ENCORE RHEUMATOLOGY  
ความรู้โรคข้อสำหรับประชาชน  
ปวดข้อควรไปรักษาที่ไหน  
ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม  
ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม  
การออกกำลังกายในท่านั่ง  
หนังสือดี น่าสนใจ  
แนะออกกำลังกายเป็นประจำ ลดความเสี่ยงตาบอดตอนแก่  
อย.เตือนภัย ยาแผนโบราณผสมสเตียรอยด์  
Interhospital Rheumatology Conference ครั้งที่ 2/2559  
แนวเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษา โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์    
แนวทางเวชปฏิบัติการใช้สารชีวภาพในการรักษาโรครูมาติก (Guideline for Biologic Therapy in Rheumatic Diseases)    
annualmeeting50-pdf    
แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม    
โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน    
โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบ    
โรคข้อเสื่อม    
อาการปวดมือและข้อมือ    
แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม (Guideline for the Treatment of Osteoarthritis of Knee)    
แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคเกาต์ (Guideline for Management of Gout)    
แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน (Guideline for Management of Psoriatic Arthritis)    
TRA guideline_Full version_dissemination     
TRA guideline_Short version_dissemination     
แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดยึด (Guideline for Management of Ankylosing Spondylitis)    
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2556