พญ.สุมาภา  ชัยอำนวย  ประธาน
พญ.รัตนวดี  ณ นคร ที่ปรึกษา
พญ.ไพจิตต์  อัศวธนบดี  ที่ปรึกษา
พญ.มนาธิป  โอศิริ  ที่ปรึกษา
พญ.อรรจนี  มหรรฆานุเคราะห์  อนุกรรมการ
พญ.นันทนา  กสิตานนท์  อนุกรรมการ
พญ.พิชญา  โอเจริญ  อนุกรรมการ
พญ.อัจฉรา  กุลวิสุทธิ์

 อนุกรรมการ

พญ.ปัญญ์ชลีย์  สัตย์พานิช

 อนุกรรมการ

พญ.พักตร์เพียงเพ็ญ  ศรวิบูลย์ศักดิ์ อนุกรรมการ
นพ.สูงชัย  อังธารารักษ์  อนุกรรมการ
นพ.อนวรรถ  ซื่อสุวรรณ  อนุกรรมการ
พญ.พรเพ็ญ  อัครวัชรางกูร อนุกรรมการ
นพ.รัตตะพล  ภัคโชตานนท์ อนุกรรมการและเลขานุการ