รายชื่ออายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มที่ได้รับ “วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม”

อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มที่ทำงานหลักที่ทำงานเสริมจังหวัดภูมิภาค
นพ. กานน จตุวรพฤกษ์รพ. ธรรมศาสตร์กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. กิตติ โตเต็มโชคชัยการรพ. รามาธิบดีรพ. วิชัยยุทธ, รพ. พญาไท 2กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. กิตติกร ดวงกำรพ. ศูนย์ขอนแก่นรพ. กรุงเทพ – ราชสีมาชอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นพ. เกียรติ ภาสภิญโญรพ. รามคำแหงกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. ชยวี  เมืองจันทร์รพ. ศิริราชกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. ชัยโรจน์  ซึงสนธิพรรพ. นครธนกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. ชาตรี เปี่ยมศิริรพ. อาภากรเกียรติวงศ์ชลบุรีภาคตะวันออก
นพ. ชาติวุฒิ ค้ำชูรพ. สินแพทย์ศูนย์แพทย์พัฒนากรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. โชคชัย กิตติญาณปัญญารพ. เลิดสินรพ. ยันฮีกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. โชคชัย ธนาเดชสุนทรศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ร.พ. รามาธิบดีกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. ฐิตเวทย์ ตุมราศวินรพ. บำรุงราษฎร์รพ. บางกอกเนอร์ซิ่งโฮม, รพ. เซนต์หลุยส์, สำนักงานแพทย์กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. ณพฤษภ์ หลิมสกุลรพ. วชิระภูเก็ตภูเก็ตภาคใต้
นพ. ถนอมศักดิ์ ดอกไม้วัฒนากรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. ธนพงษ์ อัสนุเมธรพ. เจ้าพระยากรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. ธเนศ ปิติธรรมภรณ์รพ. รามาธิบดีกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. ธานี ตั้งอรุณสันติรพ. เวชธานีกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. นพรัตน์ ฤชากรศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานครนายกภาคกลาง
นพ. บดินทร์ บุตรธรรมรพ. มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลกภาคกลาง
นพ. บัลลังก์ เอกบัณฑิตรพ. รามคำแหงกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. ปฐพงศ์ โตวิวัฒน์รพ. มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลกภาคกลาง
นพ. ปรวัฒน์ มะกรวัฒนะรพ. บำรุงราษฎร์กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. ประพันธ์ บูรณบุรีเดชรพ. มหาวิทยาลัยบูรพาชลบุรีภาคตะวันออก
นพ. ปรีดา โรจนศานติกุลรพ. กรุงเทพ หาดใหญ่สงขลาภาคใต้
นพ. พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวินรพ. พระมงกุฎเกล้ากรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. พงษ์จิรัษฎ์ ตันตยาคมรพ. ศิริราชปิยมหาการุณย์กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. พนมกร หล้าคำรพ. เชียงรายประชานุเคราะห์เชียงรายภาคเหนือ
นพ. พนัสพงษ์ จันทร์บรรเจิดรพ. นพรัตนราชธานีกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. พรชัย เดชานุวงษ์รพ. วชิรพยาบาลกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. พรทวี เลิศศรีสถิตรพ. นครธนกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. พิบูลย์ ดวงเฉลิมวงศ์รพ. ราษฎร์บูรณะกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. พีระวัฒน์ บุนยตีรณะรพ. สวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์ภาคกลาง
นพ. พุทธิรัต ลิ่วเฉลิมวงศ์รพ. เซ็นทรัลเยนเนอรัลกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. ภาสกร แสงสว่างโชติศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานครนายกภาคกลาง
นพ. มงคล วัฒนสุขคลินิกแพทย์มงคล, พัทยาชลบุรีภาคตะวันออก
นพ. ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศลรพ. จุฬารัตน์ 9กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. รัตตะพล ภัคโชตานนท์รพ. พระมงกุฎเกล้ากรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. วรวิทย์ เลาห์เรณูรพ. มหาราชนครเชียงใหม่วรวิทย์คลินิก เชียงใหม่เชียงใหม่ภาคเหนือ
นพ. วินัย องค์พิพัฒนกุลรพ. เกษมราษฎร์ ประชาชื่นกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. วิรัตน์ ภิญโญพรพานิชรพ. บำรุงราษฎร์กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. วิโรจน์ ศุกรโสจิรพ. รามคำแหงกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์ศูนย์การแพทย์ภาวนาปัญญาวิสุทธิ์จันทบุรีภาคตะวันออก
นพ. วีระพงศ์ ผู้มีธรรมรพ. พระปกเกล้าคลินิกหมอวีระพงศ์และหมอสินทรา, จันทบุรีจันทบุรีภาคตะวันออก
นพ. ศิรภพ สุวรรณโรจน์รพ. ศรีนครินทร์ขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นพ. สมชาย เอื้อรัตนวงศ์รพ. วชิรพยาบาลคลินิกแพทย์สมชายกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. สมบูรณ์ อินทลาภาพรรพ. ศิริราชกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. สมยศ ฟองศรีสินรพ. วชิระภูเก็ตรพ. สิริโรจน์, คลินิกแพทย์สมยศ-แพทย์เพียงพิศ ภูเก็ตภูเก็ตภาคใต้
นพ. สมศักดิ์ ปัญจสมานวงศ์รพ. ระยองระยองภาคตะวันออก
นพ. สิทธิ์ หงษ์ทรงเกียรติรพ. บีเอ็นเอชกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. สิทธิชัย เนตรวิจิตรพันธ์รพ. ศรีนครินทร์ขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นพ. สิทธิชัย อุกฤษฏชนรพ. จุฬาลงกรณ์รพ. บางโพกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. สุกิจ จิตรบำรุงรพ. บำรุงราษฎร์กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. สุจิโรตถ์ หาญทวิชัยรพ. วชิรพยาบาลรพ. กรุงเทพ พระประแดงกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. สุทัศน์ เรืองจุติโพธิ์พานรพ. สวรรค์ประชารักษ์รพ. นนทเวชนครสวรรค์ภาคกลาง
นพ. สุพัฒน์ ทองภูสวรรค์รพ. บำรุงราษฏร์ รพ. บีเอ็นเอช, รพ. สมิติเวชศรีนครินทร์, รพ. กรุงเทพ, รพ. รามาธิบดีกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. สุรชัย นิธิเกตุกุลรพ. สมิติเวช สุขุมวิทกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. สุรพงษ์ มาศรังสรรค์รพ. พญาไท 2กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. สุรราชย์ ธำรงลักษณ์รพ. กรุงเทพศูนย์แพทย์พัฒนากรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. สุรวุฒิ ปรีชานนท์รพ. วิชัยยุทธกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์รพ. ศิริราชธนบุรีโพลีคลินิก, รพ. ศิริราชปิยมหาราชการุณย์กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. สูงชัย อังธารารักษ์รพ. ราชวิถีรพ. ธนบุรี 1, รพ. เจ้าพระยา, รพ. บางโพกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. อธิพงศ์ สูริประเสริฐรพ. จุฬาลงกรณ์กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. อนวรรถ ซื่อสุวรรณรพ. วิภาวดีรพ. พระมงกุฎเกล้า, รพ. มงกุฎวัฒนะ, รพ. ศิครินทร์กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. อภิชาญ ชำนาญเวชรพ. กลาง รพ. พระรามเก้า, รพ. ศิริราชปิยมหาราชการุณย์กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. อานนท์ พงศ์ธรกุลพานิชรพ. วิชัยยุทธกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. อุดม วิศิษฏสุนทรรพ. พญาไท 1กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. อุทิศ ดีสมโชคกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. เอนก ไสวเสวีรพ. ภูมิพลอดุลยเดชรพ. นนทเวชกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. กนกรัตน์ นันทิรุจรพ. รามาธิบดีรพ. พญาไท 1กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. กัลยกร เชาว์วิศิษฐรพ. กรุงเทพกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. กาญจนา บุญเสนอรพ. จันทรุเบกษานครปฐมภาคกลาง
พญ. กิตติวรรณ สุเมธกุลรพ. ราชวิถีกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. กุลศิริ ธรรมโชติรพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้ากรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. เก็จกานต์ จิรวัฒน์ศิวาพรรพ. สกลนครสกลนครภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ. ขวัญฤทัย ศรีพวาทกุลรพ. มหาราชนครราชสีมารพ. เซนต์แมรี่ นครราชสีมานครราชสีมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ. จินตาหรา มังคะละรพ. หนองคายหนองคายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ. จิรภา มะลิขาวคลินิกหมอสมบูรณ์ มะลิขาวระยองภาคตะวันออก
พญ. จีรภัทร วงศ์ชินศรีกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. ชนจันทร์ เพชรรัตน์รพ. ราชบุรีราชบุรีภาคตะวันตก
พญ. ชิงชิง ฟูเจริญรพ. ศรีนครินทร์รพ. ขอนแก่นรามขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ. โชติมา ศรศิริวงศ์รพ. ระยองรพ. กรุงเทพ ระยองระยองภาคตะวันออก
พญ. ญาดา ศิริพันธ์โนนรพ. บุรีรัมย์บุรีรัมย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ. ฐิติรัตน์ ภริหิรัณย์รพ. นครปฐมนครปฐมภาคกลาง
พญ. ณิชาภา ไถ้บ้านกวยรพ. เจริญกรุงประชารักษ์กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. ณีรวัลย์ กระแจะจันทร์รพ. ศิครินทร์กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. ดรุณี คงแป้นรพ. มหาราชนครราชสีมานครราชสีมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ. ดวงกมล เอี่ยวเรืองสุรัติรพ. สงขลานครินทร์สงขลาภาคใต้
พญ. ทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์รพ. ราชวิถีรพ. พญาไท 2, รพ. ธนบุรี 2กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. ธนัชชล นิ่มปุญญกำพงษ์รพ. ราชพิพัฒน์กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. ธาริณี โรจน์สกุลกิจรพ. สมิติเวช ศรีราชาทีเคศรีราชาสหคลินิก ชลบุรีชลบุรีภาคตะวันออก
พญ. นพวรรณ โฆษิตชัยวัฒน์รพ. ปิยะเวทกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. นราวดี โฆษิตเภสัชรพ. กรุงเทพ หัวหินรพ. หัวหินประจวบคีรีขันธ์ภาคตะวันตก
พญ. นวรัตน์ จิรรัตนโสภารพ. ยะลานวรัตน์ คลินิก, ยะลายะลาภาคใต้
พญ. นันทนา กสิตานนท์รพ. มหาราชนครเชียงใหม่รพ. เชียงใหม่รามเชียงใหม่ภาคเหนือ
พญ. นันทรัตน์ วงษ์วรอาภรณ์รพ. กรุงเทพ พัทยาชลบุรีภาคตะวันออก
พญ. นีรชา สุรภากุลรพ. สระบุรีสระบุรีภาคกลาง
พญ. บุญจริง ศิริไพฑูรย์รพ. สงขลานครินทร์สงขลาภาคใต้
พญ. บุษกร ดาราวรรณกุลรพ. เวชธานีรพ. เซนต์หลุยส์กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. ประพิศ เทพอารักษ์กุลรพ. สรรพสิทธิ์ประสงค์อุบลราชธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ. ประภัสสร อัศวโสตถิ์รพ. ศูนย์อุตรดิตถ์อุตรดิตถ์ภาคเหนือ
พญ. ประภาพร พิสิษฐ์กุลรพ. รามาธิบดีกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. ปริฉัตร เอื้ออารีวงศารพ. สงขลานครินทร์สงขลาภาคใต้
พญ. ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจรพ. ศิริราชกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. ปารวี ชีวะอิสระกุลรพ. รามาธิบดีกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. ปิ่นหยก ศรีศันสนีย์รพ. สุรินทร์สุรินทร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ. ปิยนุช โอเจริญชลบุรีภาคตะวันออก
พญ. ปียฉัตร คงเมืองรพ. สุราษฎร์ธานีคลินิกหมอปียฉัตรสุราษฎร์ธานีภาคใต้
พญ. ปูชนิยะดา วิเชียรธรรมรพ. รามาธิบดีรพ. กรุงเทพ, รพ. สมิติเวช ศรีนครินทร์กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. พรฑิตา ชัยอำนวยรพ. พระมงกุฎเกล้าคลินิกแพทย์พรฑิตา, คลินิกบางลำภูกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. พรทิพย์ อินทร์พิบูลย์รพ. สงขลานครินทร์สงขลาภาคใต้
พญ. พรเพ็ญ อัครวัชรางกูรรพ. สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชารพ. สมิติเวช ศรีราชาชลบุรีภาคตะวันออก
พญ. พัชรวรรณ สืบมีรพ. ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ. พันธุ์จง หาญวิวัฒนกุลรพ. ธรรมศาสตร์รพ. สำโรง, รพ. ธนบุรี 2กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. พัสวี วนานุวัธรพ. ตำรวจรพ. สมิติเวชศรีนครินทร์, รพ. วิภารามกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. พิชญา โอเจริญศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารพ. มิชชั่น, รพ. พญาไท 1กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. พิมพ์ชนก ตันติวงส์รพ. ขอนแก่นขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ. พิศมัย จารุศิริพิพัฒน์รพ. สมิติเวช สุขุมวิทกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. ไพจิตต์ อัศวธนบดีรพ. พระมงกุฎเกล้ากรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. ภัทริยา มาลัยศรีรพ. มหาราชนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชภาคใต้
พญ. ภารณี เอื้อทวีเกียรติรพ. บำรุงราษฎร์กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. ภาวินี เหลืองรุ่งโรจน์รพ. สรรพสิทธิ์ประสงค์อุบลราชธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ. ภิรดี ศรีจันทร์รพ. พระนั่งเกล้านนทบุรีภาคกลาง
พญ. มณีรัตน์ ธนกิติวิรุฬรพ. ธนบุรี 1กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. มนาธิป โอศิริรพ. จุฬาลงกรณ์รพ. กรุงเทพคริสเตียน, รพ. บางกอกเนอร์ซิ่งโฮมกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. เยาวลักษณ์ จินดาบรรเจิดรพ. เจ้าพระยากรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. ระวีพร มุขดีรพ. นนทเวช รพ. ธนบุรี 2, รพ. เจ้าพระยา, รพ. สมิติเวชธนบุรี, รพ. เกษมราษฎร์ อินเตอร์ รัตนาธิเบศร์กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. รัตนภา เผื่อนอุดมรพ. วชิรพยาบาลกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. รัตนวดี ณ นครรพ. ศรีนครินทร์ขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ. รุ่งกาณต์ รักษาสกุลรพ. พระนครศรีอยุธยาอยุธยาภาคกลาง
พญ. เล็ก ปริวิสุทธิ์รพ. ศิริราชรพ. ธนบุรี 1กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. วนิดา วงศ์เยาว์ฟ้าโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีคลินิกหมอวนิดา สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีภาคใต้
พญ. วรกานต์ ทิพย์สิงห์รพ. ชลประทานนนทบุรีภาคกลาง
พญ. วรัชมน วิทยาคมรพ. ราชพฤกษ์ขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ. วันรัชดา คัชมาตย์รพ. ศิริราชรพ. ศิริราชปิยมหาราชการุณย์กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. วิภาดา ไกรเกรียงศรีรพ. จุฬาภรณ์รพ. วิภาวดีกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. วิมล จังสมบัติศิริรพ. ชลบุรีชลบุรีภาคตะวันออก
พญ. วิยะนุช โลมะรัตน์รพ. สรรพสิทธิ์ประสงค์อุบลราชธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ. วิรันยา พากเพียร
พญ. วิริยา เชื้อลีรพ. สรรพสิทธิ์ประสงค์อุบลราชธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ. วิไลพร สกุลพิพัฒน์ศิลป์รพ. เจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรีภาคกลาง
พญ. ศมนันท์ อินทองคำรพ. ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ชุมพรภาคใต้
พญ. ศศิภาส์ หมื่นนุชรพ. สมุทรปราการสมุทรปราการภาคกลาง
พญ. ศุภราภรณ์ วังแก้วรพ. มหาราชนครเชียงใหม่เชียงใหม่ภาคเหนือ
พญ. ศุภวรรณ ศิริวัฒนกุลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหิดลกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. สมจิตร ประภาพันธ์รพ. ธนบุรี 1กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. สรวงกนก เผ่าทรงรพ. ลาดพร้าวกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. สริดา เลาหพันธุ์สวัสดิ์รพ. จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ตกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. สหนันท์ เลิศสินกอบศิริรพ. กรุงเทพ หาดใหญ่สงขลาภาคใต้
พญ. สิริพร จุทองรพ. สงขลานครินทร์สงขลาภาคใต้
พญ. สิริพร มานวธงชัยรพ. วชิรพยาบาลกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. สิริรักษ์ สิทธิวุฒิวรพันธ์รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรีภาคตะวันออก
พญ. สุจินต์ เลิศวิเศษรพ. หาดใหญ่สงขลาภาคใต้
พญ. สุดาทิพ ศิริชนะรพ. พระมงกุฎเกล้ากรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. สุมาภา ชัยอำนวยรพ. พระมงกุฎเกล้าคลินิกแพทย์พรฑิตา, รพ. พระรามเก้ากรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. เสาวนีย์ เบญจมานุกูลรพ. บ้านแพ้วสมุทรสาครภาคกลาง
พญ. อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์รพ. ศรีนครินทร์ขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ. อรอนงค์ คิดบรรจงรพ. ชัยภูมิชัยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ. อังคณา นรเศรษฐ์ธาดารพ. พุทธชินราชคลินิคแพทย์อังคณา พิษณุโลกพิษณุโลกภาคกลาง
พญ. อังครัตน์ ศุภชัยศิริกุลรพ. มงกุฎวัฒนะรพ. มิชชั่น, รพ. เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. อัจฉรา กุลวิสุทธิ์รพ. ศิริราชกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. อัญชลี ไทรงามรพ. ตรังตรังภาคใต้
พญ. อัมพร ปิติภากรรพ. ศูนย์ลำปางลำปางภาคเหนือ
พญ. เอมวลี อารมย์ดีรพ. ศิริราชรพ. ศิริราชปิยมหาราชการุณย์กรุงเทพฯภาคกลาง

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 กันยายน 2561