Search

-= Thai Rheumatism Association =-

Tag

ทำเนียบอายุรแพทย์โรคข้อ

ทำเนียบอายุรแพทย์โรคข้อ – ภาคใต้

รายนาม ต้นสังกัด อื่น ๆ
นพ. ณพฤษภ์ หลิมสกุล ร.พ. วชิระภูเก็ต, ภูเก็ต
พญ. ดวงกมล เอี่ยวเรืองสุรัติ ร.พ. สงขลานครินทร์, สงขลา
พญ. นวรัตน์ จิรรัตนโสภา ร.พ. ยะลา, ยะลา นวรัตน์ คลินิก, ยะลา
พญ. บุญจริง ศิริไพฑูรย์ ร.พ. สงขลานครินทร์, สงขลา
พญ. ปริฉัตร เอื้ออารีวงศา ร.พ. สงขลานครินทร์, สงขลา
นพ. ปรีดา โรจนศานติกุล ร.พ. กรุงเทพ หาดใหญ่, สงขลา
พญ. ปียฉัตร คงเมือง ร.พ. สุราษฎร์ธานี
พญ. ภัทริยา มาลัยศรี ร.พ. มหาราชนครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช
พญ. วนิดา วงศ์เยาว์ฟ้า ศูนย์มะเร็งภาคใต้, สุราษฎร์ธานี คลินิกหมอวนิดา สุราษฎร์ธานี
พญ. ศมนันท์ อินทองคำ ร.พ. ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์, ชุมพร
นพ. สมยศ ฟองศรีสิน ร.พ. วชิระภูเก็ต, ภูเก็ต ร.พ. สิริโรจน์, คลินิกแพทย์สมยศ-แพทย์เพียงพิศ ภูเก็ต
พญ. สหนันท์ เลิศสินกอบศิริ ร.พ. กรุงเทพ หาดใหญ่, สงขลา
พญ. สิริพร จุทอง ร.พ. สงขลานครินทร์, สงขลา
พญ. สุจินต์ เลิศวิเศษ ร.พ. หาดใหญ่, สงขลา
พญ. อัญชลี ไทรงาม ร.พ. ตรัง, ตรัง

ทำเนียบอายุรแพทย์โรคข้อ – ภาคตะวันออก

รายนาม ต้นสังกัด อื่น ๆ
พญ. จิรภา มะลิขาว คลินิกหมอสมบูรณ์ มะลิขาว, ระยอง
นพ. ชาตรี เปี่ยมศิริ ร.พ. อาภากรเกียรติวงศ์, ชลบุรี
พญ. โชติมา ศรศิริวงศ์ ร.พ. ระยอง, ระยอง ร.พ. กรุงเทพ ระยอง
พญ. ธาริณี โรจน์สกุลกิจ ร.พ. สมิติเวช ศรีราชา, ชลบุรี ทีเคศรีราชาสหคลินิก
พญ. นันทรัตน์ วงษ์วรอาภรณ์ ร.พ. กรุงเทพ พัทยา, ชลบุรี
นพ. ประพันธ์ บูรณบุรีเดช ร.พ. มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี
พญ. ปิยนุช โอเจริญ ร.พ. ชลบุรี
พญ. พรเพ็ญ อัครวัชรางกูร ร.พ. สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา, ชลบุรี ร.พ. สมิติเวช ศรีราชา
นพ. มงคล วัฒนสุข คลินิกแพทย์มงคล, พัทยา, ชลบุรี
พญ. วิมล จังสมบัติศิริ ร.พ. ชลบุรี
พญ. วิรันยา พากเพียร
นพ. วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์ ศูนย์การแพทย์ภาวนาปัญญาวิสุทธิ์, จันทบุรี
นพ. วีระพงศ์ ผู้มีธรรม ร.พ. พระปกเกล้า, จันทบุรี คลินิกหมอวีระพงศ์และหมอสินทรา, จันทบุรี
พญ. สิริรักษ์ สิทธิวุฒิวรพันธ์ ร.พ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, ชลบุรี
นพ. สุรราชย์ ธำรงลักษณ์ ร.พ. ชลบุรี, ชลบุรี ศูนย์แพทย์พัฒนา, ร.พ. กรุงเทพ

ทำเนียบอายุรแพทย์โรคข้อ – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายนาม ต้นสังกัด อื่น ๆ
นพ. กิตติกร ดวงกำ ร.พ. ศูนย์ขอนแก่น ร.พ. กรุงเทพ – ราชสีมา,
พญ. ขวัญฤทัย ศรีพวาทกุล ร.พ. มหาราชนครราชสีมา, นครราชสีมา ร.พ. เซนต์แมรี่ นครราชสีมา
พญ. จินตาหรา มังคะละ ร.พ. หนองคาย, หนองคาย
พญ. ชิงชิง ฟูเจริญ ร.พ. ศรีนครินทร์, ขอนแก่น ร.พ. ขอนแก่นราม
พญ. ญาดา ศิริพันธ์โนน ร.พ. บุรีรัมย์
พญ. ดรุณี คงแป้น ร.พ. มหาราชนครราชสีมา, นครราชสีมา
พญ. ประพิศ เทพอารักษ์กุล ร.พ. สรรพสิทธิ์ประสงค์, อุบลราชธานี
พญ. ปิ่นหยก ศรีศันสนีย์ ร.พ. สุรินทร์
พญ. พัชรวรรณ สืบมี ร.พ. ร้อยเอ็ด
พญ. พิมพ์ชนก ตันติวงส์ ร.พ. ขอนแก่น
พญ. ภาวินี เหลืองรุ่งโรจน์ ร.พ. สรรพสิทธิ์ประสงค์, อุบลราชธานี
พญ. รัตนวดี ณ นคร ร.พ. ศรีนครินทร์, ขอนแก่น
พญ. วิยะนุช โลมะรัตน์ ร.พ. สรรพสิทธิ์ประสงค์, อุบลราชธานี
พญ. วิริยา เชื้อลี ร.พ. สรรพสิทธิ์ประสงค์, อุบลราชธานี
นพ. ศิรภพ สุวรรณโรจน์ ร.พ. ศรีนครินทร์, ขอนแก่น
นพ. สิทธิชัย เนตรวิจิตรพันธ์ ร.พ. ศรีนครินทร์, ขอนแก่น
พญ. อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์ ร.พ. ศรีนครินทร์, ขอนแก่น
พญ. อรอนงค์ คิดบรรจง ร.พ. ชัยภูมิ

ทำเนียบอายุรแพทย์โรคข้อ – ภาคเหนือ

รายนาม ต้นสังกัด อื่น ๆ
นพ. บดินทร์ บุตรธรรม ร.พ. มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก
นพ. ปฐพงศ์ โตวิวัฒน์ ร.พ. มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก
นพ. พนมกร หล้าคำ ร.พ. เชียงรายประชานุเคราะห์, เชียงราย
นพ. พีระวัฒน์ บุนยตีรณะ ร.พ. สวรรค์ประชารักษ์, นครสวรรค์
นพ. วรวิทย์ เลาห์เรณู ร.พ. มหาราชนครเชียงใหม่, เชียงใหม่ วรวิทย์คลินิก เชียงใหม่
นพ. สุทัศน์ เรืองจุติโพธิ์พาน ร.พ. สวรรค์ประชารักษ์, นครสวรรค์ ร.พ. นนทเวช
พญ. นันทนา กสิตานนท์ ร.พ. มหาราชนครเชียงใหม่, เชียงใหม่ ร.พ. เชียงใหม่ราม
พญ. ประภัสสร อัศวโสตถิ์ ร.พ. ศูนย์อุตรดิตถ์, อุตรดิตถ์
พญ. ศุภราภรณ์ วังแก้ว ร.พ. มหาราชนครเชียงใหม่, เชียงใหม่
พญ. อังคณา นรเศรษฐ์ธาดา ร.พ. พุทธชินราช, พิษณุโลก คลินิคแพทย์อังคณา
พญ. อัมพร ปิติภากร ร.พ. ศูนย์ลำปาง, ลำปาง

ทำเนียบอายุรแพทย์โรคข้อ – กรุงเทพและปริมณฑล

รายนาม ต้นสังกัด อื่น ๆ
พญ. กนกรัตน์ นันทิรุจ ร.พ. รามาธิบดี ร.พ. พญาไท 1
พญ. กัลยกร เชาว์วิศิษฐ ร.พ. กรุงเทพ
พญ. กาญจนา บุญเสนอ ร.พ. จันทรุเบกษา, นครปฐม
นพ. กานน จตุวรพฤกษ์ ร.พ. ธรรมศาสตร์
นพ. กิตติ โตเต็มโชคชัยการ ร.พ. รามาธิบดี ร.พ. วิชัยยุทธ, ร.พ. พญาไท 2
พญ. กิตติวรรณ สุเมธกุล ร.พ. ราชวิถี
พญ. กุลศิริ ธรรมโชติ ร.พ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า
นพ. เกียรติ ภาสภิญโญ ร.พ. รามคำแหง
พญ. จีรภัทร วงศ์ชินศรี ร.พ. นพรัตนราชธานี
พญ. ชนจันทร์ เพชรรัตน์ ร.พ. ราชบุรี
นพ. ชยวี  เมืองจันทร์ ร.พ. ศิริราช
นพ. ชัยโรจน์  ซึงสนธิพร ร.พ. นครธน
นพ. ชาติวุฒิ ค้ำชู ร.พ. สินแพทย์ ศูนย์แพทย์พัฒนา
นพ. โชคชัย กิตติญาณปัญญา ร.พ. เลิดสิน ร.พ. ยันฮี
นพ. โชคชัย ธนาเดชสุนทร ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ร.พ. รามาธิบดี
พญ. ฐิติรัตน์ ภริหิรัณย์ ร.พ. นครปฐม
นพ. ฐิตเวทย์ ตุมราศวิน ร.พ. บำรุงราษฎร์ ร.พ. บางกอกเนอร์ซิ่งโฮม, ร.พ. เซนต์หลุยส์, สำนักงานแพทย์
พญ. ณีรวัลย์ กระแจะจันทร์ ร.พ. ศิครินทร์
นพ. ถนอมศักดิ์ ดอกไม้วัฒนา ร.พ. พญาไท 1
พญ. ทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์ ร.พ. ราชวิถี ร.พ. พญาไท 2, ร.พ. ธนบุรี 2
นพ. ธนพงษ์ อัสนุเมธ ร.พ. เจ้าพระยา
นพ. ธเนศ ปิติธรรมภรณ์ ร.พ. รามาธิบดี
นพ. ธานี ตั้งอรุณสันติ ร.พ. เวชธานี
นพ. นพรัตน์ ฤชากร ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, นครนายก
พญ. นพวรรณ โฆษิตชัยวัฒน์ ร.พ. ปิยะเวท
พญ. นราวดี โฆษิตเภสัช ร.พ. จุฬาลงกรณ์
พญ. นีรชา สุรภากุล ร.พ. สระบุรี
นพ. บัลลังก์ เอกบัณฑิต ร.พ. รามคำแหง
พญ. บุษกร ดาราวรรณกุล ร.พ. เวชธานี ร.พ. เซนต์หลุยส์
นพ. ปรวัฒน์ มะกรวัฒนะ ร.พ. บำรุงราษฎร์
พญ. ประภาพร พิสิษฐ์กุล ร.พ. รามาธิบดี
พญ. ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ ร.พ. ศิริราช
พญ. ปารวี ชีวะอิสระกุล ร.พ. รามาธิบดี
พญ. ปูชนิยะดา วิเชียรธรรม ร.พ. รามาธิบดี ร.พ. กรุงเทพ, ร.พ. สมิติเวช ศรีนครินทร์
พญ. พรฑิตา ชัยอำนวย ร.พ. พระมงกุฎเกล้า คลินิกแพทย์พรฑิตา, คลินิกบางลำภู
นพ. พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน ร.พ. พระมงกุฎเกล้า
นพ. พงษ์จิรัษฎ์ ตันตยาคม ร.พ. ศิริราชปิยมหาการุณย์
นพ. พนัสพงษ์ จันทร์บรรเจิด ร.พ. นพรัตนราชธานี
นพ. พรชัย เดชานุวงษ์ ร.พ. วชิรพยาบาล
นพ. พรทวี เลิศศรีสถิต ร.พ. นครธน
พญ. พรทิพย์ อินทร์พิบูลย์ ศึกษาต่อ ร.พ. รามาธิบดี
พญ. พันธุ์จง หาญวิวัฒนกุล ร.พ. ธรรมศาสตร์ ร.พ. สำโรง, ร.พ. ธนบุรี 2
พญ. พัสวี วนานุวัธ ร.พ. ตำรวจ ร.พ. สมิติเวชศรีนครินทร์, ร.พ. วิภาราม
นพ. พิบูลย์ ดวงเฉลิมวงศ์ ร.พ. ราษฎร์บูรณะ
พญ. พิศมัย จารุศิริพิพัฒน์ ร.พ. สมิติเวช สุขุมวิท
นพ. พุทธิรัต ลิ่วเฉลิมวงศ์ ร.พ. เซ็นทรัลเยนเนอรัล
พญ. ไพจิตต์ อัศวธนบดี ร.พ. พระมงกุฎเกล้า
พญ. ภารณี เอื้อทวีเกียรติ ร.พ. บำรุงราษฎร์
นพ. ภาสกร แสงสว่างโชติ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, นครนายก
พญ. ภิรดี ศรีจันทร์ ร.พ. พระนั่งเกล้า, นนทบุรี
พญ. มณีรัตน์ ธนกิติวิรุฬ ร.พ. ธนบุรี 1
พญ. มนาธิป โอศิริ ร.พ. จุฬาลงกรณ์ ร.พ. กรุงเทพคริสเตียน, ร.พ. บางกอกเนอร์ซิ่งโฮม
นพ. ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล ร.พ. จุฬารัตน์ 9
พญ. เยาวลักษณ์ จินดาบรรเจิด ร.พ. เจ้าพระยา
นพ. รัตตะพล ภัคโชตานนท์ ร.พ. พระมงกุฎเกล้า
พญ. รัตนภา เผื่อนอุดม ร.พ. วชิรพยาบาล
พญ. ระวีพร มุขดี ร.พ. พญาไท 1
พญ. เล็ก ปริวิสุทธิ์ ร.พ. ศิริราช ร.พ. ธนบุรี 1
พญ. วรกานต์ ทิพย์สิงห์ ร.พ. ชลประทาน
พญ. วันรัชดา คัชมาตย์ ร.พ. ศิริราช
นพ. วินัย องค์พิพัฒนกุล ร.พ. เกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พญ. วิภาดา ไกรเกรียงศรี ร.พ. จุฬาภรณ์ ร.พ. วิภาวดี
นพ. วิรัตน์ ภิญโญพรพานิช ร.พ. บำรุงราษฎร์
นพ. วิโรจน์ ศุกรโสจิ ร.พ. รามคำแหง
พญ. วิไลพร สกุลพิพัฒน์ศิลป์ ร.พ. เจ้าพระยายมราช, สุพรรณบุรี
พญ. ศุภวรรณ ศิริวัฒนกุล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหิดล
พญ. สมจิตร ประภาพันธ์ ร.พ. ธนบุรี 1
นพ. สมชาย เอื้อรัตนวงศ์ ร.พ. วชิรพยาบาล คลินิกแพทย์สมชาย
นพ. สมบูรณ์ อินทลาภาพร ร.พ. ศิริราช
พญ. สรวงกนก เผ่าทรง
พญ. สริดา เลาหพันธุ์สวัสดิ์ ร.พ. จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
นพ. สิทธิ์ หงษ์ทรงเกียรติ ร.พ. บีเอ็นเอช
นพ. สิทธิชัย อุกฤษฏชน ร.พ. จุฬาลงกรณ์ ร.พ. บางโพ
พญ. สิริพร มานวธงชัย ร.พ. วชิรพยาบาล
นพ. สุกิจ จิตรบำรุง ร.พ. บำรุงราษฎร์
นพ. สุจิโรตถ์ หาญทวิชัย ร.พ. วชิรพยาบาล ร.พ. กรุงเทพ พระประแดง
พญ. สุดอำไพ จารุกิจโสภา ** ร.พ. บำรุงราษฎร์
พญ. สุดาทิพ ศิริชนะ ร.พ. พระมงกุฎเกล้า
นพ. สุทธิ ธรรมพัตรกุล ** ร.พ. บำรุงราษฎร์
พญ. สุมาภา ชัยอำนวย ร.พ. พระมงกุฎเกล้า คลินิกแพทย์พรฑิตา, ร.พ. พระรามเก้า
นพ. สุรชัย นิธิเกตุกุล ร.พ. สมิติเวช สุขุมวิท
นพ. สุรพงษ์ มาศรังสรรค์ ร.พ. พญาไท 2
นพ. สุรวุฒิ ปรีชานนท์ ร.พ. วิชัยยุทธ
นพ. สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์ ร.พ. ศิริราช ธนบุรีโพลีคลินิก
นพ. สูงชัย อังธารารักษ์ ร.พ. ราชวิถี ร.พ. ธนบุรี 1, ร.พ. เจ้าพระยา, ร.พ. บางโพ
พญ. เสาวนีย์ เบญจมานุกูล ร.พ. บ้านแพ้ว
นพ. อธิพงศ์ สูริประเสริฐ ร.พ. จุฬาลงกรณ์
นพ. อนวรรถ ซื่อสุวรรณ ร.พ. วิภาวดี ร.พ. มงกุฎวัฒนะ, ร.พ. ศิครินทร์, ร.พ. พระมงกุฎเกล้า
นพ. อภิชาญ ชำนาญเวช ร.พ. กลาง  ร.พ. พระรามเก้า
พญ. อังครัตน์ ศุภชัยศิริกุล ร.พ. มงกุฎวัฒนะ ร.พ. มิชชั่น, ร.พ. เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4
พญ. อัจฉรา กุลวิสุทธิ์ ร.พ. ศิริราช
นพ. อานนท์ พงศ์ธรกุลพานิช ร.พ. วิชัยยุทธ
นพ. อุดม วิศิษฏสุนทร ร.พ. พญาไท 1
นพ. อุทิศ ดีสมโชค ร.พ. จุฬาลงกรณ์ ร.พ. เทพธารินทร์
นพ. เอนก ไสวเสวี ร.พ. ภูมิพลอดุลยเดช ร.พ. นนทเวช
พญ. เอมวลี อารมย์ดี ร.พ. ศิริราช

©2016 | Thai Rheumatism Association

Up ↑