Copyright 2024 - Custom text here

 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่มที่ผ่านการฝึกอบรม

 

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่มที่ผ่านการฝึกอบรม ปีพ.ศ. 2535 – 2565

 

ปี พ.ศ.*

 

 

อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

 

 

สถาบันฝึกอบรม

 

2535 นพ. กิตติ โตเต็มโชคชัยการ รามาธิบดี
2535 นพ. อานนท์ พงศ์ธรกุลพานิช พระมงกุฎเกล้า
2535 นพ. วิโรจน์ ศุกรโสจิ จุฬาลงกรณ์
2536 พญ. วนิดา วงศ์เยาว์ฟ้า จุฬาลงกรณ์
2537 นพ. เกริกพงษ์ กระจ่างวงศ์ชัย รามาธิบดี
2538 พญ. พิศมัย จารุศิริพิพัฒน์ หนังสืออนุมัติ
2538 นพ. อนันต์ เจนกิตติวงศ์ หนังสืออนุมัติ
2538 นพ. ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล หนังสืออนุมัติ
2538 พญ. สมจิตร ประภาพันธ์ หนังสืออนุมัติ
2538 นพ. วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์ หนังสืออนุมัติ
2538 พญ. อัจฉรา กุลวิสุทธิ์ ศิริราช
2538 พญ. พวงเพชร สุทธิมูลนาม หนังสืออนุมัติ
2538 นพ. สุรพงษ์ มาศรังสรรค์ หนังสืออนุมัติ
2538 พญ. กาญจนา บุญเสนอ หนังสืออนุมัติ
2538 พญ. จิรภา มะลิขาว จุฬาลงกรณ์
2538 นพ. สมชาย อรรฆศิลป์ จุฬาลงกรณ์
2538 พญ. ปิยนุช โอเจริญ หนังสืออนุมัติ
2540 พญ. ทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์ ศิริราช
2540 พญ. มนาธิป โอศิริ จุฬาลงกรณ์
2540 พญ. อังคณา นรเศรษฐ์ธาดา เชียงใหม่
2541 พญ. ธนพร กลิ่นอ่อน พระมงกุฎเกล้า
2541 นพ. บุญเอก จันศิริมงคล จุฬาลงกรณ์
2542 นพ. วินัย องค์พิพัฒนกุล รามาธิบดี
2542 นพ. สูงชัย อังธารารักษ์ ศิริราช
2542 นพ. ถนอมศักดิ์ ดอกไม้วัฒนา รามาธิบดี
2542 นพ. สิทธิชัย อุกฤษฏชน จุฬาลงกรณ์
2542 นพ. ชาตรี เปี่ยมศิริ พระมงกุฎเกล้า
2543 พญ. พันธุ์จง หาญวิวัฒนกุล จุฬาลงกรณ์
2543 นพ. ชาติวุฒิ ค้ำชู พระมงกุฎเกล้า
2544 พญ. จีรภัทร วงศ์ชินศรี จุฬาลงกรณ์
2544 พญ. นันทนา กสิตานนท์ เชียงใหม่
2544 นพ. พุทธิรัต ลิ่วเฉลิมวงศ์ หนังสืออนุมัติ
2544 นพ. เอนก ไสวเสวี หนังสืออนุมัติ
2544 นพ. ศิรภพ สุวรรณโรจน์ ขอนแก่น
2544 พญ. ประพิศ เทพอารักษ์กุล หนังสืออนุมัติ
2544 พญ. ดรุณี คงแป้น หนังสืออนุมัติ
2545 พญ. นวรัตน์ เลิศลุมพลีพันธุ์ จุฬาลงกรณ์
2545 พญ. เอมวลี อารมย์ดี หนังสืออนุมัติ
2545 พญ. ประภาพร พิสิษฐ์กุล รามาธิบดี
2546 พญ. บุญจริง ศิริไพฑูรย์ จุฬาลงกรณ์
2546 พญ. สิริพร มานวธงชัย พระมงกุฎเกล้า
2546 นพ. พิบูลย์ ดวงเฉลิมวงศ์ จุฬาลงกรณ์
2546 นพ. พรชัย เดชานุวงษ์ พระมงกุฎเกล้า
2546 พญ. วันรัชดา คัชมาตย์ ศิริราช
2546 พญ. วิรันยา พากเพียร รามาธิบดี
2546 พญ. ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ ศิริราช
2547 พญ. สุดาทิพ ศิริชนะ พระมงกุฎเกล้า
2547 นพ. วิรัตน์ ภิญโญพรพานิช หนังสืออนุมัติ
2547 นพ. พรทวี เลิศศรีสถิต รามาธิบดี
2547 พญ. มณีรัตน์ ธนกิติวิรุฬ ศิริราช
2547 นพ. พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน พระมงกุฎเกล้า
2547 นพ. สมบูรณ์ อินทลาภาพร ศิริราช
2547 พญ. อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์ ขอนแก่น
2547 นพ. บัลลังก์ เอกบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
2547 พญ. กัลยกร เชาว์วิศิษฐ หนังสืออนุมัติ
2547 พญ. วิไลพร สกุลพิพัฒน์ศิลป์ รามาธิบดี
2547 นพ. สุทัศน์ เรืองจุติโพธิ์พาน จุฬาลงกรณ์
2548 พญ. ศุภราภรณ์ วังแก้ว เชียงใหม่
2548 นพ. ปรวัฒน์ มะกรวัฒนะ หนังสืออนุมัติ
2548 พญ. ภารณี เอื้อทวีเกียรติ หนังสืออนุมัติ
2548 พญ. ชิงชิง ฟูเจริญ ขอนแก่น
2548 นพ. วีระพงศ์ ผู้มีธรรม พระมงกุฎเกล้า
2548 นพ. อนวรรถ ซื่อสุวรรณ พระมงกุฎเกล้า
2548 พญ. ปูชนิยะดา วิเชียรธรรม รามาธิบดี
2548 นพ. สุทธิ ธรรมพักตรกุล หนังสืออนุมัติ
2549 นพ. ธนพงษ์ อัสนุเมธ พระมงกุฎเกล้า
2549 พญ. กิตติวรรณ สุเมธกุล รามาธิบดี
2549 พญ. เรวดี เดชเทวพร จุฬาลงกรณ์
2549 พญ. เยาวลักษณ์ จินดาบรรเจิด ศิริราช
2549 พญ. ปารวี ชีวะอิสระกุล รามาธิบดี
2550 นพ. สมยศ ฟองศรีสิน รามาธิบดี
2550 พญ. สุมาภา ชัยอำนวย หนังสืออนุมัติ
2550 พญ. เดือนเพ็ญ ฉันทจิตปรีชา พระมงกุฎเกล้า
2550 พญ. กุลสิริ ธรรมโชติ พระมงกุฎเกล้า
2550 นพ. ธานี ตั้งอรุณสันติ รามาธิบดี
2551 นพ. เกียรติ ภาสภิญโญ รามาธิบดี
2551 พญ. พัสวี วนานุวัธ รามาธิบดี
2551 นพ. ชยวี เมืองจันทร์ ศิริราช
2551 พญ. ปริฉัตร เอื้ออารีวงศา พระมงกุฎเกล้า
2551 นพ. อธิพงศ์ สูริประเสริฐ จุฬาลงกรณ์
2552 นพ. สุรราชย์ ธำรงลักษณ์ รามาธิบดี
2552 นพ. อภิชาญ ชำนาญเวช ศิริราช
2552 นพ. สุรชัย นิธิเกตุกุล รามาธิบดี
2552 นพ. พนัสพงษ์ จันทร์บรรเจิด ราชวิถี
2552 พญ. ภัทริยา มาลัยศรี พระมงกุฎเกล้า
2552 พญ. อังครัตน์ ศุภชัยศิริกุล ขอนแก่น
2553 พญ. ศุภวรรณ ศิริวัฒนกุล พระมงกุฎเกล้า
2553 นพ. โชคชัย กิตติญาณปัญญา พระมงกุฎเกล้า
2553 พญ. ดวงกมล เอี่ยวเรืองสุรัติ สงขลานครินทร์
2553 พญ. จินตาหรา มังคะละ จุฬาลงกรณ์
2553 นพ. สุจิโรตถ์ หาญทวิชัย หนังสืออนุมัติ
2553 นพ. บดินทร์ บุตรธรรม รามาธิบดี
2554 พญ. พรเพ็ญ อัครวัชรางกูร จุฬาลงกรณ์
2554 พญ. ธาริณี โรจน์สกุลกิจ พระมงกุฎเกล้า
2554 พญ. สิริพร จุทอง รามาธิบดี
2554 พญ. ขวัญฤทัย ศรีพวาทกุล ขอนแก่น
2554 นพ. สิทธิ์ หงษ์ทรงเกียรติ เชียงใหม่
2554 นพ. ภาสกร แสงสว่างโชติ ศิริราช
2554 พญ. สุจินต์ เลิศวิเศษ สงขลานครินทร์
2555 พญ. โชติมา ศรศิริวงศ์ รามาธิบดี
2555 นพ. พีระวัฒน์ บุนยตีรณะ พระมงกุฎเกล้า
2555 พญ. เสาวนีย์ เบญจมานุกูล ศิริราช
2555 พญ. ประภัสสร อัศวโสตถิ์ ศิริราช
2555 นพ. ปฐพงศ์ โตวิวัฒน์ ขอนแก่น
2555 นพ. สิทธิชัย เนตรวิจิตรพันธ์ ขอนแก่น
2555 พญ. นันทรัตน์ วงษ์วรอาภรณ์ จุฬาลงกรณ์
2555 พญ. อัญชลี ไทรงาม สงขลานครินทร์
2555 นพ. รัตตะพล ภัคโชตานนท์ พระมงกุฎเกล้า
2555 พญ. ภิรดี ศรีจันทร์ ราชวิถี
2556 พญ. ปิ่นหยก ศรีศันสนีย์ ศิริราช
2556 พญ. สุดอำไพ จารุกิจโสภา หนังสืออนุมัติ
2556 พญ. ณีรวัลย์ กระแจะจันทร์ ราชวิถี
2556 พญ. สริดา เลาหพันธุ์สวัสดิ์ รามาธิบดี
2556 นพ. ปรีดา โรจนศานติกุล ศิริราช
2556 พญ. บุษกร ดาราวรรณกุล พระมงกุฎเกล้า
2556 นพ. ประพันธ์ บูรณบุรีเดช รามาธิบดี
2556 พญ. สรวงกนก เผ่าทรง พระมงกุฎเกล้า
2556 นพ. พนมกร หล้าคำ เชียงใหม่
2557 พญ. อัมพร ปิติภากร รามาธิบดี
2557 พญ. ระวีพร มุขดี รามาธิบดี
2557 พญ. วิริยา เชื้อลี ขอนแก่น
2558 นพ. กานน จตุวรพฤกษ์ เชียงใหม่
2558 พญ. พรทิพย์ อินทรศัพท์ สงขลานครินทร์
2558 นพ. พงษ์จิรัษฏ์ ตันตยาคม ศิริราช
2558 พญ. วิมล จังสมบัติศิริ รามาธิบดี
2558 พญ. ชนจันทร์ เพชรรัตน์ ศิริราช
2558 พญ. พัชรวรรณ สืบมี ขอนแก่น
2558 พญ. สิริรักษ์ สิทธิวุฒิวรพันธุ์ ราชวิถี
2558 พญ. ฐิติรัตน์ ภูริหิรัณย์ ศิริราช
2558 พญ. วิยะนุช โลมะรัตน์ พระมงกุฎเกล้า
2558 พญ. ศมนันท์ อินทองคำ พระมงกุฎเกล้า
2558 นพ. กิตติกร ดวงกำ ขอนแก่น
2558 พญ. ภาวินี เหลืองรุ่งโรจน์ รามาธิบดี
2558 พญ. วรกานต์ ทิพย์สิงห์ วชิรพยาบาล
2558 พญ. นราวดี โฆษิตเภสัช จุฬาลงกรณ์
2559 พญ. นีรชา สุรภากุล พระมงกุฎเกล้า
2559 พญ. พิมพ์ชนก ตันติวงส์ ขอนแก่น
2559 พญ. นพวรรณ โฆษิตชัยวัฒน์ ราชวิถี
2559 นพ. ธเนศ ปิติธรรมภรณ์ รามาธิบดี
2559 นพ. โชคชัย ธนาเดชสุนทร รามาธิบดี
2559 พญ. ญาดา ศิริพันธ์โนน ขอนแก่น
2559 พญ. ปียฉัตร คงเมือง สงขลานครินทร์
2560 พญ. วิภาดา ไกรเกรียงศรี รามาธิบดี
2560 พญ. รัตนภา เผื่อนอุดม ศิริราช
2560 นพ. ณพฤษภ์ หลิมสกุล ศิริราช
2560 พญ. อรอนงค์ คิดบรรจง พระมงกุฎเกล้า
2560 นพ. นพรัตน์ ฤชากร รามาธิบดี
2561 พญ. เก็จกานต์ จิรวัฒน์ศิวาพร ราชวิถี
2561 พญ. ณิชาภา ไถ้บ้านกวย พระมงกุฎเกล้า
2561 พญ. รุ่งกาณต์ รักษาสกุล พระมงกุฎเกล้า
2561 นพ. สมศักดิ์ ปัญจสมานวงศ์ ศิริราช
2561 พญ. ธนัชชล นิ่มปุญญกำพงษ์ ศิริราช
2561 พญ. ศศิภาส์ หมื่นนุช รามาธิบดี
2561 พญ. วรัชมน วิทยาคม ขอนแก่น
2562 พญ. นิภาภรณ์ อินทรสัตกุล ขอนแก่น
2562 พญ. ฐาปนีย์ ทิพรส ขอนแก่น
2562 พญ. ดาริกา ทรงวุฒิ ศิริราช
2562 นพ. เขมภพ ยงชัยรัตน์ ศิริราช
2562 พญ. พรทิพย์ เกียรติก้องชูชัย ราชวิถี
2562 พญ. อินทิรา อุไรเลิศ ราชวิถี
2562 พญ. นันทกานต์ พงศ์ธรกุลพานิช รามาธิบดี
2562 พญ. จุฑากาญจน์ หงส์สวัสดิ์ รามาธิบดี
2562 พญ. ปัญนิภา หวังภัทรพรทวี พระมงกุฎเกล้า
2562 พญ. นารีรัตน์ พุ่มสลุด พระมงกุฎเกล้า
2562 พญ. ธีรดา อัศวศักดิ์สกุล จุฬาลงกรณ์
2562 พญ. พลอยรุ้ง เวชพาณิชย์ เชียงใหม่
2563 พญ. อาพร จุติวิบูลย์สุข ขอนแก่น
2563 พญ. อาทิตยา แสงอรุณ ขอนแก่น
2563 พญ. ศศิมน บริรักวิสิฐศักดิ์ ศิริราช
2563 นพ. อรรณพ อรวงศ์ไพศาล ศิริราช
2563 พญ. สิริพันธ์ เจริญสักสวรรค์ ราชวิถี
2563 พญ. นาถฤดี พรินทรากูล เชียงใหม่
2563 พญ. พักตร์เพียงเพ็ญ ศรวิบูลย์ศักดิ์ สงขลานครินทร์
2563 นพ. พิพัฒน์ งามมีศรี รามาธิบดี
2563 นพ. ณัฐพงศ์ สุนันทเมธี รามาธิบดี
2563 พญ. ศรีสกุล เจียมจิต (บุญตรา) พระมงกุฎเกล้า
2563 พญ. นิตยาวดี เอี่ยมสอาด พระมงกุฎเกล้า
2563 พญ. ปัญญ์ชลี สัตย์พานิช วชิรพยาบาล
2564 พญ. ไรวินท์ สุวรรณมาโจ ขอนแก่น
2564 พญ. ภัทร์นฤน พงศ์กูลเกียรติ ขอนแก่น
2564 นพ. สิทธิกร ศรีวรภัทรกุล ศิริราช
2564 พญ. ณัฐรดี พุฒินาถ ศิริราช
2564 พญ. ธนะนันท์ ตรงกมลธรรม สงขลานครินทร์
2564 พญ. สิริมา เจริญพักตร์ รามาธิบดี
2564 พญ. วศินี ศิริวงศ์ไพรัช รามาธิบดี
2564 นพ. เมธี การุณย์คติมา พระมงกุฎเกล้า
2564 พญ. พรรณรัตน์ สายสิริเวชกุล พระมงกุฎเกล้า
2564 นพ. ปัญญพณ วัฒนาศรีโรจน์ ศิริราช
2564 นพ. สมฤกษ์ อินจันทร์ ราชวิถี
2564 พญ. กาญจนารัฐ พัฒนาโภคินสกุล ราชวิถี
2564 นพ. จิรพัฒน์ ธีระกนก หนังสืออนุมัติ
2565 พญ.นนทพร  วงศ์เทวา ขอนแก่น
2565 พญ.ทิพวัลย์  อ่อนจันทร์ ขอนแก่น
2565 พญ.ศรัญญา  พานิชาภรณ์ ศิริราช
2565 พญ.ศศมน  ชุ่มแจ้ง ศิริราช
2565 นพ.วรศักดิ์  ศิริชาลีชัย ศิริราช
2565 นพ.พลยุทธิ์  ธรรศนัทธพงศ์ รามาธิบดี
2565 พญ.สาธิมา  วรรณเชษฐ์ รามาธิบดี
2565 พญ.พรสวรรค์  เลียวสุธามาศ พระมงกุฎเกล้า
2565 พญ.ศิริวรรณ  คงคา พระมงกุฎเกล้า
2565 พญ.กัลชิญา  บุญผ่อง วชิรพยาบาล
2565 พญ.วณิชชา  จันทร์หลวง เชียงใหม่
2565 พญ.ทิพสุคนธ์  สถาปนศิริ ราชวิถี
2565 พญ.สิริลักษณ์  นันทิยกุล ราชวิถี
2565 พญ.รัชญา  เลิศนวพันธุ์ หนังสืออนุมัติ
2566 นพ.ติณห์ ขำแป้น รพ.รามาธิบดี
2566 นพ.พงศธรณ์ กลิ่นขจร อิสระ
2566 พญ.ตรีทิพย์ จิตต์สนิทกุล รพ.อยุธยา
2566 พญ.ธัญวรัตน์ วชิรมน รพ.บางพลี
2566 พญ.เบญญาภา สรรพอุดม รพ.หัวหิน
2566 พญ.วิภาดา หลายชูไทย รพ.พุทธโสธร
2566 พญ.ปุณยนุช เกียรติกำจร รพ.ทหารผ่านศึก
2566 พญ.กิตติยา ณ น่าน รพ.น่าน
2566 นพ.วุฒิรักษ์ ลีลาเศรษฐกุล รพ.ราชพิพัฒน์
2566 พญ.ธัญวรินทร์ อรุณธนะชัยกุล รพ.พระมงกุฎเกล้า
2566 พญ.ปฐมาวดี ชิตเพชร รพ.สุราษฎร์ธานี
2566 นพ.ธนพล อุษณาวรงค์ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
2566 พญ.นฎา กมลชัย รพ.กาฬสินธุ์
2566 พญ.พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์ หนังสืออนุมัติ/รามาธิบดี

 

 *ปีพ.ศ. ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม 

f t g m
1273296
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
628
3138
6468
27375
109925
1045858
1273296

Your IP: 172.70.34.133
2024-05-28 02:37