Copyright 2024 - Custom text here

ผลงานวิจัยของสมาชิกสมาคมฯ

 

พญ.กนกรัตน์ นันทิรุจ พญ.ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ นพ.วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์
พญ.กัลยกร เชาว์วิศิษฐ พญ.ปารวี ชีวะอิสระกุล นพ.วีระพงศ์ ผู้มีธรรม
พญ.กาญจนา บุญเสนอ พญ.ปิ่นหยก ศรีศันสนีย์ พญ.ศมนันท์ อินทองคำ
นพ.กานน จตุวรพฤกษ์ พญ.ปิยนุช โอเจริญ นพ.ศิรภพ สุวรรณโรจน์
นพ.กิตติ โตเต็มโชคชัยการ พญ.ปียฉัตร คงเมือง พญ.ศุภราภรณ์ วังแก้ว
นพ.กิตติกร ดวงกำ พญ.ปูชนิยะดา วิเชียรธรรม พญ.ศุภวรรณ ศิริวัฒนกุล
พญ.กุลศิริ ธรรมโชติ นพ.พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน พญ.สมจิตร ประภาพันธ์
นพ.เกียรติ ภาสภิญโญ นพ.พงษ์จิรัษฎ์ ตันตยาคม นพ.สมชาย อรรฆศิลป์
พญ.ขวัญฤทัย ศรีพวาทกุล นพ.พนมกร หล้าคำ นพ.สมชาย เอื้อรัตนวงศ์
พญ.จินตาหรา มังคะละ นพ.พนัสพงษ์ จันทร์บรรเจิด นพ.สมบูรณ์ อินทลาภาพร
พญ.จิรภา มะลิขาว พญ.พรเพ็ญ อัครวัชรางกูร นพ.สมยศ ฟองศรีสิน
พญ.จีรภัทร วงศ์ชินศรี นพ.พรชัย เดชานุวงษ์ พญ.สรวงกนก เผ่าทรง
พญ.ชนจันทร์ เพชรรัตน์ พญ.พรฑิตา ชัยอำนวย พญ.สริดา เลาหพันธุ์สวัสดิ์
นพ.ชยวี  เมืองจันทร์ นพ.พรทวี เลิศศรีสถิต พญ.สหนันท์ เลิศสินกอบศิริ
นพ.ชัยโรจน์  ซึงสนธิพร พญ.พรทิพย์ อินทร์พิบูลย์ นพ.สิทธิ์ หงษ์ทรงเกียรติ
นพ.ชาตรี เปี่ยมศิริ พญ.พัชรวรรณ สืบมี นพ.สิทธิชัย อุกฤษฏชน
นพ.ชาติวุฒิ ค้ำชู พญ.พันธุ์จง หาญวิวัฒนกุล นพ.สิทธิชัย เนตรวิจิตรพันธ์
พญ.ชิงชิง ฟูเจริญ พญ.พัสวี วนานุวัธ พญ.สิริพร มานวธงชัย
นพ.โชคชัย กิตติญาณปัญญา นพ.พิบูลย์ ดวงเฉลิมวงศ์ พญ.สิริพร จุทอง
นพ.โชคชัย ธนาเดชสุนทร พญ.พิมพ์ชนก ตันติวงส์ พญ.สิริรักษ์ สิทธิวุฒิวรพันธ์
พญ.โชติมา ศรศิริวงศ์ พญ.พิศมัย จารุศิริพิพัฒน์ นพ.สุกิจ จิตรบำรุง
พญ.ญาดา ศิริพันธ์โนน นพ.พีระวัฒน์ บุนยตีรณะ นพ.สุจิโรตถ์ หาญทวิชัย
นพ.ฐิตเวทย์ ตุมราศวิน นพ.พุทธิรัต ลิ่วเฉลิมวงศ์ พญ.สุจินต์ เลิศวิเศษ
พญ.ฐิติรัตน์ ภริหิรัณย์ พญ.ไพจิตต์ อัศวธนบดี พญ.สุชีลา จันทร์วิทยานุชิต
พญ.ณีรวัลย์ กระแจะจันทร์ พญ.ภัทริยา มาลัยศรี พญ.สุดาทิพ ศิริชนะ
พญ.ดรุณี คงแป้น พญ.ภารณี เอื้อทวีเกียรติ นพ.สุทัศน์ เรืองจุติโพธิ์พาน
พญ.ดวงกมล เอี่ยวเรืองสุรัติ พญ.ภาวินี เหลืองรุ่งโรจน์ พญ.สุมาภา ชัยอำนวย
นพ.ถนอมศักดิ์ ดอกไม้วัฒนา นพ.ภาสกร แสงสว่างโชติ นพ.สุรชัย นิธิเกตุกุล
พญ.ทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์ พญ.ภิรดี ศรีจันทร์ นพ.สุรพงษ์ มาศรังสรรค์
นพ.ธเนศ ปิติธรรมภรณ์ นพ.มงคล วัฒนสุข นพ.สุรราชย์ ธำรงลักษณ์
นพ.ธนพงษ์ อัสนุเมธ พญ.มณีรัตน์ ธนกิติวิรุฬ นพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท์
นพ.ธานี ตั้งอรุณสันติ พญ.มนาธิป โอศิริ นพ.สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์
พญ.ธาริณี โรจน์สกุลกิจ นพ.ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล นพ.สูงชัย อังธารารักษ์
พญ.นพวรรณ โฆษิตชัยวัฒน์ พญ.เยาวลักษณ์ จินดาบรรเจิด พญ.เสาวนีย์ เบญจมานุกูล
พญ.นราวดี โฆษิตเภสัช พญ.ระวีพร มุขดี นพ.อธิพงศ์ สูริประเสริฐ
พญ.นวรัตน์ จิรรัตนโสภา นพ.รัตตะพล ภัคโชตานนท์ นพ.อนวรรถ ซื่อสุวรรณ
พญ.นันทนา กสิตานนท์ พญ.รัตนวดี ณ นคร นพ.อภิชาญ ชำนาญเวช
พญ.นันทรัตน์ วงษ์วรอาภรณ์ พญ.เล็ก ปริวิสุทธิ์ พญ.อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์
พญ.นีรชา สุรภากุล พญ.วนิดา วงศ์เยาว์ฟ้า พญ.อังคณา นรเศรษฐ์ธาดา
นพ.บดินทร์ บุตรธรรม พญ.วรกานต์ ทิพย์สิงห์ พญ.อังครัตน์ ศุภชัยศิริกุล
นพ.บัลลังก์ เอกบัณฑิต นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณู พญ.อัจฉรา กุลวิสุทธิ์
พญ.บุญจริง ศิริไพฑูรย์ พญ.วันรัชดา คัชมาตย์ พญ.อัญชลี ไทรงาม
พญ.บุษกร ดาราวรรณกุล นพ.วิโรจน์ ศุกรโสจิ พญ.อัมพร ปิติภากร
นพ.ปฐพงศ์ โตวิวัฒน์ พญ.วิไลพร สกุลพิพัฒน์ศิลป์ นพ.อานนท์ พงศ์ธรกุลพานิช
นพ.ประพันธ์ บูรณบุรีเดช นพ.วินัย องค์พิพัฒนกุล นพ.อุดม วิศิษฏสุนทร
พญ.ประพิศ เทพอารักษ์กุล พญ.วิมล จังสมบัติศิริ นพ.อุทิศ ดีสมโชค
พญ.ประภัสสร อัศวโสตถิ์ พญ.วิยะนุช โลมะรัตน์ นพ.เอนก ไสวเสวี
พญ.ประภาพร พิสิษฐ์กุล นพ.วิรัตน์ ภิญโญพรพานิช พญ.เอมวลี อารมย์ดี
พญ.ปริฉัตร เอื้ออารีวงศา พญ.วิรันยา พากเพียร  
นพ.ปรีดา โรจนศานติกุล พญ.วิริยา เชื้อลี  

 

f t g m

ติดต่อสมาคม


สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Email : [email protected]

LINE official : @thairheum Link: https://lin.ee/5AB35Dh

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2716-6524-5, 0-2716-6661-4 ต่อ 9002-3

เบอร์โทรสาร : 0-2716-6525

1109498
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5258
3801
12519
29367
63640
936883
1109498

Your IP: 172.70.34.53
2024-04-16 14:51