รายนาม ต้นสังกัด อื่น ๆ
นพ. กิตติกร ดวงกำ ร.พ. ศูนย์ขอนแก่น ร.พ. กรุงเทพ – ราชสีมา,
พญ. ขวัญฤทัย ศรีพวาทกุล ร.พ. มหาราชนครราชสีมา, นครราชสีมา ร.พ. เซนต์แมรี่ นครราชสีมา
พญ. จินตาหรา มังคะละ ร.พ. หนองคาย, หนองคาย
พญ. ชิงชิง ฟูเจริญ ร.พ. ศรีนครินทร์, ขอนแก่น ร.พ. ขอนแก่นราม
พญ. ญาดา ศิริพันธ์โนน ร.พ. บุรีรัมย์
พญ. ดรุณี คงแป้น ร.พ. มหาราชนครราชสีมา, นครราชสีมา
พญ. ประพิศ เทพอารักษ์กุล ร.พ. สรรพสิทธิ์ประสงค์, อุบลราชธานี
พญ. ปิ่นหยก ศรีศันสนีย์ ร.พ. สุรินทร์
พญ. พัชรวรรณ สืบมี ร.พ. ร้อยเอ็ด
พญ. พิมพ์ชนก ตันติวงส์ ร.พ. ขอนแก่น
พญ. ภาวินี เหลืองรุ่งโรจน์ ร.พ. สรรพสิทธิ์ประสงค์, อุบลราชธานี
พญ. รัตนวดี ณ นคร ร.พ. ศรีนครินทร์, ขอนแก่น
พญ. วิยะนุช โลมะรัตน์ ร.พ. สรรพสิทธิ์ประสงค์, อุบลราชธานี
พญ. วิริยา เชื้อลี ร.พ. สรรพสิทธิ์ประสงค์, อุบลราชธานี
นพ. ศิรภพ สุวรรณโรจน์ ร.พ. ศรีนครินทร์, ขอนแก่น
นพ. สิทธิชัย เนตรวิจิตรพันธ์ ร.พ. ศรีนครินทร์, ขอนแก่น
พญ. อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์ ร.พ. ศรีนครินทร์, ขอนแก่น
พญ. อรอนงค์ คิดบรรจง ร.พ. ชัยภูมิ