พญ.นันทนา  กสิตานนท์  ประธาน
พญ.มนาธิป  โอศิริ  อนุกรรมการ
นพ.สูงชัย อังธารารักษ์  อนุกรรมการ
พญ.พันธุ์จง หาญวิวัฒนกุล  อนุกรรมการ
พญ.วันรัชดา  คัชมาตย์  อนุกรรมการ
พญ.สิริพร  มานวธงชัย  อนุกรรมการ
พญ.อรรจนี  มหรรฆานุเคราะห์  อนุกรรมการ
พญ.สิริพร  จุทอง

 อนุกรรมการ

พญ.สุมาภา  ชัยอำนวย

 อนุกรรมการ

พญ.ปารวี  ชีวะอิสระกุล  อนุกรรมการ
นพ.ภาสกร  แสงสว่างโชติ  อนุกรรมการ
นพ.ปฐพงศ์  โตวิวัฒน์  อนุกรรมการ
นพ.พงศ์ธร  ณรงค์ฤกษ์นาวิน  อนุกรรมการ
พญ.ประภาพร พิสิษฐ์กุล อนุกรรมการ
พญ.ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ อนุกรรมการ
พญ.บุญจริง ศิริไพฑูรย์ อนุกรรมการ
พญ.นันทกานต์  พงศ์ธรกุลพานิช  ผู้ช่วยอนุกรรมการ
พญ.ปริฉัตร เอื้ออารีวงศา  อนุกรรมการและเลขานุการ