รายชื่ออายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มที่ได้รับ “วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม”

อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มที่ทำงานหลักที่ทำงานเสริมจังหวัดภูมิภาค
นพ. กานน จตุวรพฤกษ์ร.พ. ธรรมศาสตร์กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. กิตติ โตเต็มโชคชัยการร.พ. รามาธิบดีร.พ. วิชัยยุทธ, ร.พ. พญาไท 2กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. กิตติกร ดวงกำร.พ. ศูนย์ขอนแก่นร.พ. กรุงเทพ – ราชสีมาชอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นพ. เกียรติ ภาสภิญโญร.พ. รามคำแหงกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. ชยวี  เมืองจันทร์ร.พ. ศิริราชกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. ชัยโรจน์  ซึงสนธิพรร.พ. นครธนกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. ชาตรี เปี่ยมศิริร.พ. อาภากรเกียรติวงศ์ชลบุรีภาคตะวันออก
นพ. ชาติวุฒิ ค้ำชูร.พ. สินแพทย์ศูนย์แพทย์พัฒนากรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. โชคชัย กิตติญาณปัญญาร.พ. เลิดสินร.พ. ยันฮีกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. โชคชัย ธนาเดชสุนทรศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ร.พ. รามาธิบดีกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. ฐิตเวทย์ ตุมราศวินร.พ. บำรุงราษฎร์ร.พ. บางกอกเนอร์ซิ่งโฮม, ร.พ. เซนต์หลุยส์, สำนักงานแพทย์กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. ณพฤษภ์ หลิมสกุลร.พ. วชิระภูเก็ตภูเก็ตภาคใต้
นพ. ถนอมศักดิ์ ดอกไม้วัฒนาร.พ. พญาไท 1กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. ธนพงษ์ อัสนุเมธร.พ. เจ้าพระยากรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. ธเนศ ปิติธรรมภรณ์ร.พ. รามาธิบดีกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. ธานี ตั้งอรุณสันติร.พ. เวชธานีกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. นพรัตน์ ฤชากรศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานครนายกภาคกลาง
นพ. บดินทร์ บุตรธรรมร.พ. มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลกภาคกลาง
นพ. บัลลังก์ เอกบัณฑิตร.พ. รามคำแหงกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. ปฐพงศ์ โตวิวัฒน์ร.พ. มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลกภาคกลาง
นพ. ปรวัฒน์ มะกรวัฒนะร.พ. บำรุงราษฎร์กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. ประพันธ์ บูรณบุรีเดชร.พ. มหาวิทยาลัยบูรพาชลบุรีภาคตะวันออก
นพ. ปรีดา โรจนศานติกุลร.พ. กรุงเทพ หาดใหญ่สงขลาภาคใต้
นพ. พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวินร.พ. พระมงกุฎเกล้ากรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. พงษ์จิรัษฎ์ ตันตยาคมร.พ. ศิริราชปิยมหาการุณย์กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. พนมกร หล้าคำร.พ. เชียงรายประชานุเคราะห์เชียงรายภาคเหนือ
นพ. พนัสพงษ์ จันทร์บรรเจิดร.พ. นพรัตนราชธานีกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. พรชัย เดชานุวงษ์ร.พ. วชิรพยาบาลกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. พรทวี เลิศศรีสถิตร.พ. นครธนกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. พิบูลย์ ดวงเฉลิมวงศ์ร.พ. ราษฎร์บูรณะกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. พีระวัฒน์ บุนยตีรณะร.พ. สวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์ภาคกลาง
นพ. พุทธิรัต ลิ่วเฉลิมวงศ์ร.พ. เซ็นทรัลเยนเนอรัลกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. ภาสกร แสงสว่างโชติศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานครนายกภาคกลาง
นพ. มงคล วัฒนสุขคลินิกแพทย์มงคล, พัทยาชลบุรีภาคตะวันออก
นพ. ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศลร.พ. จุฬารัตน์ 9กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. รัตตะพล ภัคโชตานนท์ร.พ. พระมงกุฎเกล้ากรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. วรวิทย์ เลาห์เรณูร.พ. มหาราชนครเชียงใหม่วรวิทย์คลินิก เชียงใหม่เชียงใหม่ภาคเหนือ
นพ. วินัย องค์พิพัฒนกุลร.พ. เกษมราษฎร์ ประชาชื่นกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. วิรัตน์ ภิญโญพรพานิชร.พ. บำรุงราษฎร์กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. วิโรจน์ ศุกรโสจิร.พ. รามคำแหงกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์ศูนย์การแพทย์ภาวนาปัญญาวิสุทธิ์จันทบุรีภาคตะวันออก
นพ. วีระพงศ์ ผู้มีธรรมร.พ. พระปกเกล้าคลินิกหมอวีระพงศ์และหมอสินทรา, จันทบุรีจันทบุรีภาคตะวันออก
นพ. ศิรภพ สุวรรณโรจน์ร.พ. ศรีนครินทร์ขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นพ. สมชาย เอื้อรัตนวงศ์ร.พ. วชิรพยาบาลคลินิกแพทย์สมชายกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. สมบูรณ์ อินทลาภาพรร.พ. ศิริราชกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. สมยศ ฟองศรีสินร.พ. วชิระภูเก็ตร.พ. สิริโรจน์, คลินิกแพทย์สมยศ-แพทย์เพียงพิศ ภูเก็ตภูเก็ตภาคใต้
นพ. สมศักดิ์ ปัญจสมานวงศ์รพ. ระยองระยองภาคตะวันออก
นพ. สิทธิ์ หงษ์ทรงเกียรติร.พ. บีเอ็นเอชกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. สิทธิชัย เนตรวิจิตรพันธ์ร.พ. ศรีนครินทร์ขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นพ. สิทธิชัย อุกฤษฏชนร.พ. จุฬาลงกรณ์ร.พ. บางโพกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. สุกิจ จิตรบำรุงร.พ. บำรุงราษฎร์กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. สุจิโรตถ์ หาญทวิชัยร.พ. วชิรพยาบาลร.พ. กรุงเทพ พระประแดงกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. สุทัศน์ เรืองจุติโพธิ์พานร.พ. สวรรค์ประชารักษ์ร.พ. นนทเวชนครสวรรค์ภาคกลาง
นพ. สุพัฒน์ ทองภูสวรรค์ร.พ. บำรุงราษฏร์ ร.พ. บีเอ็นเอช, ร.พ. สมิติเวชศรีนครินทร์, ร.พ. กรุงเทพ, ร.พ. รามาธิบดีกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. สุรชัย นิธิเกตุกุลร.พ. สมิติเวช สุขุมวิทกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. สุรพงษ์ มาศรังสรรค์ร.พ. พญาไท 2กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. สุรราชย์ ธำรงลักษณ์ร.พ. กรุงเทพศูนย์แพทย์พัฒนากรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. สุรวุฒิ ปรีชานนท์ร.พ. วิชัยยุทธกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์ร.พ. ศิริราชธนบุรีโพลีคลินิกกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. สูงชัย อังธารารักษ์ร.พ. ราชวิถีร.พ. ธนบุรี 1, ร.พ. เจ้าพระยา, ร.พ. บางโพกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. อธิพงศ์ สูริประเสริฐร.พ. จุฬาลงกรณ์กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. อนวรรถ ซื่อสุวรรณร.พ. วิภาวดีร.พ. พระมงกุฎเกล้า, ร.พ. มงกุฎวัฒนะ, ร.พ. ศิครินทร์กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. อภิชาญ ชำนาญเวชร.พ. กลาง ร.พ. พระรามเก้ากรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. อานนท์ พงศ์ธรกุลพานิชร.พ. วิชัยยุทธกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. อุดม วิศิษฏสุนทรร.พ. พญาไท 1กรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. อุทิศ ดีสมโชคกรุงเทพฯภาคกลาง
นพ. เอนก ไสวเสวีร.พ. ภูมิพลอดุลยเดชร.พ. นนทเวชกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. กนกรัตน์ นันทิรุจร.พ. รามาธิบดีร.พ. พญาไท 1กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. กัลยกร เชาว์วิศิษฐร.พ. กรุงเทพกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. กาญจนา บุญเสนอร.พ. จันทรุเบกษานครปฐมภาคกลาง
พญ. กิตติวรรณ สุเมธกุลร.พ. ราชวิถีกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. กุลศิริ ธรรมโชติร.พ. สมเด็จพระปิ่นเกล้ากรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. เก็จกานต์ จิรวัฒน์ศิวาพรรพ. สกลนครสกลนครภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ. ขวัญฤทัย ศรีพวาทกุลร.พ. มหาราชนครราชสีมาร.พ. เซนต์แมรี่ นครราชสีมานครราชสีมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ. จินตาหรา มังคะละร.พ. หนองคายหนองคายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ. จิรภา มะลิขาวคลินิกหมอสมบูรณ์ มะลิขาวระยองภาคตะวันออก
พญ. จีรภัทร วงศ์ชินศรีร.พ. นพรัตนราชธานีกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. ชนจันทร์ เพชรรัตน์ร.พ. ราชบุรีราชบุรีภาคกลาง
พญ. ชิงชิง ฟูเจริญร.พ. ศรีนครินทร์ร.พ. ขอนแก่นรามขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ. โชติมา ศรศิริวงศ์ร.พ. ระยองร.พ. กรุงเทพ ระยองระยองภาคตะวันออก
พญ. ญาดา ศิริพันธ์โนนร.พ. บุรีรัมย์บุรีรัมย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ. ฐิติรัตน์ ภริหิรัณย์ร.พ. นครปฐมนครปฐมภาคกลาง
พญ. ณิชาภา ไถ้บ้านกวยรพ. เจริญกรุงประชารักษ์กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. ณีรวัลย์ กระแจะจันทร์ร.พ. ศิครินทร์กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. ดรุณี คงแป้นร.พ. มหาราชนครราชสีมานครราชสีมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ. ดวงกมล เอี่ยวเรืองสุรัติร.พ. สงขลานครินทร์สงขลาภาคใต้
พญ. ทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์ร.พ. ราชวิถีร.พ. พญาไท 2, ร.พ. ธนบุรี 2กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. ธนัชชล นิ่มปุญญกำพงษ์รพ. ราชพิพัฒน์กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. ธาริณี โรจน์สกุลกิจร.พ. สมิติเวช ศรีราชาทีเคศรีราชาสหคลินิก ชลบุรีชลบุรีภาคตะวันออก
พญ. นพวรรณ โฆษิตชัยวัฒน์ร.พ. ปิยะเวทกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. นราวดี โฆษิตเภสัชร.พ. จุฬาลงกรณ์กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. นวรัตน์ จิรรัตนโสภาร.พ. ยะลานวรัตน์ คลินิก, ยะลายะลาภาคใต้
พญ. นันทนา กสิตานนท์ร.พ. มหาราชนครเชียงใหม่ร.พ. เชียงใหม่รามเชียงใหม่ภาคเหนือ
พญ. นันทรัตน์ วงษ์วรอาภรณ์ร.พ. กรุงเทพ พัทยาชลบุรีภาคตะวันออก
พญ. นีรชา สุรภากุลร.พ. สระบุรีสระบุรีภาคกลาง
พญ. บุญจริง ศิริไพฑูรย์ร.พ. สงขลานครินทร์สงขลาภาคใต้
พญ. บุษกร ดาราวรรณกุลร.พ. เวชธานีร.พ. เซนต์หลุยส์กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. ประพิศ เทพอารักษ์กุลร.พ. สรรพสิทธิ์ประสงค์อุบลราชธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ. ประภัสสร อัศวโสตถิ์ร.พ. ศูนย์อุตรดิตถ์อุตรดิตถ์ภาคเหนือ
พญ. ประภาพร พิสิษฐ์กุลร.พ. รามาธิบดีกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. ปริฉัตร เอื้ออารีวงศาร.พ. สงขลานครินทร์สงขลาภาคใต้
พญ. ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจร.พ. ศิริราชกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. ปารวี ชีวะอิสระกุลร.พ. รามาธิบดีกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. ปิ่นหยก ศรีศันสนีย์ร.พ. สุรินทร์สุรินทร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ. ปิยนุช โอเจริญชลบุรีภาคตะวันออก
พญ. ปียฉัตร คงเมืองร.พ. สุราษฎร์ธานีคลินิกหมอปียฉัตรสุราษฎร์ธานีภาคใต้
พญ. ปูชนิยะดา วิเชียรธรรมร.พ. รามาธิบดีร.พ. กรุงเทพ, ร.พ. สมิติเวช ศรีนครินทร์กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. พรฑิตา ชัยอำนวยร.พ. พระมงกุฎเกล้าคลินิกแพทย์พรฑิตา, คลินิกบางลำภูกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. พรทิพย์ อินทร์พิบูลย์ร.พ. สงขลานครินทร์สงขลาภาคใต้
พญ. พรเพ็ญ อัครวัชรางกูรร.พ. สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาร.พ. สมิติเวช ศรีราชาชลบุรีภาคตะวันออก
พญ. พัชรวรรณ สืบมีร.พ. ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ. พันธุ์จง หาญวิวัฒนกุลร.พ. ธรรมศาสตร์ร.พ. สำโรง, ร.พ. ธนบุรี 2กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. พัสวี วนานุวัธร.พ. ตำรวจร.พ. สมิติเวชศรีนครินทร์, ร.พ. วิภารามกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. พิชญา โอเจริญศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาร.พ. มิชชั่น, ร.พ. พญาไท 1กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. พิมพ์ชนก ตันติวงส์ร.พ. ขอนแก่นขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ. พิศมัย จารุศิริพิพัฒน์ร.พ. สมิติเวช สุขุมวิทกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. ไพจิตต์ อัศวธนบดีร.พ. พระมงกุฎเกล้ากรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. ภัทริยา มาลัยศรีร.พ. มหาราชนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชภาคใต้
พญ. ภารณี เอื้อทวีเกียรติร.พ. บำรุงราษฎร์กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. ภาวินี เหลืองรุ่งโรจน์ร.พ. สรรพสิทธิ์ประสงค์อุบลราชธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ. ภิรดี ศรีจันทร์ร.พ. พระนั่งเกล้านนทบุรีภาคกลาง
พญ. มณีรัตน์ ธนกิติวิรุฬร.พ. ธนบุรี 1กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. มนาธิป โอศิริร.พ. จุฬาลงกรณ์ร.พ. กรุงเทพคริสเตียน, ร.พ. บางกอกเนอร์ซิ่งโฮมกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. เยาวลักษณ์ จินดาบรรเจิดร.พ. เจ้าพระยากรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. ระวีพร มุขดีร.พ. นนทเวช ร.พ. ธนบุรี 2, ร.พ. เจ้าพระยา, ร.พ. สมิติเวชธนบุรี, ร.พ. เกษมราษฎร์ อินเตอร์ รัตนาธิเบศร์กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. รัตนภา เผื่อนอุดมร.พ. วชิรพยาบาลกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. รัตนวดี ณ นครร.พ. ศรีนครินทร์ขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ. รุ่งกาณต์ รักษาสกุลรพ. พระนครศรีอยุธยาอยุธยาภาคกลาง
พญ. เล็ก ปริวิสุทธิ์ร.พ. ศิริราชร.พ. ธนบุรี 1กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. วนิดา วงศ์เยาว์ฟ้าโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีคลินิกหมอวนิดา สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีภาคใต้
พญ. วรกานต์ ทิพย์สิงห์ร.พ. ชลประทานนนทบุรีภาคกลาง
พญ. วรัชมน วิทยาคมร.พ. ราชพฤกษ์ขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ. วันรัชดา คัชมาตย์ร.พ. ศิริราชร.พ. ศิริราชปิยมหาราชการุณย์กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. วิภาดา ไกรเกรียงศรีร.พ. จุฬาภรณ์ร.พ. วิภาวดีกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. วิมล จังสมบัติศิริร.พ. ชลบุรีชลบุรีภาคตะวันออก
พญ. วิยะนุช โลมะรัตน์ร.พ. สรรพสิทธิ์ประสงค์อุบลราชธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ. วิรันยา พากเพียร
พญ. วิริยา เชื้อลีร.พ. สรรพสิทธิ์ประสงค์อุบลราชธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ. วิไลพร สกุลพิพัฒน์ศิลป์ร.พ. เจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรีภาคกลาง
พญ. ศมนันท์ อินทองคำร.พ. ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ชุมพรภาคใต้
พญ. ศศิภาส์ หมื่นนุชรพ. สมุทรปราการสมุทรปราการภาคกลาง
พญ. ศุภราภรณ์ วังแก้วร.พ. มหาราชนครเชียงใหม่เชียงใหม่ภาคเหนือ
พญ. ศุภวรรณ ศิริวัฒนกุลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหิดลกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. สมจิตร ประภาพันธ์ร.พ. ธนบุรี 1กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. สรวงกนก เผ่าทรงร.พ. ลาดพร้าวกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. สริดา เลาหพันธุ์สวัสดิ์ร.พ. จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ตกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. สหนันท์ เลิศสินกอบศิริร.พ. กรุงเทพ หาดใหญ่สงขลาภาคใต้
พญ. สิริพร จุทองร.พ. สงขลานครินทร์สงขลาภาคใต้
พญ. สิริพร มานวธงชัยร.พ. วชิรพยาบาลกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. สิริรักษ์ สิทธิวุฒิวรพันธ์ร.พ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรีภาคตะวันออก
พญ. สุจินต์ เลิศวิเศษร.พ. หาดใหญ่สงขลาภาคใต้
พญ. สุดาทิพ ศิริชนะร.พ. พระมงกุฎเกล้ากรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. สุมาภา ชัยอำนวยร.พ. พระมงกุฎเกล้าคลินิกแพทย์พรฑิตา, ร.พ. พระรามเก้ากรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. เสาวนีย์ เบญจมานุกูลร.พ. บ้านแพ้วสมุทรสาครภาคกลาง
พญ. อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์ร.พ. ศรีนครินทร์ขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ. อรอนงค์ คิดบรรจงร.พ. ชัยภูมิชัยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พญ. อังคณา นรเศรษฐ์ธาดาร.พ. พุทธชินราชคลินิคแพทย์อังคณา พิษณุโลกพิษณุโลกภาคกลาง
พญ. อังครัตน์ ศุภชัยศิริกุลร.พ. มงกุฎวัฒนะร.พ. มิชชั่น, ร.พ. เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4กรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. อัจฉรา กุลวิสุทธิ์ร.พ. ศิริราชกรุงเทพฯภาคกลาง
พญ. อัญชลี ไทรงามร.พ. ตรังตรังภาคใต้
พญ. อัมพร ปิติภากรร.พ. ศูนย์ลำปางลำปางภาคเหนือ
พญ. เอมวลี อารมย์ดีร.พ. ศิริราชกรุงเทพฯภาคกลาง

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 กันยายน 2561