พ. พญาไท 1
พญ. เล็ก ปริวิสุทธิ์ ร.พ. ศิริราช ร.พ. ธนบุรี 1
พญ. วรกานต์ ทิพย์สิงห์ ร.พ. ชลประทาน
พญ. วันรัชดา คัชมาตย์ ร.พ. ศิริราช
นพ. วินัย องค์พิพัฒนกุล ร.พ. เกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พญ. วิภาดา ไกรเกรียงศรี ร.พ. จุฬาภรณ์ ร.พ. วิภาวดี
นพ. วิรัตน์ ภิญโญพรพานิช ร.พ. บำรุงราษฎร์
นพ. วิโรจน์ ศุกรโสจิ ร.พ. รามคำแหง
พญ. วิไลพร สกุลพิพัฒน์ศิลป์ ร.พ. เจ้าพระยายมราช, สุพรรณบุรี
พญ. ศุภวรรณ ศิริวัฒนกุล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหิดล
พญ. สมจิตร ประภาพันธ์ ร.พ. ธนบุรี 1
นพ. สมชาย เอื้อรัตนวงศ์ ร.พ. วชิรพยาบาล คลินิกแพทย์สมชาย
นพ. สมบูรณ์ อินทลาภาพร ร.พ. ศิริราช
พญ. สรวงกนก เผ่าทรง
พญ. สริดา เลาหพันธุ์สวัสดิ์ ร.พ. จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
นพ. สิทธิ์ หงษ์ทรงเกียรติ ร.พ. บีเอ็นเอช
นพ. สิทธิชัย อุกฤษฏชน ร.พ. จุฬาลงกรณ์ ร.พ. บางโพ
พญ. สิริพร มานวธงชัย ร.พ. วชิรพยาบาล
นพ. สุกิจ จิตรบำรุง ร.พ. บำรุงราษฎร์
นพ. สุจิโรตถ์ หาญทวิชัย ร.พ. วชิรพยาบาล ร.พ. กรุงเทพ พระประแดง
พญ. สุดอำไพ จารุกิจโสภา ** ร.พ. บำรุงราษฎร์
พญ. สุดาทิพ ศิริชนะ ร.พ. พระมงกุฎเกล้า
นพ. สุทธิ ธรรมพัตรกุล ** ร.พ. บำรุงราษฎร์
พญ. สุมาภา ชัยอำนวย ร.พ. พระมงกุฎเกล้า คลินิกแพทย์พรฑิตา, ร.พ. พระรามเก้า
นพ. สุรชัย นิธิเกตุกุล ร.พ. สมิติเวช สุขุมวิท
นพ. สุรพงษ์ มาศรังสรรค์ ร.พ. พญาไท 2
นพ. สุรวุฒิ ปรีชานนท์ ร.พ. วิชัยยุทธ
นพ. สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์ ร.พ. ศิริราช ธนบุรีโพลีคลินิก
นพ. สูงชัย อังธารารักษ์ ร.พ. ราชวิถี ร.พ. ธนบุรี 1, ร.พ. เจ้าพระยา, ร.พ. บางโพ
พญ. เสาวนีย์ เบญจมานุกูล ร.พ. บ้านแพ้ว
นพ. อธิพงศ์ สูริประเสริฐ ร.พ. จุฬาลงกรณ์
นพ. อนวรรถ ซื่อสุวรรณ ร.พ. วิภาวดี ร.พ. มงกุฎวัฒนะ, ร.พ. ศิครินทร์, ร.พ. พระมงกุฎเกล้า
นพ. อภิชาญ ชำนาญเวช ร.พ. กลาง  ร.พ. พระรามเก้า
พญ. อังครัตน์ ศุภชัยศิริกุล ร.พ. มงกุฎวัฒนะ ร.พ. มิชชั่น, ร.พ. เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4
พญ. อัจฉรา กุลวิสุทธิ์ ร.พ. ศิริราช
นพ. อานนท์ พงศ์ธรกุลพานิช ร.พ. วิชัยยุทธ
นพ. อุดม วิศิษฏสุนทร ร.พ. พญาไท 1
นพ. อุทิศ ดีสมโชค ร.พ. จุฬาลงกรณ์ ร.พ. เทพธารินทร์
นพ. เอนก ไสวเสวี ร.พ. ภูมิพลอดุลยเดช ร.พ. นนทเวช
พญ. เอมวลี อารมย์ดี ร.พ. ศิริราช