รายชื่ออายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มที่ได้รับ “วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม”

...ชื่อ นามสุกลที่ทำงานหลักที่ทำงานเสริมจังหวัดภูมิภาค
พญ.กนกรัตน์ นันทิรุจรพ. รามาธิบดีรพ. พญาไท 1กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.กัลยกร เชาว์วิศิษฐรพ. กรุงเทพกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.กาญจนา บุญเสนอรพ. จันทรุเบกษานครปฐมภาคกลาง
นพ.กานน จตุวรพฤกษ์รพ. ธรรมศาสตร์กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ.กิตติ โตเต็มโชคชัยการรพ. รามาธิบดีรพ. วิชัยยุทธ, รพ. พญาไท 2กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ.กิตติกร ดวงกำรพ. ศูนย์ขอนแก่นรพ. กรุงเทพ – ราชสีมาชอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ.กิตติวรรณ สุเมธกุลรพ. ราชวิถีกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.กุลศิริ ธรรมโชติรพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้ากรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.เก็จกานต์ จิรวัฒน์ศิวาพรรพ. สกลนครสกลนครภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นพ.เกียรติ ภาสภิญโญรพ. รามคำแหงกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.ขวัญฤทัย ศรีพวาทกุลรพ. มหาราชนครราชสีมารพ. เซนต์แมรี่ นครราชสีมานครราชสีมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ.จินตาหรา มังคะละรพ. หนองคายหนองคายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ.จิรภา มะลิขาวคลินิกหมอสมบูรณ์ มะลิขาวระยองภาคตะวันออก
พญ.จีรภัทร วงศ์ชินศรีกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.ชนจันทร์ เพชรรัตน์รพ. ราชบุรีราชบุรีภาคตะวันตก
นพ.ชยวี  เมืองจันทร์รพ. ศิริราชกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ.ชัยโรจน์  ซึงสนธิพรรพ. นครธนกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ.ชาตรี เปี่ยมศิริรพ. อาภากรเกียรติวงศ์ชลบุรีภาคตะวันออก
นพ.ชาติวุฒิ ค้ำชูรพ. สินแพทย์ศูนย์แพทย์พัฒนากรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.ชิงชิง ฟูเจริญรพ. ศรีนครินทร์รพ. ขอนแก่นรามขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นพ.โชคชัย กิตติญาณปัญญารพ. เลิดสินรพ. ยันฮีกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ.โชคชัย ธนาเดชสุนทรศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ร.พ. รามาธิบดีกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.โชติมา ศรศิริวงศ์รพ. ระยองรพ. กรุงเทพ ระยองระยองภาคตะวันออก
พญ.ญาดา ศิริพันธ์โนนรพ. บุรีรัมย์บุรีรัมย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นพ.ฐิตเวทย์ ตุมราศวินรพ. บำรุงราษฎร์รพ. บางกอกเนอร์ซิ่งโฮม, รพ. เซนต์หลุยส์, สำนักงานแพทย์กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.ฐิติรัตน์ ภริหิรัณย์รพ. นครปฐมนครปฐมภาคกลาง
นพ.ณพฤษภ์ หลิมสกุลรพ. วชิระภูเก็ตภูเก็ตภาคใต้
พญ.ณิชาภา ไถ้บ้านกวยรพ. เจริญกรุงประชารักษ์กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.ณีรวัลย์ กระแจะจันทร์รพ. ศิครินทร์กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.ดรุณี คงแป้นรพ. มหาราชนครราชสีมานครราชสีมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ.ดวงกมล เอี่ยวเรืองสุรัติรพ. สงขลานครินทร์สงขลาภาคใต้
นพ.ถนอมศักดิ์ ดอกไม้วัฒนากรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.ทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์รพ. ราชวิถีรพ. พญาไท 2, รพ. ธนบุรี 2กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ.ธนพงษ์ อัสนุเมธรพ. เจ้าพระยากรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.ธนัชชล นิ่มปุญญกำพงษ์รพ. ราชพิพัฒน์กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ.ธเนศ ปิติธรรมภรณ์รพ. รามาธิบดีกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ.ธานี ตั้งอรุณสันติรพ. เวชธานีกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.ธาริณี โรจน์สกุลกิจรพ. สมิติเวช ศรีราชาทีเคศรีราชาสหคลินิก ชลบุรีชลบุรีภาคตะวันออก
นพ.นพรัตน์ ฤชากรศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานครนายกภาคกลาง
พญ.นพวรรณ โฆษิตชัยวัฒน์รพ. ปิยะเวทกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.นราวดี โฆษิตเภสัชรพ. กรุงเทพ หัวหินรพ. หัวหินประจวบคีรีขันธ์ภาคตะวันตก
พญ.นวรัตน์ จิรรัตนโสภารพ. ยะลานวรัตน์ คลินิก, ยะลายะลาภาคใต้
พญ.นันทนา กสิตานนท์รพ. มหาราชนครเชียงใหม่รพ. เชียงใหม่รามเชียงใหม่ภาคเหนือ
พญ.นันทรัตน์ วงษ์วรอาภรณ์รพ. กรุงเทพ พัทยาชลบุรีภาคตะวันออก
พญ.นีรชา สุรภากุลรพ. สระบุรีสระบุรีภาคกลาง
นพ.บดินทร์ บุตรธรรมรพ. มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลกภาคกลาง
นพ.บัลลังก์ เอกบัณฑิตรพ. รามคำแหงกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.บุญจริง ศิริไพฑูรย์รพ. สงขลานครินทร์สงขลาภาคใต้
พญ.บุษกร ดาราวรรณกุลรพ. เวชธานีรพ. เซนต์หลุยส์กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ.ปฐพงศ์ โตวิวัฒน์รพ. มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลกภาคกลาง
นพ.ปรวัฒน์ มะกรวัฒนะรพ. บำรุงราษฎร์กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ.ประพันธ์ บูรณบุรีเดชรพ. มหาวิทยาลัยบูรพาชลบุรีภาคตะวันออก
พญ.ประพิศ เทพอารักษ์กุลรพ. สรรพสิทธิ์ประสงค์อุบลราชธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ.ประภัสสร อัศวโสตถิ์รพ. ศูนย์อุตรดิตถ์อุตรดิตถ์ภาคเหนือ
พญ.ประภาพร พิสิษฐ์กุลรพ. รามาธิบดีกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.ปริฉัตร เอื้ออารีวงศารพ. สงขลานครินทร์สงขลาภาคใต้
นพ.ปรีดา โรจนศานติกุลรพ. กรุงเทพ หาดใหญ่สงขลาภาคใต้
พญ.ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจรพ. ศิริราชกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.ปารวี ชีวะอิสระกุลรพ. รามาธิบดีกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.ปิ่นหยก ศรีศันสนีย์รพ. สุรินทร์สุรินทร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ.ปิยนุช โอเจริญชลบุรีภาคตะวันออก
พญ.ปียฉัตร คงเมืองรพ. สุราษฎร์ธานีคลินิกหมอปียฉัตรสุราษฎร์ธานีภาคใต้
พญ.ปูชนิยะดา วิเชียรธรรมรพ. รามาธิบดีรพ. กรุงเทพ, รพ. สมิติเวช ศรีนครินทร์กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ.พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวินรพ. พระมงกุฎเกล้ากรุงเทพฯภาคกลาง
นพ.พงษ์จิรัษฎ์ ตันตยาคมรพ. ศิริราชปิยมหาการุณย์กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.พญ. รุ่งกาณต์ รักษาสกุลรพ. พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยาภาคกลาง
พญ.พญ. เล็ก ปริวิสุทธิ์รพ. ศิริราชรพ. ธนบุรี 1กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ.พนมกร หล้าคำรพ. เชียงรายประชานุเคราะห์เชียงรายภาคเหนือ
นพ.พนัสพงษ์ จันทร์บรรเจิดรพ. นพรัตนราชธานีกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ.พรชัย เดชานุวงษ์รพ. วชิรพยาบาลกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.พรฑิตา ชัยอำนวยรพ. พระมงกุฎเกล้าคลินิกแพทย์พรฑิตา, คลินิกบางลำภูกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ.พรทวี เลิศศรีสถิตรพ. นครธนกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.พรทิพย์ อินทร์พิบูลย์รพ. สงขลานครินทร์สงขลาภาคใต้
พญ.พรเพ็ญ อัครวัชรางกูรรพ. สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชารพ. สมิติเวช ศรีราชาชลบุรีภาคตะวันออก
พญ.พัชรวรรณ สืบมีรพ. ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ.พันธุ์จง หาญวิวัฒนกุลรพ. ธรรมศาสตร์รพ. สำโรง, รพ. ธนบุรี 2กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.พัสวี วนานุวัธรพ. ตำรวจรพ. สมิติเวชศรีนครินทร์, รพ. วิภารามกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.พิชญา โอเจริญศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารพ. มิชชั่น, รพ. พญาไท 1กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ.พิบูลย์ ดวงเฉลิมวงศ์รพ. ราษฎร์บูรณะกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.พิมพ์ชนก ตันติวงส์รพ. ขอนแก่นขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ.พิศมัย จารุศิริพิพัฒน์รพ. สมิติเวช สุขุมวิทกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ.พีระวัฒน์ บุนยตีรณะรพ. สวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์ภาคกลาง
นพ.พุทธิรัต ลิ่วเฉลิมวงศ์รพ. เซ็นทรัลเยนเนอรัลกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.ไพจิตต์ อัศวธนบดีรพ. พระมงกุฎเกล้ากรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.ภัทริยา มาลัยศรีรพ. มหาราชนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชภาคใต้
พญ.ภารณี เอื้อทวีเกียรติรพ. บำรุงราษฎร์กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.ภาวินี เหลืองรุ่งโรจน์รพ. สรรพสิทธิ์ประสงค์อุบลราชธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นพ.ภาสกร แสงสว่างโชติศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานครนายกภาคกลาง
พญ.ภิรดี ศรีจันทร์รพ. พระนั่งเกล้านนทบุรีภาคกลาง
นพ.มงคล วัฒนสุขคลินิกแพทย์มงคล, พัทยาชลบุรีภาคตะวันออก
พญ.มณีรัตน์ ธนกิติวิรุฬรพ. ธนบุรี 1กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.มนาธิป โอศิริรพ. จุฬาลงกรณ์รพ. กรุงเทพคริสเตียน, รพ. บางกอกเนอร์ซิ่งโฮมกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ.ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศลรพ. จุฬารัตน์ 9กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.เยาวลักษณ์ จินดาบรรเจิดรพ. ศุภมิตรเสนาพระนครศรีอยุธยาภาคกลาง
พญ.ระวีพร มุขดีรพ. นนทเวช รพ. ธนบุรี 2, รพ. เจ้าพระยา, รพ. สมิติเวชธนบุรี, รพ. เกษมราษฎร์ อินเตอร์ รัตนาธิเบศร์กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ.รัตตะพล ภัคโชตานนท์รพ. พระมงกุฎเกล้ากรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.รัตนภา เผื่อนอุดมรพ. วชิรพยาบาลกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.รัตนวดี ณ นครรพ. ศรีนครินทร์ขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ.วนิดา วงศ์เยาว์ฟ้าโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีคลินิกหมอวนิดา สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีภาคใต้
พญ.วรกานต์ ทิพย์สิงห์รพ. ชลประทานนนทบุรีภาคกลาง
นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณูรพ. มหาราชนครเชียงใหม่วรวิทย์คลินิก เชียงใหม่เชียงใหม่ภาคเหนือ
พญ.วรัชมน วิทยาคมรพ. ราชพฤกษ์ขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ.วันรัชดา คัชมาตย์รพ. ศิริราชรพ. ศิริราชปิยมหาราชการุณย์กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ.วินัย องค์พิพัฒนกุลรพ. เกษมราษฎร์ ประชาชื่นกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.วิภาดา ไกรเกรียงศรีรพ. จุฬาภรณ์รพ. วิภาวดีกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.วิมล จังสมบัติศิริรพ. ชลบุรีชลบุรีภาคตะวันออก
พญ.วิยะนุช โลมะรัตน์รพ. สรรพสิทธิ์ประสงค์อุบลราชธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นพ.วิรัตน์ ภิญโญพรพานิชรพ. บำรุงราษฎร์กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.วิรันยา พากเพียร
พญ.วิริยา เชื้อลีรพ. สรรพสิทธิ์ประสงค์อุบลราชธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นพ.วิโรจน์ ศุกรโสจิรพ. รามคำแหงกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.วิไลพร สกุลพิพัฒน์ศิลป์รพ. เจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรีภาคกลาง
นพ.วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์ศูนย์การแพทย์ภาวนาปัญญาวิสุทธิ์จันทบุรีภาคตะวันออก
นพ.วีระพงศ์ ผู้มีธรรมรพ. พระปกเกล้าคลินิกหมอวีระพงศ์และหมอสินทรา, จันทบุรีจันทบุรีภาคตะวันออก
พญ.ศมนันท์ อินทองคำรพ. ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ชุมพรภาคใต้
พญ.ศศิภาส์ หมื่นนุชรพ. สมุทรปราการสมุทรปราการภาคกลาง
นพ.ศิรภพ สุวรรณโรจน์รพ. ศรีนครินทร์ขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ.ศุภราภรณ์ วังแก้วรพ. มหาราชนครเชียงใหม่เชียงใหม่ภาคเหนือ
พญ.ศุภวรรณ ศิริวัฒนกุลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหิดลกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.สมจิตร ประภาพันธ์รพ. ธนบุรี 1กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ.สมชาย เอื้อรัตนวงศ์รพ. วชิรพยาบาลคลินิกแพทย์สมชายกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ.สมบูรณ์ อินทลาภาพรรพ. ศิริราชกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ.สมยศ ฟองศรีสินรพ. วชิระภูเก็ตรพ. สิริโรจน์, คลินิกแพทย์สมยศ-แพทย์เพียงพิศ ภูเก็ตภูเก็ตภาคใต้
นพ.สมศักดิ์ ปัญจสมานวงศ์รพ. ระยองระยองภาคตะวันออก
พญ.สรวงกนก เผ่าทรงรพ. ลาดพร้าวกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.สริดา เลาหพันธุ์สวัสดิ์รพ. จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ตกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.สหนันท์ เลิศสินกอบศิริรพ. กรุงเทพ หาดใหญ่สงขลาภาคใต้
นพ.สิทธิ์ หงษ์ทรงเกียรติรพ. บีเอ็นเอชกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ.สิทธิชัย เนตรวิจิตรพันธ์รพ. ศรีนครินทร์ขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นพ.สิทธิชัย อุกฤษฏชนรพ. จุฬาลงกรณ์รพ. บางโพกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.สิริพร จุทองรพ. สงขลานครินทร์สงขลาภาคใต้
พญ.สิริพร มานวธงชัยรพ. วชิรพยาบาลกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.สิริรักษ์ สิทธิวุฒิวรพันธ์รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรีภาคตะวันออก
นพ.สุกิจ จิตรบำรุงรพ. บำรุงราษฎร์กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.สุจินต์ เลิศวิเศษรพ. หาดใหญ่สงขลาภาคใต้
นพ.สุจิโรตถ์ หาญทวิชัยรพ. วชิรพยาบาลรพ. กรุงเทพ พระประแดงกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.สุดาทิพ ศิริชนะรพ. พระมงกุฎเกล้ากรุงเทพฯภาคกลาง
นพ.สุทัศน์ เรืองจุติโพธิ์พานรพ. สวรรค์ประชารักษ์รพ. นนทเวชนครสวรรค์ภาคกลาง
นพ.สุพัฒน์ ทองภูสวรรค์รพ. บำรุงราษฏร์ รพ. บีเอ็นเอช, รพ. สมิติเวชศรีนครินทร์, รพ. กรุงเทพ, รพ. รามาธิบดีกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.สุมาภา ชัยอำนวยรพ. พระมงกุฎเกล้าคลินิกแพทย์พรฑิตา, รพ. พระรามเก้ากรุงเทพฯภาคกลาง
นพ.สุรชัย นิธิเกตุกุลรพ. สมิติเวช สุขุมวิทกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ.สุรพงษ์ มาศรังสรรค์รพ. พญาไท 2กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ.สุรราชย์ ธำรงลักษณ์รพ. กรุงเทพศูนย์แพทย์พัฒนากรุงเทพฯภาคกลาง
นพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท์รพ. วิชัยยุทธกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ.สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์รพ. ศิริราชธนบุรีโพลีคลินิก, รพ. ศิริราชปิยมหาราชการุณย์กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ.สูงชัย อังธารารักษ์รพ. ราชวิถีรพ. ธนบุรี 1, รพ. เจ้าพระยา, รพ. บางโพกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.เสาวนีย์ เบญจมานุกูลรพ. บ้านแพ้วสมุทรสาครภาคกลาง
นพ.อธิพงศ์ สูริประเสริฐรพ. จุฬาลงกรณ์กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ.อนวรรถ ซื่อสุวรรณรพ. วิภาวดีรพ. พระมงกุฎเกล้า, รพ. มงกุฎวัฒนะ, รพ. ศิครินทร์กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ.อภิชาญ ชำนาญเวชรพ. กลาง รพ. พระรามเก้า, รพ. ศิริราชปิยมหาราชการุณย์กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์รพ. ศรีนครินทร์ขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ.อรอนงค์ คิดบรรจงรพ. ชัยภูมิชัยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ.อังคณา นรเศรษฐ์ธาดารพ. พุทธชินราชคลินิคแพทย์อังคณา พิษณุโลกพิษณุโลกภาคกลาง
พญ.อังครัตน์ ศุภชัยศิริกุลรพ. มงกุฎวัฒนะรพ. มิชชั่น, รพ. เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.อัจฉรา กุลวิสุทธิ์รพ. ศิริราชกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.อัญชลี ไทรงามรพ. ตรังตรังภาคใต้
พญ.อัมพร ปิติภากรรพ. ศูนย์ลำปางลำปางภาคเหนือ
นพ.อานนท์ พงศ์ธรกุลพานิชรพ. วิชัยยุทธกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ.อุดม วิศิษฏสุนทรรพ. พญาไท 1กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ.อุทิศ ดีสมโชคกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ.เอนก ไสวเสวีรพ. ภูมิพลอดุลยเดชรพ. นนทเวชกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ.เอมวลี อารมย์ดีรพ. ศิริราชรพ. ศิริราชปิยมหาราชการุณย์กรุงเทพฯภาคกลาง

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 กันยายน 2561