ทบทวนวารสารขณะฝึกอบรมของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ชื่อเรื่องผู้นิพนธ์
60 Years of Methotrexate in Rheumatologyพนัสพงษ์ จันทร์บรรเจิด
Allopurinol Hypersensitivity Syndromeมณีรัตน์ ธนกิติวิรุฬ
Amyloid Arthropathyปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ
Antifibrotic Therapy for Systemic Sclerosis Patientสมศักดิ์ ปัญจสมานวงศ์
Antimalarial Drug in Rheumatic Diseasesภาสกร แสงสว่างโชติ
Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies พรทวี เลิศศรีสถิต
Antinucleosome Antibodiesนราวดี โฆษิตเภสัช
Antiphospholipid Syndromeสริดา เลาหพันธุ์สวัสดิ์
Antirheumatic Drugs in Pregnancy and Lactationขวัญฤทัย ศรีพวาทกุล
Atherosclerosis and Rheumatoid Arthritis พงษ์จิรัษฏ์ ตันตยาคม
Atherosclerosis and Systemic Lupus Erythematosus สมบูรณ์ อินทลาภาพร
Atherosclerosis in Rheumatoid Arthritisเดือนเพ็ญ ฉันทจิตปรีชา
Autoinflammatory Diseasesธเนศ ปิติธรรมภรณ์
B cell & B Cell Depleting Therapy in SLEธานี ตั้งอรุณสันติ
Behcet’s Disease and Vascular Eventsอรอนงค์ คิดบรรจง
Biologics in Systemic Lupus Erythematosus วรกานต์ ทิพย์สิงห์
Biomarker in Rheumatoid Arthritisวิมล จังสมบัติศิริ
Bisphosphonatesสรวงกนก เผ่าทรง
Calcinosis in Rheumatic Diseasesกุลศิริ ธรรมโชติ
Calcium Pyrophosphate Deposition Diseaseนพวรรณ โฆษิตชัยวัฒน์
Cardiac Involvement in Systemic Lupus Erythematosusอภิชาญ ชำนาญเวช
Cardiac Involvement in Systemic Sclerosisพิมพ์ชนก ตันติวงส์
Cardiovascular Disease in Rheumatoid Arthritisสุจิโรตถ์ หาญทวิชัย
Churg-Strauss Syndromeธาริณี โรจน์สกุลกิจ
Clinical Use of Anti-CCP for Diagnosis of Rheumatoid Arthritisชยวี เมืองจันทร์
CMV Infection in SLE Patientสิริรักษ์ สิทธิวุฒิพันธุ์
Colchicine in Rheumatologic Diseases ประภัสสร อัศวโสตถิ์
Complement and Autoimmunityวิยะนุช โลมะรัตน์
Cryoglobulinemiaภัทริยา มาลัยศรี
Current Concepts of Autoimmune Hepatitis: Diagnosis, Pathogenesis and Treatmentพรชัย เดชานุวงษ์
Cutaneous Adverse Effects of Immunomodulatory Drugsปารวี สุวรรณาลัย
Demyelination in Rheumatic diseaseนพรัตน์ ฤชากร
Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosisกานน จตุวรพฤกษ์
Dilemmas in Neuropsychiatric Systemic Lupus Erythematosusเกียรติ ภาสภิญโญ
Disseminated Gonococcal Infection in Elderly Patientเรวดี เดชเทวพร
Drug-induced Hyperuricemiaฐิติรัตน์ ภูริหิรัณย์
Drug-induced Myopathyบุษกร ดาราวรรณกุล
Dyslipidemia in Patients with Rheumatoid Arthritisบัลลังก์ เอกบัณฑิต
Early Rheumatoid Arthritisสุจินต์ เลิศวิเศษ
Effectiveness of QuantiFERON Assay for Latent Tuberculosis Infection in Rheumatic Diseases โชติมา ศรศิริวงศ์
Endothelin Receptor Antagonists in Systemic Rheumatic Diseaseพัสวี วนานุวัธ
Extraarticular Manifestation Rheumatoid Arthritis ปูชนิยะดา ฝึกฝน
Eye Involvement in Rheumatic Diseases โชคชัย กิตติญาณปัญญา
Gastrointestinal Manifestation in Systemic Lupus Erythematosusณีรวัลย์ กระแจะจันทร์
Genetics of Ankylosing Spondylitisand Axial Sponduyloarthritisณพฤษภ์ หลิมสกุล
Glucocorticoid and rheumatoid arthritisกิตติกร ดวงกำ
Glucocorticoid-induced Osteoporosisสิริพร จุทอง
Henoch-Schonlein Purpuraสุดาทิพ ศิริชนะ
Hepatitis C Virus Infection in Systemic Lupus Erythematosusสุทัศน์ เรืองจุติโพธิ์พาน
Hyperuricemia and Hypertension, Coronary artery and Cerebrovascular Diseaseสิทธิ์ หงษ์ทรงเกียรติ
IgG4-related Diseaseประพันธ์ บูรณบุรีเดช
Immunization in Rheumatoid Arthritis Patientsศมนันท์ อินทองคำ
Interferon Signature in Systemic Lupus Erythematosusพรทิพย์ อินทร์พิบูลย์
Interstitial Lung Diseases in Connective Tissue Diseasesอัญชลี ไทรงาม
Intravenous Immunoglobulin in Rheumatic Diseasesโชคชัย ธนาเดชสุนทร
Lupus arthropathyพนมกร หล้าคำ
Management of Lupus Nephritis วีระพงศ์ ผู้มีธรรม
Mechanisms of Action of Intravenous Immunoglobulin in Autoimmune Diseasesนันทรัตน์ วงษ์วรอาภรณ์
Methotrexate, Sulfasalazine, and Antimalarial Drugs for Treatment of Rheumatoid Arthritisชนจันทร์ เพชรรัตน์
Molecular Mechanism of Action of Glucocorticoidสิทธิชัย เนตรวิจิตรพันธ์
Musculoskeletal Involvement in Melioidosisจินตาหรา มังคะละ
Musculoskeletal tuberculosisพัชรวรรณ สืบมี
Mycophenolate Mofetil in Lupus Nephritisศุภราภรณ์ วังแก้ว
Myositis Specific Autoantibodiesสมยศ ฟองศรีสิน
Nailfold Capillaroscopy in Clinical Practiceพีระวัฒน์ บุนยตีรณะ
Necrotizing Autoimmune Myopathyวิภาดา เกรียงไกรศรี
Neuropathic Osteoarthropathyรุ่งกาณต์ รักษาสกุล
Osteoporosis in Rheumatoid Arthritisรัตนาภา เผื่อนอุดม
Osteoporosis in Sclerodermaวิริยา เชื้อลี
Pericardial Disease and Systemic Lupus Erythematosusปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ
Polyarteritis Nodosaธนพงษ์ อัสนุเมธ
Post-streptococcal Reactive Arthritisอธิพงศ์ สูริประเสริฐ
Post-streptococcal Reactive Arthritisวันรัชดา คัชมาตย์
Pregnancy and Rheumatic Diseasesปิ่นหยก ศรีศันสนีย์
Procalcitonin in Systemic Autoimmune Diseasesญาดา ศิริพันธ์โนน
Psoriasis, Psoriatic Arthritis, and Cardiovascular Diseaseนีรชา สุรภากุล
Psoriatic Arthritisวิไลพร สกุลพิพัฒน์ศิลป์
Psoriatic Arthritisเสาวนีย์ เบญจมานุกูล
Pulmonary Arterial Hypertension in Systemic Sclerosisวรัชมน วิทยาคม
Pulmonary Hypertension in Systemic Sclerosis ศุภวรรณ ภูกองไชย
Pulmonary Manifestrations of Systemic Lupus Erythematosusสุรราชย์ ธำรงลักษณ์
Relapsing Polychondritisสุรชัย นิธิเกตุกุล
Remitting Seronegative Symmetrical Synovitis with Pitting Edema (RS3PE) Syndrome สิริพร มานวธงชัย
Renal Involvement in Primary Sjogren’s Syndromeศศิภาส์ หมื่นนุช
Rheumatic Manifestation in Hemophiliaชิงชิง ฟูเจริญ
Rheumatic Manifestations of Patients with Chronic Kidney Diseaseณิชาภา ไถ้บ้านกวย
Rheumatologic Manifestation of Infective Endocarditisพรทวี เลิศศรีสถิต
Rheumatologic Manifestations of Thyroid Diseaseอังครัตน์ ศุภชัยศิริกุล
Roles of T-helper 17 in Rheumatic Diseasesดวงกมล ผดุงวิทย์วัฒนา
Roles of T-regulatory Cells in Lupusภิรดี ศรีจันทร์
Sarcoidosisอัมพร ปิติภากร
Septic Arthritis in Lupus Patientพรเพ็ญ อัครวัชรางกูร
Sjogren's Syndromeปริฉัตร เอื้ออารีวงศา
Statin Myopathyปรีดา โรจนศานติกุล
Statins in Autoimmune Rheumatic Diseases เยาวลักษณ์ จินดาบรรเจิด
Thrombosis in Systemic Lupus Erythematosusปิยฉัตร คงเมือง
Thrombotic Thrombocytopenic Purpura in Systemic Lupus Erythematosusกิตติวรรณ ชูจิตารมย์
Treatment of Relapse and Refractory Lupus Nephritisเก็จกานต์ จิรวัฒน์ศิวาพร
Ultrasonography and Magnetic Resonance Imaging in Rheumatoid Arthritisภาวินี เหลืองรุ่งโรจน์
Vaccination in Systemic Lupus Erythematosusปฐพงศ์ โตวิวัฒน์
Venous Thromboembolism in Rheumatoid Arthritisระวีพร มุขดี
Viral Arthritisบดินทร์ บุตรธรรม
Vitamin D and Autoimmune Rheumatic Diseasesรัตตะพล ภัคโชตานนท์
Vitamin D Deficiency and Supplement in SLEธนัชชล นิ่มปุญญกำพงษ์
Wegener’s Granulomatosisพงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน