พญ.วันรัชดา  คัชมาตย์  ประธาน
พญ.พิณทิพย์  งามจรรยาภรณ์  อนุกรรมการ
พญ.ดวงกมล  เอี่ยวเรืองสุรัติ์  อนุกรรมการ
นพ.กานน  จตุวรพฤกษ์  อนุกรรมการ
พญ.ดวงกมล เอี่ยวเรืองสุรัติ  อนุกรรมการ