คณะกรรมการบริหาร วาระปี พ.ศ. 2567-2569

1

 คณะกรรมการอำนวยการ

2

 ที่ปรึกษา

3

 คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

4

 คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

5

 คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัย

6

 คณะอนุกรรมการจริยธรรม