แพทย์หญิง ดวงกมล          เอี่ยวเรืองสุรัติ        ประธาน
แพทย์หญิง วันรัชดา          คัชมาตย์  ที่ปรึกษา
แพทย์หญิง พิณทิพย์         งามจรรยาภรณ์   อนุกรรมการ
แพทย์หญิง พรสวรรค์        เลียวสุธามาศ  อนุกรรมการ
แพทย์หญิง วณิชชา           กัมทรทิพย์  อนุกรรมการ
นายแพทย์ กานน             จตุวรพฤกษ์ อนุกรรมการและเลขานุการ