นพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท์  ประธาน

พญ.กนกรัตน์ นันทิรุจ

 อนุกรรมการ
พญ.ไพจิตต์ อัศวธนบดี  อนุกรรมการ
นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณู  อนุกรรมการ
พญ.รัตนวดี ณ นคร  อนุกรรมการ
นพ.ศิรภพ  สุวรรณโรจน์  อนุกรรมการ
พญ.ทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์  อนุกรรมการ
นพ.วิรัตน์ ภิญโญพรพานิช

 อนุกรรมการ

พพญ.อัจฉรา กุลวิสุทธิ์

 อนุกรรมการ