ประกาศรับสมัคร

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันฝึกอบรม

>> รายชื่อสถาบันฝึกอบรม <<

>> หลักสูตรฝึกอบรมฯ <<

กิจกรรมวิชาการ

อ่านต่อ >>

Biosimilar Smart Use

Biosimilar คืออะไร?

หลักการประเมินคุณภาพยา biosimilar มีอะไรบ้าง?

ยาชีววัตถุและยาชีววัตถุคล้ายคลึงสำหรับรักษาโรคข้อและรูมาติสซั่มที่มีการจดทะเบียนในประเทศไทย มีอะไรบ้าง?

>> ข้อมูลเพิ่มเติม <<