Copyright 2024 - Custom text here

การให้ทุนพัฒนาการวิจัยของสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

ขอความกรุณาผู้ที่ยื่นขอทุนตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้องตามเกณฑ์ของสมาคมฯ ก่อนยื่นเอกสาร

กรณีเอกสารไม่ครบ หรือไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ คณะอนุกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณา

 

ประกาศการให้ทุนพัฒนาการวิจัยของสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

        เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยปีละ 2 รอบ ดังนี้

        - รอบที่ 1 ปิดรับสมัครเดือน มิถุนายนของทุกปี
                       ทุนประเภทที่ 1 จำนวนทุนไม่จำกัด
                       ทุนประเภทที่ 2 จำนวน 1 ทุน
                       ทุนประเภทที่ 3 จำนวน 1 ทุน
        - รอบที่ 2 ปิดรับสมัครเดือน ธันวาคมของทุกปี
                       ทุนประเภทที่ 1 จำนวนทุนไม่จำกัด
                       ทุนประเภทที่ 2 จำนวน 1 ทุน
                       ทุนประเภทที่ 3 จำนวน 1 ทุน

*หมายเหตุ กรณีที่ไม่มีผู้รับทุนฯ ในรอบที่ 1 สำหรับทุนประเภทที่ 2 และทุนประเภทที่ 3 สามารถยกยอดทุนมารอบที่ 2 ได้ แต่ไม่มีการยกยอดไปปีถัดไป

 

ขั้นตอนที่ 1

 

 

 

แบบฟอร์มสมัครเพื่อขอรับทุนพัฒนางานวิจัยของสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

 

 

เอกสารประกอบขอรับทุนพัฒนางานวิจัยของสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

1. ข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal) เพื่อขอรับทุนพัฒนาการวิจัย

   - ข้อแนะนำการเขียนโครงการวิจัย

   - ตัวอย่างข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal)

2. หนังสืออนุญาตทำงานวิจัยของหัวหน้างาน เพื่อขอรับทุนพัฒนาการวิจัย

3. เอกสารประกอบการขอทุนพัฒนางานวิจัยของสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

 

 

ขั้นตอนที่ 2

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนพัฒนางานวิจัย สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

             

 

 

เอกสารประกอบการส่งรายงานความก้าวหน้า

แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน

 

 

ขั้นตอนที่ 3

 

แบบฟอร์มรายงานปิดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากทุนพัฒนางานวิจัย สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

 

 

กลับหน้าหลัก

f t g m
1351697
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
490
3203
12823
32021
110545
1163371
1351697

Your IP: 172.70.34.106
2024-06-26 02:00