รายนาม ต้นสังกัด อื่น ๆ
พญ. จิรภา มะลิขาว คลินิกหมอสมบูรณ์ มะลิขาว, ระยอง
นพ. ชาตรี เปี่ยมศิริ ร.พ. อาภากรเกียรติวงศ์, ชลบุรี
พญ. โชติมา ศรศิริวงศ์ ร.พ. ระยอง, ระยอง ร.พ. กรุงเทพ ระยอง
พญ. ธาริณี โรจน์สกุลกิจ ร.พ. สมิติเวช ศรีราชา, ชลบุรี ทีเคศรีราชาสหคลินิก
พญ. นันทรัตน์ วงษ์วรอาภรณ์ ร.พ. กรุงเทพ พัทยา, ชลบุรี
นพ. ประพันธ์ บูรณบุรีเดช ร.พ. มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี
พญ. ปิยนุช โอเจริญ ร.พ. ชลบุรี
พญ. พรเพ็ญ อัครวัชรางกูร ร.พ. สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา, ชลบุรี ร.พ. สมิติเวช ศรีราชา
นพ. มงคล วัฒนสุข คลินิกแพทย์มงคล, พัทยา, ชลบุรี
พญ. วิมล จังสมบัติศิริ ร.พ. ชลบุรี
พญ. วิรันยา พากเพียร
นพ. วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์ ศูนย์การแพทย์ภาวนาปัญญาวิสุทธิ์, จันทบุรี
นพ. วีระพงศ์ ผู้มีธรรม ร.พ. พระปกเกล้า, จันทบุรี คลินิกหมอวีระพงศ์และหมอสินทรา, จันทบุรี
พญ. สิริรักษ์ สิทธิวุฒิวรพันธ์ ร.พ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, ชลบุรี
นพ. สุรราชย์ ธำรงลักษณ์ ร.พ. ชลบุรี, ชลบุรี ศูนย์แพทย์พัฒนา, ร.พ. กรุงเทพ