Copyright 2024 - Custom text here

 

วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม  (Thai Journal of Rheumatology) เป็นสิ่งพิมพ์ของสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย กำหนดออกทุก 3 เดือน

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ความรู้ทางด้านโรคข้อและรูมาติสซั่ม แก่สมาชิกสมาคมฯ รวมทั้ง ผู้ที่สนใจทั่ว ไป
 2. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและการดำเนินงานของสมาคมฯ
 3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกสมาคมฯ

โดยบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารโรคข้อและรูมาติสซั่มจะผ่านการพิจารณาคัดเลือกและให้คำแนะนำจากกองบรรณาธิการซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคข้อและรูมาติสซั่มก่อนการตีพิมพ์ (peer-review process)

 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม ได้แก่

 1. นิพนธ์ต้นฉบับ (original article) เป็นรายงานผลการวิจัยของผู้เขียน ในกรณีที่ทำวิจัยในคนผลงานวิจัยจำเป็นต้อง ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมกรรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 2. ทบทวนวรรณกรรม (review article) เป็นบทความที่เขียนจากการรวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์ ความรู้เรื่องใด เรื่องหนึ่งจากบทความวิจัยและ/หรือบทความวิชาการจากวารสารต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีบท สรุปวิจารณ์
 3. รายงานผู้ป่วย (case report) เป็นรายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจ อภิปรายประเด็นที่น่าสนใจโดยอ้างอิงจากหลักฐาน ข้อมูลทางการแพทย์ที่มีการศึกษาหรือรายงานไว้ เสนอข้อคิดเห็นและมีบทสรุป
 4. บทความอื่น ๆ เช่น บทความเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่กำลังได้รับความสนใจ แนวทางเวชปฏิบัติ ยาใหม่ เป็นต้น

 

ข้อแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

 1. ศัพท์ภาษาอังกฤษที่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ ควรแปลเป็นภาษาไทย เครื่องหมาย % ควรใช้คำว่า ร้อยละ เป็นต้น ยกเว้น ศัพท์ทางการแพทย์ หรือศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลไม่ได้ หรือแปลแล้วทำให้ใจความไม่ชัดเจน สามารถค้นหาศัพท์บัญญัติวิชาการ อังกฤษ-ไทย ได้ที่ http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php
 2. ใช้อักษรย่อสากล และเขียนคำเต็มก่อนพร้อมวงเล็บอักษรย่อก่อนใช้อักษรย่อครั้งแรก ยกเว้นอักษรย่อของหน่วยวัดที่เป็นมาตรฐาน
 3. ความยาว review article ประมาณ 15-20 หน้า, original article ประมาณ 10-15 หน้า, หรือ interesting case ประมาณ 5-10 หน้า (ไม่รวมเอกสารอ้างอิง)
 4. พิมพ์ใน Microsoft Word ตัวอักษร Cordia New ขนาดอักษร 16 ในกระดาษขนาด A4
 5. รูปประกอบ ควรมีความคมชัด ใต้รูปให้ระบุว่ารูปที่เท่าไรพร้อมข้อความอธิบายสั้น ๆ ถ้าดัดแปลงมาให้อ้างอิงว่าดัดแปลงมาจากที่ใด
 6. แผนภูมิประกอบ ควรจัดทำขึ้นใหม่ ถ้าดัดแปลงมาให้อ้างอิงว่าดัดแปลงมาจากที่ใด ใต้แผนภูมิให้ระบุว่ารูปที่เท่าไรพร้อมข้อความอธิบายสั้น ๆ
 7. ตารางประกอบ ควรจัดทำขึ้นใหม่ ถ้าดัดแปลงมาให้อ้างอิงว่าดัดแปลงมาจากที่ใด เหนือตารางให้ระบุว่าตารางที่เท่าไรพร้อมหัวข้ออธิบายสั้น ๆ ภายในตารางไม่ใช้เส้นแบ่งแนวนอนหรือเส้นแบ่งแนวตั้ง
 8. การใช้อักษรย่อในรูป แผนภูมิ หรือตาราง ให้อธิบายอักษรย่อกำกับไว้ด้านล่างด้วยเสมอ
 9. การใช้สัญลักษณ์ในตารางให้ใช้ตามลำดับดังนี้ *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡,§§,|| ||,¶¶ พร้อมอธิบายความหมายใต้ตาราง
 10. หน่วยวัดใช้ระบบเมตริก เช่น เมตร กิโลกรัม องศาเซลเซียส หน่วยวัดข้อมูลทางคลินิก เช่น กลูโคส แนะนำให้ใช้ Conventional Unit คือ mg/dL หรืออาจใช้ SI Unit เป็น mmol/L
 11. การใช้อักษรย่อของหน่วยวัด เช่น มล./กก./วัน หรือ RBC/hpf, mEq/L, mL/min/1.73m2 เป็นต้น
 12. ชื่อยาควรใช้ชื่อสามัญ (generic name)
 13. ตัวเลขเอกสารอ้างอิงเป็นตัวเลขในลงเล็บ และ อยู่บรรทัดเดียวกับข้อความ เช่น พบร้อยละ 10 ในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อม (3-4)
 14. การเขียนเอกสารอ้างอิง แนะนำให้ใช้โปรแกรม EndNote® โดยเลือกรูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style) ตัวอย่างดังเอกสารแนบ (http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html)
 15. คณะบรรณาธิการอาจดัดแปลงแก้ไขบทความของท่าน เพื่อให้รูปแบบสอดคล้องกันและเนื้อหามีความเหมาะสม

 

การส่งต้นฉบับ

 • สามารถส่งต้นฉบับได้ทั้งภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ได้ที่

พญ.อัจฉรา กุลวิสุทธิ์
กองบรรณาธิการวารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม
สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2716-6524, 0-2716-6661-4 ต่อ 9002 โทรสาร 0-2716-6525
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

f t g m

ติดต่อสมาคม


สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Email : [email protected]

LINE official : @thairheum Link: https://lin.ee/5AB35Dh

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2716-6524-5, 0-2716-6661-4 ต่อ 9002-3

เบอร์โทรสาร : 0-2716-6525

1109455
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5215
3801
12476
29367
63597
936883
1109455

Your IP: 172.70.43.4
2024-04-16 14:34