รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่มที่อยู่ระหว่างการฝึกอบรม

ปีการศึกษาแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่มสถาบันฝึกอบรม
2559-2561พญ. เก็จกานต์ จิรวัฒน์ศิวาพรราชวิถี
2559-2561พญ. ณิชาภา ไถ้บ้านกวยพระมงกุฎเกล้า
2559-2561พญ. รุ่งกาณต์ รักษาสกุลพระมงกุฎเกล้า
2559-2561นพ. สมศักดิ์ ปัญจสมานวงศ์ศิริราช
2559-2561พญ. ธนัชชล นิ่มปุญญกำพงษ์ศิริราช
2559-2561พญ. ศศิภาส์ หมื่นนุชรามาธิบดี
2559-2561พญ. วรัชมน วิทยาคมขอนแก่น
2560-2562พญ. นิภาภรณ์ อินทรสัตกุลขอนแก่น
2560-2562พญ. ฐาปนีย์ ทิพรสขอนแก่น
2560-2562พญ. ดาริกา ทรงวุฒิศิริราช
2560-2562นพ. เขมภพ ยงชัยรัตน์ศิริราช
2560-2562พญ. พรทิพย์ เกียรติก้องชูชัยราชวิถี
2560-2562พญ. อินทิรา อุไรเลิศราชวิถี
2560-2562พญ. นันทกานต์ พงศ์ธรกุลพานิชรามาธิบดี
2560-2562พญ. จุฑากาญจน์ หงส์สวัสดิ์รามาธิบดี
2560-2562พญ. ปัญนิภา หวังภัทรพรทวีพระมงกุฎเกล้า
2560-2562พญ. นารีรัตน์ พุ่มสลุดพระมงกุฎเกล้า
2560-2562พญ. ธีรดา อัศวศักดิ์สกุลจุฬาลงกรณ์
2560-2562พญ. พลอยรุ้ง เวชพาณิชย์เชียงใหม่
2561-2563พญ. อาพร จุติวิบูลย์สุขขอนแก่น
2561-2563พญ. ศศิมน บริรักวิสิฐศักดิ์ศิริราช
2561-2563นพ. อรรณพ อรวงศ์ไพศาลศิริราช
2561-2563พญ. สิริพันธ์ เจริญสักสวรรค์ราชวิถี
2561-2563พญ. นาถฤดี พรินทรากูลเชียงใหม่
2561-2563พญ. พักตร์เพียงเพ็ญ ศรวิบูลย์ศักดิ์สงขลานครินทร์
2561-2563นพ. พิพัฒน์ งามมีศรีรามาธิบดี
2561-2563นพ. ณัฐพงศ์ สุนันทเมธีรามาธิบดี
2561-2563พญ. ศรีสกุล บุญตราพระมงกุฎเกล้า
2561-2563พญ. นิตยาวดี เอี่ยมสอาดพระมงกุฎเกล้า
2561-2563พญ. ปัญญ์ชลี สัตย์พานิชวชิรพยาบาล