รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่มที่ผ่านการฝึกอบรม

ปีพ.ศ. 2535 – 2560

ปี พ.ศ.*อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มสถาบันฝึกอบรม
2535นพ. กิตติ โตเต็มโชคชัยการรามาธิบดี
2535นพ. อานนท์ พงศ์ธรกุลพานิชพระมงกุฎเกล้า
2535นพ. วิโรจน์ ศุกรโสจิจุฬาลงกรณ์
2536พญ. วนิดา วงศ์เยาว์ฟ้าจุฬาลงกรณ์
2537นพ. เกริกพงษ์ กระจ่างวงศ์ชัยรามาธิบดี
2538พญ. พิศมัย จารุศิริพิพัฒน์หนังสืออนุมัติ
2538นพ. อนันต์ เจนกิตติวงศ์หนังสืออนุมัติ
2538นพ. ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศลหนังสืออนุมัติ
2538พญ. สมจิตร ประภาพันธ์หนังสืออนุมัติ
2538นพ. วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์หนังสืออนุมัติ
2538พญ. อัจฉรา กุลวิสุทธิ์ศิริราช
2538พญ. พวงเพชร สุทธิมูลนามหนังสืออนุมัติ
2538นพ. สุรพงษ์ มาศรังสรรค์หนังสืออนุมัติ
2538พญ. กาญจนา บุญเสนอหนังสืออนุมัติ
2538พญ. จิรภา มะลิขาวจุฬาลงกรณ์
2538นพ. สมชาย อรรฆศิลป์จุฬาลงกรณ์
2538พญ. ปิยนุช โอเจริญหนังสืออนุมัติ
2540พญ. ทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์ศิริราช
2540พญ. มนาธิป โอศิริจุฬาลงกรณ์
2540พญ. อังคณา นรเศรษฐ์ธาดาเชียงใหม่
2541พญ. ธนพร กลิ่นอ่อนพระมงกุฎเกล้า
2541นพ. บุญเอก จันศิริมงคลจุฬาลงกรณ์
2542นพ. วินัย องค์พิพัฒนกุลรามาธิบดี
2542นพ. สูงชัย อังธารารักษ์ศิริราช
2542นพ. ถนอมศักดิ์ ดอกไม้วัฒนารามาธิบดี
2542นพ. สิทธิชัย อุกฤษฏชนจุฬาลงกรณ์
2542นพ. ชาตรี เปี่ยมศิริพระมงกุฎเกล้า
2543พญ. พันธุ์จง หาญวิวัฒนกุลจุฬาลงกรณ์
2543นพ. ชาติวุฒิ ค้ำชูพระมงกุฎเกล้า
2544พญ. จีรภัทร วงศ์ชินศรีจุฬาลงกรณ์
2544พญ. นันทนา กสิตานนท์เชียงใหม่
2544นพ. พุทธิรัต ลิ่วเฉลิมวงศ์หนังสืออนุมัติ
2544นพ. เอนก ไสวเสวีหนังสืออนุมัติ
2544นพ. ศิรภพ สุวรรณโรจน์ขอนแก่น
2544พญ. ประพิศ เทพอารักษ์กุลหนังสืออนุมัติ
2544พญ. ดรุณี คงแป้นหนังสืออนุมัติ
2545พญ. นวรัตน์ เลิศลุมพลีพันธุ์จุฬาลงกรณ์
2545พญ. เอมวลี อารมย์ดีหนังสืออนุมัติ
2545พญ. ประภาพร พิสิษฐ์กุลรามาธิบดี
2546พญ. บุญจริง ศิริไพฑูรย์จุฬาลงกรณ์
2546พญ. สิริพร มานวธงชัยพระมงกุฎเกล้า
2546นพ. พิบูลย์ ดวงเฉลิมวงศ์จุฬาลงกรณ์
2546นพ. พรชัย เดชานุวงษ์พระมงกุฎเกล้า
2546พญ. วันรัชดา คัชมาตย์ศิริราช
2546พญ. วิรันยา พากเพียรรามาธิบดี
2546พญ. ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจศิริราช
2547พญ. สุดาทิพ ศิริชนะพระมงกุฎเกล้า
2547นพ. วิรัตน์ ภิญโญพรพานิชหนังสืออนุมัติ
2547นพ. พรทวี เลิศศรีสถิตรามาธิบดี
2547พญ. มณีรัตน์ ธนกิติวิรุฬศิริราช
2547นพ. พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวินพระมงกุฎเกล้า
2547นพ. สมบูรณ์ อินทลาภาพรศิริราช
2547พญ. อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์ขอนแก่น
2547นพ. บัลลังก์ เอกบัณฑิตจุฬาลงกรณ์
2547พญ. กัลยกร เชาว์วิศิษฐหนังสืออนุมัติ
2547พญ. วิไลพร สกุลพิพัฒน์ศิลป์รามาธิบดี
2547นพ. สุทัศน์ เรืองจุติโพธิ์พานจุฬาลงกรณ์
2548พญ. ศุภราภรณ์ วังแก้วเชียงใหม่
2548นพ. ปรวัฒน์ มะกรวัฒนะหนังสืออนุมัติ
2548พญ. ภารณี เอื้อทวีเกียรติหนังสืออนุมัติ
2548พญ. ชิงชิง ฟูเจริญขอนแก่น
2548นพ. วีระพงศ์ ผู้มีธรรมพระมงกุฎเกล้า
2548นพ. อนวรรถ ซื่อสุวรรณพระมงกุฎเกล้า
2548พญ. ปูชนิยะดา วิเชียรธรรมรามาธิบดี
2548นพ. สุทธิ ธรรมพักตรกุลหนังสืออนุมัติ
2549นพ. ธนพงษ์ อัสนุเมธพระมงกุฎเกล้า
2549พญ. กิตติวรรณ สุเมธกุลรามาธิบดี
2549พญ. เรวดี เดชเทวพรจุฬาลงกรณ์
2549พญ. เยาวลักษณ์ จินดาบรรเจิดศิริราช
2549พญ. ปารวี ชีวะอิสระกุลรามาธิบดี
2550นพ. สมยศ ฟองศรีสินรามาธิบดี
2550พญ. สุมาภา ชัยอำนวยหนังสืออนุมัติ
2550พญ. เดือนเพ็ญ ฉันทจิตปรีชาพระมงกุฎเกล้า
2550พญ. กุลสิริ ธรรมโชติพระมงกุฎเกล้า
2550นพ. ธานี ตั้งอรุณสันติรามาธิบดี
2551นพ. เกียรติ ภาสภิญโญรามาธิบดี
2551พญ. พัสวี วนานุวัธรามาธิบดี
2551นพ. ชยวี เมืองจันทร์ศิริราช
2551พญ. ปริฉัตร เอื้ออารีวงศาพระมงกุฎเกล้า
2551นพ. อธิพงศ์ สูริประเสริฐจุฬาลงกรณ์
2552นพ. สุรราชย์ ธำรงลักษณ์รามาธิบดี
2552นพ. อภิชาญ ชำนาญเวชศิริราช
2552นพ. สุรชัย นิธิเกตุกุลรามาธิบดี
2552นพ. พนัสพงษ์ จันทร์บรรเจิดราชวิถี
2552พญ. ภัทริยา มาลัยศรีพระมงกุฎเกล้า
2552พญ. อังครัตน์ ศุภชัยศิริกุลขอนแก่น
2553พญ. ศุภวรรณ ศิริวัฒนกุลพระมงกุฎเกล้า
2553นพ. โชคชัย กิตติญาณปัญญาพระมงกุฎเกล้า
2553พญ. ดวงกมล เอี่ยวเรืองสุรัติสงขลานครินทร์
2553พญ. จินตาหรา มังคะละจุฬาลงกรณ์
2553นพ. สุจิโรตถ์ หาญทวิชัยหนังสืออนุมัติ
2553นพ. บดินทร์ บุตรธรรมรามาธิบดี
2554พญ. พรเพ็ญ อัครวัชรางกูรจุฬาลงกรณ์
2554พญ. ธาริณี โรจน์สกุลกิจพระมงกุฎเกล้า
2554พญ. สิริพร จุทอง รามาธิบดี
2554พญ. ขวัญฤทัย ศรีพวาทกุลขอนแก่น
2554นพ. สิทธิ์ หงษ์ทรงเกียรติเชียงใหม่
2554นพ. ภาสกร แสงสว่างโชติศิริราช
2554พญ. สุจินต์ เลิศวิเศษสงขลานครินทร์
2555พญ. โชติมา ศรศิริวงศ์รามาธิบดี
2555นพ. พีระวัฒน์ บุนยตีรณะพระมงกุฎเกล้า
2555พญ. เสาวนีย์ เบญจมานุกูลศิริราช
2555พญ. ประภัสสร อัศวโสตถิ์ศิริราช
2555นพ. ปฐพงศ์ โตวิวัฒน์ขอนแก่น
2555นพ. สิทธิชัย เนตรวิจิตรพันธ์ขอนแก่น
2555พญ. นันทรัตน์ วงษ์วรอาภรณ์จุฬาลงกรณ์
2555พญ. อัญชลี ไทรงามสงขลานครินทร์
2555นพ. รัตตะพล ภัคโชตานนท์พระมงกุฎเกล้า
2555พญ. ภิรดี ศรีจันทร์ราชวิถี
2556พญ. ปิ่นหยก ศรีศันสนีย์ศิริราช
2556พญ. สุดอำไพ จารุกิจโสภาหนังสืออนุมัติ
2556พญ. ณีรวัลย์ กระแจะจันทร์ราชวิถี
2556พญ. สริดา เลาหพันธุ์สวัสดิ์รามาธิบดี
2556นพ. ปรีดา โรจนศานติกุลศิริราช
2556พญ. บุษกร ดาราวรรณกุลพระมงกุฎเกล้า
2556นพ. ประพันธ์ บูรณบุรีเดชรามาธิบดี
2556พญ. สรวงกนก เผ่าทรงพระมงกุฎเกล้า
2556นพ. พนมกร หล้าคำเชียงใหม่
2557พญ. อัมพร ปิติภากรรามาธิบดี
2557พญ. ระวีพร มุขดีรามาธิบดี
2557พญ. วิริยา เชื้อลีขอนแก่น
2558นพ. กานน จตุวรพฤกษ์เชียงใหม่
2558พญ. พรทิพย์ อินทรศัพท์สงขลานครินทร์
2558นพ. พงษ์จิรัษฏ์ ตันตยาคมศิริราช
2558พญ. วิมล จังสมบัติศิริรามาธิบดี
2558พญ. ชนจันทร์ เพชรรัตน์ศิริราช
2558พญ. พัชรวรรณ สืบมีขอนแก่น
2558พญ. สิริรักษ์ สิทธิวุฒิวรพันธุ์ราชวิถี
2558พญ. ฐิติรัตน์ ภูริหิรัณย์ศิริราช
2558พญ. วิยะนุช โลมะรัตน์พระมงกุฎเกล้า
2558พญ. ศมนันท์ อินทองคำพระมงกุฎเกล้า
2558นพ. กิตติกร ดวงกำขอนแก่น
2558พญ. ภาวินี เหลืองรุ่งโรจน์รามาธิบดี
2558พญ. วรกานต์ ทิพย์สิงห์วชิรพยาบาล
2558พญ. นราวดี โฆษิตเภสัชจุฬาลงกรณ์
2559พญ. นีรชา สุรภากุลพระมงกุฎเกล้า
2559พญ. พิมพ์ชนก ตันติวงส์ขอนแก่น
2559พญ. นพวรรณ โฆษิตชัยวัฒน์ราชวิถี
2559นพ. ธเนศ ปิติธรรมภรณ์รามาธิบดี
2559นพ. โชคชัย ธนาเดชสุนทรรามาธิบดี
2559พญ. ญาดา ศิริพันธ์โนนขอนแก่น
2559พญ. ปียฉัตร คงเมืองสงขลานครินทร์
2560พญ. วิภาดา ไกรเกรียงศรีรามาธิบดี
2560พญ. รัตนภา เผื่อนอุดมศิริราช
2560นพ. ณพฤษภ์ หลิมสกุลศิริราช
2560พญ. อรอนงค์ คิดบรรจงพระมงกุฎเกล้า
2560นพ. นพรัตน์ ฤชากรรามาธิบดี

*ปีพ.ศ. ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม