นายกสมาคมฯ พญ.ประภาพร  พิสิษฐ์กุล
นายกรับเลือก พญ.นันทนา  กสิตานนท์
อุปนายกบริหาร พญ.ปวีณา  เชี่ยวชาญวิศวกิจ
อุปนายกวิชาการ  พญ.สุมาภา  ชัยอำนวย
อุปนายกฝ่ายฝึกอบรมและสอบ พญ.นันทนา  กสิตานนท์
อุปนายกฝ่ายวิจัย  พญ.วันรัชดา  คัชมาตย์
เลขาธิการ พญ.บุญจริง ศิริไพฑูรย์
เหรัญญิก

นพ.ชยวี  เมืองจันทร์

กรรมการกลาง

นพ.สูงชัย อังธารารักษ์

นพ.วิรัตน์  ภิญโญพรพานิช

พญ.อรรจนี  มหรรฆานุเคราะห์

พญ.สิริพร  มานวธงชัย

พญ.ปารวี ชีวะอิสระกุล

พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค

นพ.กานน  จตุวรพฤกษ์

นพ.รัตตะพล  ภัคโชตานนท์

พญ.ประภัสสร อัศวโสตถิ์