รายชื่ออายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มที่ได้รับ “วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม”

กรุงเทพและปริมณฑล

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 มิถุนายน 2559 เวลา 11:40 น.