รายนาม ต้นสังกัด อื่น ๆ
นพ. ณพฤษภ์ หลิมสกุล ร.พ. วชิระภูเก็ต, ภูเก็ต
พญ. ดวงกมล เอี่ยวเรืองสุรัติ ร.พ. สงขลานครินทร์, สงขลา
พญ. นวรัตน์ จิรรัตนโสภา ร.พ. ยะลา, ยะลา นวรัตน์ คลินิก, ยะลา
พญ. บุญจริง ศิริไพฑูรย์ ร.พ. สงขลานครินทร์, สงขลา
พญ. ปริฉัตร เอื้ออารีวงศา ร.พ. สงขลานครินทร์, สงขลา
นพ. ปรีดา โรจนศานติกุล ร.พ. กรุงเทพ หาดใหญ่, สงขลา
พญ. ปียฉัตร คงเมือง ร.พ. สุราษฎร์ธานี
พญ. ภัทริยา มาลัยศรี ร.พ. มหาราชนครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช
พญ. วนิดา วงศ์เยาว์ฟ้า ศูนย์มะเร็งภาคใต้, สุราษฎร์ธานี คลินิกหมอวนิดา สุราษฎร์ธานี
พญ. ศมนันท์ อินทองคำ ร.พ. ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์, ชุมพร
นพ. สมยศ ฟองศรีสิน ร.พ. วชิระภูเก็ต, ภูเก็ต ร.พ. สิริโรจน์, คลินิกแพทย์สมยศ-แพทย์เพียงพิศ ภูเก็ต
พญ. สหนันท์ เลิศสินกอบศิริ ร.พ. กรุงเทพ หาดใหญ่, สงขลา
พญ. สิริพร จุทอง ร.พ. สงขลานครินทร์, สงขลา
พญ. สุจินต์ เลิศวิเศษ ร.พ. หาดใหญ่, สงขลา
พญ. อัญชลี ไทรงาม ร.พ. ตรัง, ตรัง