นิพนธ์ต้นฉบับขณะฝึกอบรมของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ผลงานวิจัยผู้นิพนธ์ปีที่สอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหักใน 10 ปี ประเมินโดยแฟรกซ์ กับความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์รัตนภา เผื่อนอุดม2560
Prevalence of HLA-B27 and association of HLA-B27 and clinical manifestations among axial spondyloarthritis patientsณพฤษภ์ หลิมสกุล2560
Ultrasonography of major salivary glands in SjÖgren’ s syndromeวิภาดา ไกรเกรียงศรี2560
The serum cytokines predict disease activity in systemic lupus erythamatosusนพรัตน์ ฤชากร2560
The Optimal Dose of Vitamin D Maintenance in Elderly Woman in 3 months Follow-Up: A randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trialอรอนงค์ คิดบรรจง2560
Copy Number Variation of Toll-like Receptor 3, 7, and 8 in Thai SLE patientsธเนศ ปิติธรรมภรณ์2559
Barriers to treat to target in rheumatoid arthritis: an observational study in a single rheumatology center in Thailandปียฉัตร คงเมือง2559
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับปริมาณวิตามินดีกับความรุนแรงของโรคข้อรูมาตอยด์ในแผนกผู้ป่วยนอกโรคข้อและภูมิแพ้ โรงพยาบาลราชวิถีนพวรรณ โฆษิตชัยวัฒน์2559
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับ soluble ST2 และความรุนแรงของโรค ภาวะพุงพลุ้ย ในผู้ป่วยสะเก็ดเงินและโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินนีรชา สุรภากุล2559
Comparison of circulating immune complex and interleukin-6 with standard biomarkers to determine SLE disease activityโชคชัย ธนาเดชสุนทร2559
Outcome of peritoneal dialysis during scleroderma renal crisisญาดา ศิริพันธ์โนน2559
การใช้ยาปรับเปลี่ยนการดำเนินโรคและผลการรักษาในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่คลินิกโรคข้อ โรงพยาบาลศรีนครินทร์พิมพ์ชนก ตันติวงส์2559
Self-assessment of skin tightness severity in scleroderma patientsกิตติกร ดวงกำ2558
ความชุกของการเกิดการเคลื่อนของกระดูกสันหลังส่วนคอลำดับที่ 1 และ 2 ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชวรกานต์ ทิพย์สิงห์2558
การศึกษาความไวและความจำเพาะของเกณฑ์การวินิจฉัยโรคเกาต์ที่มีอยู่เดิมในผู้ป่วยชาวไทยที่มาด้วยข้ออักเสบเฉียบพลัน กานน จตุวรพฤกษ์2558
Epidemiology, Risk Factors and Survival in Thai Patients with Systemic Lupus Erythematosus Diagnosed Bacteremiaพรทิพย์ อินทรศัพท์2558
Ergocalciferol has Steroid-Sparing Effect on Patients with Systemic Lupus Erythematosus (SLE)วิยะนุช โลมะรัตน์2558
Prevalence of metabolic syndrome in Thai patients with psoriatic arthritis and ankylosing spondylitis at Siriraj Hospitalชนจันทร์ เพชรรัตน์2558
Associated factors between body composition and disability in systemic sclerosisวิมล จังสมบัติศิริ2558
Correlation of glomerular filtration rate between isotopic renal scan and equation of estimate glomerular filtration rate In Thai-scleroderma patientsพัชรวรรณ สืบมี2558
Cytomegalovirus Infection in Systemic Lupus Erythematosus : Prevalence of CMV infection and Association with High Disease Activityสิริรักษ์ สิทธิวุฒิวรพันธุ์2558
Hyperuricemia predicts gout whereas monoarthritis and periarticular soft tissue swelling predict CPPD arthritis ; a cross-sectional study in Tertiary-care Hospital, Thailand ฐิติรัตน์ ภูริหิรัณย์2558
Disease flared after DMARD tapering in rheumatoid arhtirits may be predicted by subclinical synovitis detected by ultrasonographyภาวินี เหลืองรุ่งโรจน์2558
Metabolic syndrome is associated with disease activity in patients with rheumatoid arthritisพงษ์จิรัษฏ์ ตันตยาคม2558
การศึกษาการตอบสนองของระดับภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่ได้ยาปรับเปลี่ยนการดำเนินโรคและ/หรือยากลุ่มสารชีวภาพ ศมนันท์ อินทองคำ2558
ความแตกต่างของผลบวกแอนตินิวคลิโอโซมแอนติบอดีระหว่างผู้ป่วยที่มีการกำเริบกับผู้ป่วยที่ไม่มีการกำเริบของโรคลูปุสนราวดี โฆษิตเภสัช2558
Prevalence and predictive factors of osteoporosis in Thai systemic sclerosisวิริยา เชื้อลี2557
Disease association between the IFA and immunoblot assay ANA in Ramathibodi Hospitalระวีพร มุขดี2557
Angiotensin-converting enzyme (ACE) gene polymorphism in Thai patients with systemic lupus erythematosusอัมพร ปิติภากร2557
Latent Tuberculosis Defined by QuantiFERON-TB Gold IN-Tube in Rheumatoid Arthritis Patients in Thailandสริดา เลาหพันธุ์สวัสดิ์2556
Prevalence and Prognostic Factors of Clinical Remission in Rheumatoid Arthritisบุษกร ดาราวรรณกุล2556
Arthropathy in Systemic Lupus Erythematosus in Chiang Mai University Hospitalพนมกร หล้าคำ2556
Serum procalcitonin level in acute bacterial septic arthritis and acute inflammatory arthritisสรวงกนก เผ่าทรง2556
The performance of point of care test for detection of anti-mutated citrullinated vimentin and rheumatoid factor in early rheumatoid arthritisปรีดา โรจนศานติกุล2556
ผลการตั้งครรภ์ของผู้ป่วยโรคลูปัสปิ่นหยก ศรีศันสนีย์2556
ความชุกของการตรวจพบ Anti-CCP ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีณีรวัลย์ กระแจะจันทร์2556
ผลการรักษาผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์จากการรักษาอย่างเต็มที่ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของโรคประพันธ์ บูรณบุรีเดช2556
ภาวะโภชนาการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยโรคผิวหนังแข็ง ที่คลินิกโรคผิวหนังแข็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ปฐพงศ์ โตวิวัฒน์2555
The Association Between Serum Vitamin D Level and Disease Activity in Thai Rheumatoid Arthritis (RA) Patients in Phramongkutklao Hospitalรัตตะพล ภัคโชตานนท์2555
การตรวจหาภาวะหลอดเลือดแดงแข็งที่ยังไม่แสดงอาการด้วยวิธีการวัดอัตราส่วนความดันช่วงหัวใจบีบที่ข้อเท้ากับที่แขนในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ระยะต้นนันทรัตน์ วงษ์วรอาภรณ์2555
แบบสอบถามเพื่อประเมินความรุนแรงของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ฉบับภาษาไทยประภัสสร อัศวโสตถิ์2555
การประเมินคุณภาพแบบสอบถามประเมินสุขภาพฉบับภาษาไทยสำหรับผู้ป่วยโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินในโรงพยาบาลศิริราชเสาวนีย์ เบญจมานุกูล2555
โรคข้ออักเสบติดเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ใช่เชื้อหนองในภิรดี ศรีจันทร์2555
ความชุกของผลการตรวจการอุดตันของหลอดเลือดแดง โดยใช้ค่า ankle brachial index ที่ผิดปกติในผู้ป่วยโรคลูปัสในประเทศไทยอัญชลี ไทรงาม2555
Indications for Hospitalization and In-hospital Mortality in Thai Systemic Sclerosisสิทธิชัย เนตรวิจิตรพันธ์2555
Asymptomatic radiographic change in psoriasis patients : 2 years follow-up (phase II) studyโชติมา ศรศิริวงศ์2555
ความเชื่อถือได้และความถูกต้องของแบบสอบถาม Routine Assessment of Patient Index Data ฉบับภาษาไทย (ThaiRAPID) ในการประเมินการกำเริบของโรคและความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ชาวไทยพีระวัฒน์ บุนยตีรณะ2555
Prevalence and clinical features of gouty arthritis in end stage renal disease patients with renal replacement therapy in Phramongkutklao Hospitalธาริณี โรจน์สกุลกิจ2554
ผลของยารักษาวัณโรคต่อระดับกรดยูริกในเลือดและปัสสาวะสิทธิ์ หงษ์ทรงเกียรติ2554
Prevalence of glucocorticoid induced osteoporosis and fracture in Ramathibodi Hospitalสิริพร จุทอง 2554
ความชุกของภาวะหมดระดูก่อนกำหนดในผู้ป่วยโรคลูปุสที่ได้รับการรักษาด้วยยากดภูมิต้านทานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พรเพ็ญ อัครวัชรางกูร2554
การศึกษาความชุกของจุดรับภาพผิดปกติจากยาคลอโรควินในผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาตอยด์ในโรงพยาบาลศิริราชภาสกร แสงสว่างโชติ2554
สาเหตุของการนอนรักษาซ้ำในโรงพยาบาลภายใน 28 วันโดยไม่ได้วางแผนของผู้ป่วยโรคเอสแอลอี หน่วยภูมิแพ้ อิมมูโนวิทยา และโรคข้อ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขวัญฤทัย ศรีพวาทกุล2554
ระบาดวิทยาและปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคลูปัสที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วย : ประสบการณ์รักษา 6 ปีในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สุจินต์ เลิศวิเศษ2554
Reliability and Validity of Thai Versions of Bath Ankylosing Spondylitis Indicesโชคชัย กิตติญาณปัญญา2553
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษาข้ออักเสบเฉียบพลันจากเก๊าท์ระหว่างยาอินโดเมธาซินร่วมกับยาโคลชิซีน และยาอินโดเมธาซินร่วมกับสารคล้ายยาสุจิโรตถ์ หาญทวิชัย2553
Procalcitonin for Differentiation between Non-Viral Infection and Disease Flare in Thai Patients with SLEบดินทร์ บุตรธรรม2553
Prevalence and Risk Factors of Metabolic Syndrome in Thai SLE Patients in Phramongkutklao Hospitalศุภวรรณ ภูกองไชย2553
ความไวของการเพาะเชื้อในน้ำไขข้อของผู้ป่วยข้ออักเสบติดเชื้อแบคทีเรียชนิดเฉียบพบันที่ไม่ใช่หนองในด้วยวิธีเวอร์ซาเทรครีดอกซ์วัน และวิธีเพาะเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อจินตาหรา มังคะละ2553
ผลการรักษาและปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนองการรักษาด้วยยากดภูมิคุ้มกัน 2 ชนิดต่อเนื่องกันในผู้ป่วยไทยที่ได้รับการวินิจฉัยภาวะไตอักเสบจากโรคลูปัสชนิดรุนแรงจากากรเจาะตรวจชิ้นเนื้อไตดวงกมล ผดุงวิทย์วัฒนา2553
การศึกษาความแตกต่างของระดับ C-Reactive Protein (CRP) ระหว่างผู้ซึ่งมีการติดเชื้อและไม่ติดเชื้อภายในกลุ่มผู้ป่วยที่มีการกำเริบของโรคลูปัส (เอสแอลอี) ในโรงพยาบาลราชวิถีพนัสพงษ์ จันทร์บรรเจิด2552
ความชุกของการเกิดตับอักเสบหลังการใช้ยา MTX ในผู้ป่วยโรคข้อรูมาตอยด์และปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการเป็นพาหะของเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี : การศึกษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์อังครัตน์ ศุภชัยศิริกุล2552
Prevalence and Predictor of Pulmonary Arterial Hypertension in Systemic Sclerosis Patients in Ramathibodi Hospitalสุรราชย์ ธำรงลักษณ์2552
Clinical Diagnostic Use of Anti-Cyclic Citrullinated Peptide Antibody (Anti-CCP) in Seronegative Rheumatoid Arthritisอภิชาญ ชำนาญเวช2552
Prevalence of Psoriatic Arthritis in Thai Psoriasis at Ramathibodi Hospitalสุรชัย นิธิเกตุกุล2552
Sensitivity and Specificity of Antibodies to Cyclic Citrullinated Peptide for Diagnosis Rheumatoid Arthritis in Patients with Early Arthritisภัทริยา มาลัยศรี2552
ผลของยาฟีโนไฟเบรตในขนาดต่าง ๆ ต่อระดับกรดยูริกในเลือดและในปัสสาวะในผู้ป่วยโรคเก๊าท์ที่ยังมีระดับกรดยูริกในเลือดสูงหลังจากได้รับยาลดกรดยูริกที่เป็นมาตรฐานแล้วอธิพงศ์ สูริประเสริฐ2551
Infections in Systemic Lupus Erythematosus Patients Study from Thailandเกียรติ ภาสภิญโญ2551
การศึกษาเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหัวกระดูกสะโพกเน่าตายที่มีอาการในผู้ป่วยโรคลูปัสปริฉัตร เอื้ออารีวงศา2551
การศึกษาอาการทางคลินิกของโรควัณโรคในระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ในผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศิริราช ในปีพุทธศักราช 2548-2549ชยวี เมืองจันทร์2551
Use of Sulfamethoxazole/trimethoprim as Primary Prophylaxis for PCP in patients with Connective Tissue Diseasesพัสวี วนานุวัธ2551
อาการทางคลินิกและปัจจัยพยากรณ์โรคของโรคข้ออักเสบชนิดน้อยข้อที่จำแนกประเภทไม่ได้ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากุลสิริ ธรรมโชติ2550
A retrospective study of Thai male SLEสมยศ ฟองศรีสิน2550
สุมาภา ชัยอำนวย2550
ผลของการปฏิบัติศาสนกิจต่อการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมธานี ตั้งอรุณสันติ2550
ประสิทธิภาพของยาซิมวาสเตตินในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเดือนเพ็ญ ฉันทจิตปรีชา2550
Lupus Nephritis and Raynaud’s Phenomenon are Significant Risk Factors for Non Gravid Vascular Thrombosis in SLE Patients with Positive Antiphospholipid Antibodiesกิตติวรรณ สุเมธกุล2549
The Association of Anti-Double Stranded DNA Antibodies and Disease Acitvity in Systemic Lupus Erythematosusเรวดี เดชเทวพร2549
ความชุกของกลุ่มอาการทางรูมาติกในผู้ป่วยโรคมะเร็งของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าธนพงษ์ อัสนุเมธ2549
Clinical Study of Non-Gonococcal Bacterial Septic Arthritis in Siriraj Hospitalเยาวลักษณ์ จินดาบรรเจิด2549
Comparison of Three Different Commercial Kits for the Detection of Anti Beta 2-Glycoprotein I Antibodies in SLE Patients with Secondary Antiphospholipid Antibody Syndromeปารวี สุวรรณาลัย2549
Sicca symptoms in Thai patients with rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus and sclerodermaศุภราภรณ์ วังแก้ว2548
ปรวัฒน์ มะกรวัฒนะ2548
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะกระดูกพรุนในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอนวรรถ ซื่อสุวรรณ2548
ความชุกและรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงทางภาพรังสีกระดุกสันหลังบริเวณคอในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวีระพงศ์ ผู้มีธรรม2548
ภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคหนังแข็งในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (Azotemia in scleroderma patients at Srinagarind Hospital)ชิงชิง ฟูเจริญ2548
สุทธิ ธรรมพักตรกุล2548
Extraarticular Manifestation in Thai Rheumatoid Arthritis Patients including CAD Risk Factors at Ramathibodi Hospital, Faculty of Medicine, Mahidol University ปูชนิยะดา วิเชียรธรรม2548
ภารณี เอื้อทวีเกียรติ2548
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของ Diabetic Neuropathic Osteoarthropathy ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสุดาทิพ ศิริชนะ2547
วิรัตน์ ภิญโญพรพานิช2547
Safety of Bucillamine Treatment in Early Diffuse Systemic Sclerosis : A Pilot Studyอรรจนี มหรรฆานุเคราะห์2547
Vitamin D receptor gene BsmI polymorphisms in Thai patients with Systemic Lupus Erythematosusวิไลพร สกุลพิพัฒน์ศิลป์2547
กัลยกร เชาว์วิศิษฐ2547
Prevalence of Hepatitis C Virus Infection in Thai Patients with Systemic Lupus Erythematosusสุทัศน์ เรืองจุติโพธิ์พาน2547
Prevalence of dyslipidemia in patients with rheumatoid arthritisบัลลังก์ เอกบัณฑิต2547
Extraspinal Tuberculous Arthritis in HIV Eraพรทวี เลิศศรีสถิต2547
สมบูรณ์ อินทลาภาพร2547
Epidemiology of Behcet’s Disease in Thai Patientsมณีรัตน์ ธนกิติวิรุฬ2547
ความชุกและความสัมพันธ์ทางคลินิกของฟอสโฟไลปิดแอนติบอดีในผู้ป่วยลูปัสที่มีไตอักเสบในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน2547
กลุ่มอาการทางมือในผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสิริพร มานวธงชัย2546
The Prevalence of Dyslipoproteinemia in Thai Patients with Systemic Lupus Erythematosusบุญจริง ศิริไพฑูรย์2546
โรครูมาติสซั่มในผู้ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลศิริราชปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ2546
The Efficacy of Celecoxib in Acute Gouty Arthritisพิบูลย์ ดวงเฉลิมวงศ์2546
Clinical Analysis of Elderly-Onset Rheumatoid Arthritis in Phramongkutklao Hospitalพรชัย เดชานุวงษ์2546
Specificity and Sensitivity of ELISA for Antibody to b 2 -Glycoprotein I Compared with Anticardiolipin antibody and Lupus Anticoagulant in Systemic Lupus Erythematosus Thai Patients with Clinical Features of Antiphospholipid Syndromeวิรันยา พากเพียร2546
วันรัชดา คัชมาตย์2546
เอมวลี อารมย์ดี2545
Cervical Spine Subluxation in Thai Patients with Rheumatoid Arthritisประภาพร พิสิษฐ์กุล2545
Efficacy of Benzbromarone Comparing to Allopurinol in Lowering Uric Acid Level in Hyperuricemic Patients with Impaired Renal Functionนวรัตน์ เลิศลุมพลีพันธุ์2545
Antioxidants Suppress Mortality in the Female NZB x NZW F1 Mouse Model of Systemic Lupus Erythematosus (SLE)ศิรภพ สุวรรณโรจน์2544
Infection in Thai Patients with Systemic Lupus Erythematosus : A Review of Hospitalized Patients จีรภัทร วงศ์ชินศรี2544
พุทธิรัต ลิ่วเฉลิมวงศ์2544
ผลของยาแอสไพรินขนาดต่ำต่อระดับกรดยูริกในเลือด การขับกรดยูริกออกทางไต และหน้าที่การทำงานของไตในคนปกตินันทนา กสิตานนท์2544
ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ยา chloroquine ในการรักษาผู้ป่วยโรค rheumatoid arthritis, SLE และ connective tissue disease คลินิกโรคข้อ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตุลาคม 2540 ถึงพฤษภาคม 2544ดรุณี คงแป้น2544
การศึกษาผู้ป่วยโรคลูปัส (เอส แอล อี) ในโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานีประพิศ เทพอารักษ์กุล2544
เอนก ไสวเสวี2544
Efficacy of Benzbromarone Comparing to Allopurinol in Lowering Uric Acid Level in Hyperuricemic Patientsพันธุ์จง หาญวิวัฒนกุล2543
การวิเคราะห์ลักษณะทางคลินิกและความสัมพันธ์ของภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเก๊าท์ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าชาติวุฒิ ค้ำชู2543
The Effect of Glucocorticoid Therapy on Bone Mineral Density in Female SLE Patientsวินัย องค์พิพัฒนกุล2542
Clinical Features of patients with Gouty Arthritis Comparison of Two 5-year Periodsสิทธิชัย อุกฤษฏชน2542
The Efficacy of Low Dose Oral Colchicine in Acute Gouty Arthritisสูงชัย อังธารารักษ์2542
Polymyositis/Dermatomyositis in Ramathibodi Hospital : A 10-year Experienceถนอมศักดิ์ ดอกไม้วัฒนา2542
การศึกษาอุบัติการความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร, ตับ และทางเดินน้ำดี ของผู้ป่วยเอสแอลดี ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าชาตรี เปี่ยมศิริ2542
Causes of Death in Systemic Lupus Erythematosus in Phramongkutklao Hospitalธนพร กลิ่นอ่อน2541
บุญเอก จันศิริมงคล2541
ข้ออักเสบติดเชื้อทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์2540
Effect of Misoprostol on Renal Function in Patients Treated with Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugsอังคณา นรเศรษฐ์ธาดา2540
Streptococcal Arthritis in Thai Adults : Case Series and Reviewมนาธิป โอศิริ2540
พิศมัย จารุศิริพิพัฒน์2538
พวงเพชร สุทธิมูลนาม2538
วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์2538
กาญจนา บุญเสนอ2538
Clinical Features of Polymyositis/Dermatomyositis in Chulalongkorn Hospitalสมชาย อรรฆศิลป์2538
The Clinical Study of Septic Arthritis due to Pseudomonas Pseudomallei in Chulalongkorn Hospitalจิรภา มะลิขาว2538
ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล2538
อนันต์ เจนกิตติวงศ์2538
สุรพงษ์ มาศรังสรรค์2538
การศึกษาความสัมพันธ์ของ SLE activity กับการติดเชื้อและวิธีการรักษาอัจฉรา กุลวิสุทธิ์2538
สมจิตร ประภาพันธ์2538
ปิยนุช โอเจริญ2538
Probability of Survival and Causes of Death of Systemic Lupus Erythematosusวนิดา วงศ์เยาว์ฟ้า2537
Nongonococcal Bacterial Arthritis at Ramathibodi Hospital 1981-1992เกริกพงษ์ กระจ่างวงศ์ชัย2537
Myofascial Pain Syndrome in Thai Communityอานนท์ พงศ์ธรกุลพานิช2537
Clinical and Laboratory Study of Thai Male Patients with Systemic Lupus Erythematosus (Ramathibodi experiecce)กิตติ โตเต็มโชคชัยการ2537
ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมที่มีอาการที่มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์วิโรจน์ ศุกรโสจิ2537