รายนาม ต้นสังกัด อื่น ๆ
นพ. บดินทร์ บุตรธรรม ร.พ. มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก
นพ. ปฐพงศ์ โตวิวัฒน์ ร.พ. มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก
นพ. พนมกร หล้าคำ ร.พ. เชียงรายประชานุเคราะห์, เชียงราย
นพ. พีระวัฒน์ บุนยตีรณะ ร.พ. สวรรค์ประชารักษ์, นครสวรรค์
นพ. วรวิทย์ เลาห์เรณู ร.พ. มหาราชนครเชียงใหม่, เชียงใหม่ วรวิทย์คลินิก เชียงใหม่
นพ. สุทัศน์ เรืองจุติโพธิ์พาน ร.พ. สวรรค์ประชารักษ์, นครสวรรค์ ร.พ. นนทเวช
พญ. นันทนา กสิตานนท์ ร.พ. มหาราชนครเชียงใหม่, เชียงใหม่ ร.พ. เชียงใหม่ราม
พญ. ประภัสสร อัศวโสตถิ์ ร.พ. ศูนย์อุตรดิตถ์, อุตรดิตถ์
พญ. ศุภราภรณ์ วังแก้ว ร.พ. มหาราชนครเชียงใหม่, เชียงใหม่
พญ. อังคณา นรเศรษฐ์ธาดา ร.พ. พุทธชินราช, พิษณุโลก คลินิคแพทย์อังคณา
พญ. อัมพร ปิติภากร ร.พ. ศูนย์ลำปาง, ลำปาง